ФОРУМ За нас Реклама Профил
Уважаеми посетители на Моите Пари, информираме ви, че в момента информацията в секция "Взаимни фондове" е в процес на актуализация и са възможни неточности. Молим да ни извините за причиненото неудобство. Очаквайте скоро обновената секция.

Данни за инвестиционен фонд
Капман Капитал ДФ

 
История за последния 1 месец (26.8.2017 г. - 26.9.2017 г.)
  Изберете период: 

  Доходност / Фонд
  Ф1
  Нетна стойност на активите на дял/акция днес22.98BGN
  Доходност от началото на годината2.19%
  Доходност за последните 12 месеца6.10%
  Доходност от началото на публичното предлагане (анюализира се)6.66%
  Стандартно отклонение3.15%
  Легенда:
  • Капман Капитал ДФ (Ф1)

  Капман Капитал ДФ


  Капман Асет Мениджмънт АД
  Информация за фонда
  Инвестиционен профил Балансиран
  РЕКЛАМА
  Профил на фонда според съответния актив на инвестиране Балансиран фонд
  Регион на инвестиране • България
  Страна на регистрация България
  Форма на организация Договорен фонд
  Доходност
  Нетна стойност на активите 11,861,277.1800 BGN
  Нетна стойност на активите на дял/акция днес 22.9809 BGN
  Котировки
  Пояснения Цените са валидни за поръчки подадени на 19.09.2017, 20.09.2017 и 21.09.2017г.
  Последна промяна 0.89 %
  Цени и разходи
  Операция Разходи
  Купувате 0.35% от НСА на 1 акция
  Продавате 0.35% от НСА на 1 акция
  Детайлна Информация
  Валута BGN
  Начало на публичното предлагане 27.9.2004 г.
  Номинал 1 дял/ 1 акция 10
  Минимален размер на първа инвестиция (дял/акция) 1.0000
  Минимален размер на следващи инвестиции (дял/акция) 1.0000
  Такса управление - % от средногодишната НСА 1.90 %
  Възнаграждение за банката депозитар Засега липсва информация
  Възможност за разпределяне на дивидент
  Обновяване на котировките Всеки понеделник и сряда до 14 ч.
  Документи
  Документи
  Допълнителна информация
  Корпоративен данък (% от средногодишната НСА) 0.0000 %
  Данък върху дивидента (% от изплатени дивиденти) 5.0000 %
  Данъчно облагане (допълнителна информация) Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България не се облагат с корпоративен данък. Съгласно разпоредбите на ЗКПО и на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), не се облагат получените от местни и чуждестранни юридически и физически лица доходи от сделки с акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, включително сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми допуснати за публично предлагане в Република България. Съгласно разпоредбите на ЗКПО и ЗОДФЛ, разпределените от колективни инвестиционни схеми дивиденти се облагат с данък при източника, който е окончателен и е в размер на 5 на сто.
  Допълнителна информация Общият капитал на дружеството е разделен на равни части – акции, като всяка акция представлява пропорционален дял от общия капитал.Собственици на инвестиционното дружество са инвеститорите, които закупуват акции на дружеството. Стойността на акциите се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на инвестиционното дружество.
  Служебен номер
  Служебен номер MF000014
  Запитване


  * Емисионната цена и Цената за обратно изкупуване са за 1 дял/акция.
  Емисионна цена = НСА/1 дял или акция + Разход по емисията (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
  Цена за обратно изкупуване = НСА/1 дял или акция - Разход по обратното изкупуване (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
  НСА - Нетната стойност на активите е разликата между пазарната стойност на активите в портфейла на фонда и задълженията му по баланса.
  * Таксата управление при взаимните фондове се отчислява от средната годишна нетна стойност на активите на фонда и не се заплаща отделно.

  Важно:
  ** Предложеното сравнение на фондовете, както и графичното изразяване на стойността на дяловете/акциите е само за лична информация. Представената информация не бива да се счита, като предложение за инвестиране или съвет за такова.
  ** Посочените доходности са минали и нямат отношение към бъдещите резултати от дейността на фондовете.
  ** Доходността от инвестицията не е гарантирана и е такава, каквото се постигне, когато инвеститорът продаде своите дялове/акции.
  ** Инвестицията във фонд не се гарантира по никакъв начин, както от управляващото дружество, така и от Гаранционен фонд или от законодателството в страната.
  ** Инвестирането в колективна схема е риск за инвеститора. Печалбите не са гарантирани и съществува възможност той да не възстанови в пълен размер вложената сума.
  ** Разпределянето на дивидент от фондовете е само възможност и не следва да се приема, като гарантиран доход за инвеститора.
  ** Информацията поместена на сайта се базира на публично достъпни официални източници предоставени от управляващите дружествата за управляваните от тях фондове.
  Свързани статии

  Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
  Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
  RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
  Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня