МОИТЕ ПАРИ - Речник - MoitePari.bg
ФОРУМ За нас Реклама Профил
Речник на термините в сайта
Всички
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

Моля, въведете търсения термин, или буквите, с които започва:

Авал Поръчителство по полица, по силата на която лицето, извършило поръчителството поема отговорност за изпълнението й пред издателите на полицата. Авалът представлява гаранционен подпис поръчителя върху полицата или издаване на отделен документ.
Авален Кредит Вид банкова гаранция, при която банката поема ангажимент за плащане в случай, че длъжникът, за когото тя гарантира, не извърши плащането по задължението си към получателя. За авалирането банката събира такса за обработка на документите и комисионна върху сумата, която авалира
Акредитив Разчетен документ под формата на нареждане от банката на купувача към банката на доставчика да извърши за сметка на специално заделени средства изплащане по транспортно-товарни документи за превозен товар или за изплащане на предявител на определена сума пари.
Акредитивна сметка Банкова сметка за разплащане на клиента с трето лице, което има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени при откриване на акредитива
Активи на предприятието Собствеността на предприятието, отразена в актива на баланса.
Акцепт Съгласие на платеца да извърши заплащане по разчетни и товарни документи.
Акция Вид ценна книга; единица от капитала, която дава право на собственика си върху част от разпределяемата печалба и в остатъчната стойност на акционерното дружество при ликвидация.
Алонж Прикрепван към полицата допълнителен лист, върху който се поставя поръчителската гаранция
Амортизационен фонд Парични средства, предназначени за финансиране на простото и разширено възпроизводство на основните средства
Амортизация Начин за възстановяване на капитала, изразходване за създаване и закупуване на амортизируеми активи по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция
Анюитет Редица или едно от редица плащания на равни по сума падежи, изплащани през равни периоди от време
Анюитетни (равни) вноски Периодични плащания с равен размер (месечни, тримесечни, шестмесечни, годишни), с които се издължава получен заем и дължимата лихва към него.

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА