ФОРУМ За нас Реклама Профил
Условия по Ипотечен кредит
Банка ДСК - Жилищен кредит с плаваща лихва за целия период с изпълнение на програма Уют плюс с пакет "ДСК PAY+" - BGN
Банка ДСК - Каталог
 
РЕКЛАМА 

Банка ДСК - Жилищен кредит с плаваща лихва за целия период с изпълнение на програма Уют плюс с пакет "ДСК PAY+" - BGN


Банка ДСК
ПОСЛЕДНА ПРОМЯНА 14/03/2017
Лихвени условия
Договорена лихва  При пълна имуществена отговорност на кредитополучателя
- За кредити до 80 000 лв. - 4,40%;
- За кредити над 80 000 лв. вкл. - 4,10%
При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 12.29%
Вид лихва Променлива лихва
Формула на променливата лихва 6M SOFIBOR + надбавка
Ограничения на кредита
Максимална сума на кредита - описание При неограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - без ограничение

При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 147000 BGN
РЕКЛАМА
Срок на кредита (месеци) - описание При неограничена имуществена отговорност на кредитополучателя

- При обезпечение жилищен имот - 30 години;

- При обезпечение нежилищен имот - 25 годиниПри ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя - 20 години
Допълнителни банкови условия
Максимално финансиране LTV - описание При неограничена имуществена отговорност на кредитополучателя:

Покупка на имот:
- Апартамент - до 90% в зависимост от населеното място
- Къща - до 85% в зависимост от населеното място
- Панелно строителство - до 80% в зависимост от населеното място

Покупка на имот в строеж - до 80%

Рефинансиране на кредит:
- Апартамент - до 95% в зависимост от населеното място
- Къща - до 90% в зависимост от населеното място
- Панелно строителство - до 90% в зависимост от населеното място

При ограничена имуществена отговорност на кредитополучателя:

До 50% от приетата от Банката пазарна оценка на имота, при обезпечение жилищни имоти
До 30% от приетата от Банката пазарна оценка на имота, при обезпечение нежилищни имоти
Вид недвижим имот за ипотека • Апартамент
• Къща
• Магазин/Офис
• Земя
• Друг
Превод на заплата С превод
Кредитоспособност
Допустимо съотношение вноска/доход 70.00 %
Съотношение вноска/доход - описание Размерът на всички дължими и условни погасителни вноски по собствени кредити вкл.вноската по искания кредит, 50% от вноската по редовни кредити, по които клиентът е поръчител и пълния размер на вноската, по които е поръчител и кредитът е с текуща забава просрочие в плащанията над 20лв., не трябва да надвишава 70% от нетния доход. Остатъчният нетен доход следва да осигурява средства за издръжка по 100 лв. на член от семейство, а при едночленно семейство - 150лв.
Пояснения 1. Условия за включване в Програмата:
1.1. Кредитоискателят да има открита разплащателна сметка в Банката, от която да се издължава кредита;
1.2. Кредитоискателят да превежда (или поеме ангажимент да превежда) трудовото си възнаграждение/ кредитен оборот или пенсия по разплащателна сметка в Банката;
1.3. Условията по т. 1.1. и т. 1.2. следва да бъдат изпълнени на кумулативен принцип.
2. При изпълнение на условията по т.1, клиентът има право на лихвена отстъпка в размер на 0,5 процентни пункта.
3. Клиентът има право и на допълнителна лихвена отстъпка в размер на 0,5 процентни пункта, когато за времето на издължаване на кредита, изпълнява или изпълни поне едно от следните условия:
3.1. заяви или извършва ежемесечни плащания на минимум три услуги;
3.2.заяви или извършва ежемесечно плащане на минимум две услуги и ползва „ДСК Директ”;
3.3 заяви или извършва ежемесечно плащане на минимум две услуги (или една услуга и ползва ДСК «Директ) и да се осигурява в ДПФ на ПОК ДСК Родина, като вноската трябва да бъде минимум 10 лв. месечно или минимум 120 лв. годишно, която да се удържа въз основа на подписано съгласие за директен дебит. Отнася се само за новоосигурявани лица.
3.4. заяви или извършва ежемесечно плащане на минимум две услуги (или една услуга и ползва ДСК «Директ)и да отговаря на посочените от ПОК „ДСК Родина” критерии за „лоялен клиент”. „Лоялен клиент” е лице, което се осигурява в УПФ/ППФ на компанията за не по-малко от 15 месеца.
Първоначални такси
Такса за разглеждане на документи - описание 0,25% от размера на одобрения кредит;
Без такса при рефинансиране на кредити от друга банка за сума от и над 30 000 лв./валутна равностойност
Такса за оценка на обезпечението - описание При изготвяне на оценката от компетентно длъжностно лице на Банката:
апартамент - 120лв.;
къща - 160 лв. за 1-ви етаж + 32 лв. за всеки следващ етаж, но не повече от 224 лв.;
парцел с жилищно или вилно предназначение - 180 лв.
Такса за юридическо обслужване 35.00 BGN
Такса за юридическо обслужване - описание Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека
Застрахователна премия
Застраховка "Живот" е: не се изисква
Застраховка "Имот" (годишна) 0.1500 %
Застраховка "Имот" е: за сметка на клиента
Начин на застраховане на имота Върху цената на имота
Такси управление
Месечна такса за обслужване на кредита 3.50 BGN
Месечна такса за обслужване на кредита - описание Месечната такса е за ползване латежен пакет ДСК Pay+. Пакетът включва:

Разплащателна сметка с пълна функционалност (стандартна);
Основна дебитна карта;
Достъп до електронните канали „ДСК Директ“.

Специални условия:

- без такса за откриване на разплащателната сметка;
- без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка;
- без такса за вътрешнобанков еднократен превод в лева през ДСК Директ – 5 броя месечно;
- намаление с 50% на таксата за междубанков еднократен превод в лева през Бисера чрез ДСК Директ – 1 брой месечно;
- без такса за безкасово плащане на три броя месечни комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит;
- без такса при теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката.
Такси при промяна на условията
Такса за предсрочно погасяване - описание 1% за първата 1 година и без такса за останалия срок от кредита
Без обезщетение при погасяване със собствени средства
Такса предоговаряне/ ускоряване - описание Предоговаряне на лихвен процент – 1,0% от салдото по кредита, макимум 500 лева;
Предоговаряне на падежна дата – без такса;
Във висчки останали случаи - 50 лв.
Наказателна лихва при просрочие 3% надбавка над договорената лихва; започва да се начислява след 7 ден от датата на последния падеж и се начислява само за времето на просрочието.
Други такси
Такса ангажимент  - жилищни и ипотечни кредити за покупка на имот - 1% годишно, мин. 10.00 лв върху размера на разрешения кредит за времето на ангажимента

- жилищни и ипотечни кредити за строителство, довършителни работи и подобрения;
- жилищни кредити за покупка на имоти в строеж - 0.5%, мин. 500.00 лв., макс. 1000.00 лв, върху размера на разрешения кредит, независимо от времето на ангажимента
Предназначение на кредита
Цел на кредита • Покупка на готов имот
• Покупка на имот в строеж
• Рефинансиране на кредити от други банки
• Ремонт, Подобрения или реконструкция
• Кредит за строеж
• Покупка на земя
Тип строителство • Тухла/ЕПК
• Панел
• Гредоред
• Земя
Местоположение • Големи градове
• Средни градове
• Малки градове и села
Възможни начини на олихвяване • Намаляващи вноски
• Анюитетни вноски
• Индивидуален
Гратисен период
Гратисен период - забележки
До 24 месеца по кредити за строителство, покупка на имот в строеж при обезпечение друг недвижим имот

До 12 месеца по кредити за покупка на готов имот, рефинансиране, довършителни работи, подобрения, при покупка на имот в строеж с обезпечение имота, предмет на сделката.


Не се договаря гратисен период при кредити с ограничена имуществена отговорност.
Тип на Гратисния Период По главницата
Служебен номер
Служебен номер ML000987
КАНДИДАТСТВАЙТЕ

** Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки кредитоискател.
Съветваме Ви да се запознавате внимателно с пълния договор, условия и такси, предлагани от избраната от Вас финансова институция
Свързани статии

Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня