ФОРУМ За нас Реклама Профил
РЕКЛАМА
Схема за агроекологични плащания
Описание на схемата
По мярка „Агроекологични плащания” (АЕП) се предоставя финансова помощ за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване на опазването на околната среда. Финансовата помощ за осъществяване на агроекологичните дейности ще се предоставя под формата на ежегодни агроекологични плащания като 82% от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 18% - от бюджета на Република България.
Детайли по схемата
Бенефициенти
За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол. Кандидатите подават заедно със заявлението за регистрация и приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания. След като подадат заявление за подпомагане, ЗС трябва да бъдат одобрени за участие по мярка „Агроекологични плащания”. Само одобрените за участие ЗС ще получат Уведомително писмо от РА за регистрирането им за участие по мярката.
Начало ^
Специфични изисквания на схемата
Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които на доброволен принцип поемат агроекологичен ангажимент, свързан с изпълнението на агроекологични дейности върху определена площ, биологично пчеларство или опазване на застрашени от изчезване редки местни породи животни. Като правило, агроекологичните задължения трябва да бъдат поети за срок от минимум 5 години. Плащанията за извършване на агроекологични дейности върху използваната земеделска земя са на база на установената площ, върху която се извършват агроекологични дейности и са в размер от 20 до 505 евро на хектар.

Подпомаганите лица се задължават да преминат програма за агроекологично обучение през първите две години за периода на изпълнение на агроекологичните дейности или да докажат наличието на опит в извършването на дейностите, които са избрали да прилагат. Агроекологичното обучение се установява с диплома/удостоверение за преминат курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.

Кандидатите за подпомагане трябва да ползват собствена, наета или арендована земя за срок не по-кратък от 5 години, считан от датата на подаване на първото заявление за плащане, за площите, за които кандидатстват за подпомагане. Агроекологичните дейности, които се основат на площ трябва да се изпълняват върху една и съща земя в 5 последователни години.
Кандидатите за агроекологични плащания са длъжни да спазват през периода на поетия ангажимент базовите изисквания по заявените направления, както и изискванията по управление на агроекологичните дейности. РА може да откаже или намали агроекологичните плащания съгласно методика, утвърдена от Министъра на земеделието и храните.

Начало ^
Срок за подаване на заявления
Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за национални доплащания през 2010 г. трябва да подадат заявленията си в срок:

От 1 март до 15 май – без санкция
От 15 май до 9 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден

Начало ^
Често задавани въпроси
На какъв принцип се прави подбора и одобрението?

След приключване на кампанията по прием и регистрация на заявления, се изработва модел на риск-анализ. На базата на риск-анализа се избират определен брой заявления (% от всички подадени заявления за кампанията) за Проверка на място, които се изпращат на Отдел „Технически инспекторат”. Процентът заявления, определен за проверка на място е различен за всяка година, на база мониторинг и анализ на резултатите, получени след проверки на място от минали години и наложени санкции.

Какво включват проверките за допустимост?

Проверките за допустимост включват всички видове проверки за избираемост на кандидата и неговото стопанство. Те включват кръстосаните проверки, които се извършват автоматично от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), както и вътрешни проверки в отделното заявление. Има грешки, които не позволяват продължаване на администрирането на заявлението и грешки, които водят само до санкции. Системата проверява всички подадени заявления за плащане.

Каква е процедурата при т.нар. „двойно заявени площи”?

В случай че в подаденото заявление има площи, които са регистрирани и в друго/и заявление/я, се пристъпва към решаване на застъпванията или така наречените „Двойно заявени” площи. За всяко заявление със застъпване, ИСАК генерира уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до засегнатите кандидати. В рамките на 10 работни дни от получаването на писмото, заинтересования земеделски стопанин трябва да се яви в съответната ОРА за разрешаване на конфликта или да изпрати обяснително писмо в същия срок, ако не може да се яви лично. Попълва се „Декларация за изясняване на принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин”. Ако даден земеделски стопанин не се яви в ОРА или не изпрати обяснително писмо в определения срок, се приема, че той се отказва от застъпените площи и идентификацията им се дължи на негова грешка. Служителите на Разплащателна агенция разрешават спора на база на предоставените документи, доказващи правото на ползване на описаните двойно заявени площи.

Каква е процедурата при т.нар. „над-декларирани площи”?

При наличие на над-декларирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия. Тези санкции се разделят на няколко групи, спрямо това каква част от декларираната земя е допустима за субсидия. Според разпоредбите на регламентите, санкциите поради над-деклариране са четири вида в зависимост от процентната разлика на над-декларираните площи спрямо допустимите за изчисление площ, както следва:
- Ако разликата е до 3% - субсидията се изплаща на база на допустимата за изчисления площ – допълнителни санкции няма;
- Ако разликата е над 3%, но до 20% или над 2 ха. - площта, която трябва да се санкционира се определя на база на над-декларираната площ, която се умножава по две преди да се извади от допустимата за изчисления площ. Така се получава крайната площ, за която се изчислява субсидията;
- Ако разликата е над 20%, но до 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ;
- Ако разликата е над 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ – и освен това се налага санкция и за бъдещ период.

Начало ^
ПРОДУКТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЛИХВА МАКСИМАЛЕН СРОК ЗАЯВКА
Банка ДСК - Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя - BGN (ПРОМОЦИЯ) Условията на промоцията са валидни за подадени искания и заплатени такси до 30.11.2012 г. вкл. За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка, като крайният лихвен процент към момента на договаряне е не по-нисък от 7% До 120 месеца в т.ч. гратисен период до 12 месеца
Банка ДСК - Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя - EUR (ПРОМОЦИЯ) Условията на промоцията са валидни за подадени искания и заплатени такси до 30.11.2012 г. вкл. За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3M EURIBOR + надбавка, като крайният лихвен процент към момента на договаряне е не по-нисък от 6.5% До 120 месеца в т.ч. гратисен период до 12 месеца
Банка ДСК - Кредитна линия за финансиране на сезонни разходи за земеделски стопани, регистрирани в ИСАК - BGN (ПРОМОЦИЯ) Условията на промоцията са валидни за подадени искания и заплатени такси до 30.11.2012 г. вкл. Възможност за авансово ползване на средствата до 90% от размера на субсидията За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка, като крайният лихвен процент към момента на договаряне е не по-нисък от 7% До 12 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОПРОЕКТ" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 60 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОПРОЕКТ" - EUR За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3M EURIBOR + надбавка по договаряне До 60 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОФИНАЛ" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта
Банка ДСК - "Инвестиционен кредит" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 120 месеца в т.ч. гратисен период (по договаряне)
Банка ДСК - "Инвестиционен кредит" - EUR За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3М EURIBOR + надбавка по договаряне До 120 месеца в т.ч. гратисен период (по договаряне)
Банка ДСК - "Кредит за оборотни средства" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 24 месеца
Банка ДСК - "Кредит по СПОРАЗУМЕНИЕ от 01.06.2012 г. с Българска банка за развитие - За придобиване на материални активи" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 7.00% До 120 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОСТАРТ" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 60 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОСТАРТ" - EUR За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3M EURIBOR + надбавка по договаряне До 60 месеца
Банка ДСК - "Кредит за оборотни средства" - EUR За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3М EURIBOR + надбавка (по договаряне) До 24 месеца
Банка ДСК - Сключен Договор с ДФ "Земеделие" за предоставяне кредити на лица с одобрени проекти по ПРСР с ресурс на Фонда - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center До 60 месеца
Банка ДСК - "Кредит по СПОРАЗУМЕНИЕ от 01.06.2012 г. с Българска банка за развитие - За финнасиране на основната дейност" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center До 24 месеца
         
*Предоставените текстове са извадки от официални документи по Кампанията за директни плащания - 2010 г. и по никакъв начин не отразяват коментари, мнения или позиция на фирма „Моите пари”. Допълнителна информация може да намерите на официалния сайт на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА