ФОРУМ За нас Реклама Профил
РЕКЛАМА
Схема за национални доплащания на тютюн (НДТ)
Описание на схемата
Фонд "Тютюн" определя за всеки производител на тютюн референтното количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи на база количествата тютюн, изкупен и премиран по реда на ЗТТИ. Фонд "Тютюн" предоставя тази информация на Държавен фонд "Земеделие" и осигурява достъп до електронните бази данни за изкупения и премиран тютюн през референтния период. По искане на земеделския стопанин, кандидат по тази схема, Фонд "Тютюн" му издава удостоверение за референтното количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи. Важно условие за получаване на субсидии по тази схема е кандидатът да развива земеделска дейност. Необходимо е да декларира обработвана от него площ и/или отглеждани животни, като не е задължително те да участват по някоя от схемите за площи и/или животни.
Детайли по схемата
Бенефициенти
Земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007-2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
Начало ^
Специфични изисквания на схемата
Помощта по схемата за национални доплащания за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1 - 3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.
Начало ^
Срок за подаване на заявления
Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) и схемите за национални доплащания през 2010 г. трябва да подадат заявленията си в срок:

От 1 март до 15 май – без санкция
От 15 май до 9 юни – със санкция от 1% за всеки просрочен ден

Начало ^
Често задавани въпроси
На какъв принцип се прави подбора и одобрението?

След приключване на кампанията по прием и регистрация на заявления, се изработва модел на риск-анализ. На базата на риск-анализа се избират определен брой заявления (% от всички подадени заявления за кампанията) за Проверка на място, които се изпращат на Отдел „Технически инспекторат”. Процентът заявления, определен за проверка на място е различен за всяка година, на база мониторинг и анализ на резултатите, получени след проверки на място от минали години и наложени санкции.

Какво включват проверките за допустимост?

Проверките за допустимост включват всички видове проверки за избираемост на кандидата и неговото стопанство. Те включват кръстосаните проверки, които се извършват автоматично от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), както и вътрешни проверки в отделното заявление. Има грешки, които не позволяват продължаване на администрирането на заявлението и грешки, които водят само до санкции. Системата проверява всички подадени заявления за плащане.

Каква е процедурата при т.нар. „двойно заявени площи”?

В случай че в подаденото заявление има площи, които са регистрирани и в друго/и заявление/я, се пристъпва към решаване на застъпванията или така наречените „Двойно заявени” площи. За всяко заявление със застъпване, ИСАК генерира уведомително писмо, което се изпраща с обратна разписка до засегнатите кандидати. В рамките на 10 работни дни от получаването на писмото, заинтересования земеделски стопанин трябва да се яви в съответната ОРА за разрешаване на конфликта или да изпрати обяснително писмо в същия срок, ако не може да се яви лично. Попълва се „Декларация за изясняване на принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин”. Ако даден земеделски стопанин не се яви в ОРА или не изпрати обяснително писмо в определения срок, се приема, че той се отказва от застъпените площи и идентификацията им се дължи на негова грешка. Служителите на Разплащателна агенция разрешават спора на база на предоставените документи, доказващи правото на ползване на описаните двойно заявени площи.

Каква е процедурата при т.нар. „над-декларирани площи”?

При наличие на над-декларирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия. Тези санкции се разделят на няколко групи, спрямо това каква част от декларираната земя е допустима за субсидия. Според разпоредбите на регламентите, санкциите поради над-деклариране са четири вида в зависимост от процентната разлика на над-декларираните площи спрямо допустимите за изчисление площ, както следва:
- Ако разликата е до 3% - субсидията се изплаща на база на допустимата за изчисления площ – допълнителни санкции няма;
- Ако разликата е над 3%, но до 20% или над 2 ха. - площта, която трябва да се санкционира се определя на база на над-декларираната площ, която се умножава по две преди да се извади от допустимата за изчисления площ. Така се получава крайната площ, за която се изчислява субсидията;
- Ако разликата е над 20%, но до 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ;
- Ако разликата е над 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ – и освен това се налага санкция и за бъдещ период.

Начало ^
ПРОДУКТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЛИХВА МАКСИМАЛЕН СРОК ЗАЯВКА
Банка ДСК - Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя - BGN (ПРОМОЦИЯ) Условията на промоцията са валидни за подадени искания и заплатени такси до 30.11.2012 г. вкл. За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка, като крайният лихвен процент към момента на договаряне е не по-нисък от 7% До 120 месеца в т.ч. гратисен период до 12 месеца
Банка ДСК - Инвестиционен кредит за покупка на земеделска земя - EUR (ПРОМОЦИЯ) Условията на промоцията са валидни за подадени искания и заплатени такси до 30.11.2012 г. вкл. За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3M EURIBOR + надбавка, като крайният лихвен процент към момента на договаряне е не по-нисък от 6.5% До 120 месеца в т.ч. гратисен период до 12 месеца
Банка ДСК - Кредитна линия за финансиране на сезонни разходи за земеделски стопани, регистрирани в ИСАК - BGN (ПРОМОЦИЯ) Условията на промоцията са валидни за подадени искания и заплатени такси до 30.11.2012 г. вкл. Възможност за авансово ползване на средствата до 90% от размера на субсидията За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка, като крайният лихвен процент към момента на договаряне е не по-нисък от 7% До 12 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОПРОЕКТ" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 60 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОПРОЕКТ" - EUR За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3M EURIBOR + надбавка по договаряне До 60 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОФИНАЛ" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта
Банка ДСК - "Инвестиционен кредит" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 120 месеца в т.ч. гратисен период (по договаряне)
Банка ДСК - "Инвестиционен кредит" - EUR За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3М EURIBOR + надбавка по договаряне До 120 месеца в т.ч. гратисен период (по договаряне)
Банка ДСК - "Кредит за оборотни средства" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 24 месеца
Банка ДСК - "Кредит по СПОРАЗУМЕНИЕ от 01.06.2012 г. с Българска банка за развитие - За придобиване на материални активи" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 7.00% До 120 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОСТАРТ" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 1М СОФИБОР + надбавка по договаряне До 60 месеца
Банка ДСК - "ДСК ЕВРОСТАРТ" - EUR За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3M EURIBOR + надбавка по договаряне До 60 месеца
Банка ДСК - "Кредит за оборотни средства" - EUR За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center 3М EURIBOR + надбавка (по договаряне) До 24 месеца
Банка ДСК - Сключен Договор с ДФ "Земеделие" за предоставяне кредити на лица с одобрени проекти по ПРСР с ресурс на Фонда - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center До 60 месеца
Банка ДСК - "Кредит по СПОРАЗУМЕНИЕ от 01.06.2012 г. с Българска банка за развитие - За финнасиране на основната дейност" - BGN За повече информация може да се обърнете към най-близкото до Вас поделение на Банка ДСК, или да се обадите на 0700 10 375 - Call Center До 24 месеца
         
*Предоставените текстове са извадки от официални документи по Кампанията за директни плащания - 2010 г. и по никакъв начин не отразяват коментари, мнения или позиция на фирма „Моите пари”. Допълнителна информация може да намерите на официалния сайт на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА