Д-р Петко Вълков е изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт АД и главен портфолио мениджър. Притежава повече от 10-годишен опит на капиталовите пазари в областта на инвестиции в акции на публични компании.

1. Каква според Вас беше печелившата стратегия на Вашия фонд за постигане на добри резултати през 2016 г. (конкретна възвращаемост за 2016 г)?

Основна причина за доброто представяне на фонда Конкорд Фонд-4 Енергетика е неговата секторна насоченост, а именно най-големите енергийни компании по света. През 2016 г. акциите на тези компании бяха едни от най-силно представилите се в глобален план, дължащо се основно на повишението на цените на петрола, което стартира от пролетта на 2016 г. Ние съумяхме на направим нови инвестиции в началото на 2016 г., когато енергийните компании отчетоха лоши резултати от дейността си за предходната 2015 г.

2. Какви са перспективите пред фонда за 2017 г.?

Фондът е сравнително цикличен и е подвластен на движението на котировките на петрола. Смятам, че през 2017 г. енергийните компании отново ще се представят сравнително добре, макар че не очаквам подобно представяне като предходната година.

3. Какво е отношението на инвеститорите към колективните инвестиционни схеми? Има ли промяна в нагласите им през последната година?

Активите на взаимните фондове в България продължават да нарастват през 2016 г., като това е за сметка основно на институционални инвеститори и други големи корпоративни инвеститори. Масовият инвеститор все още не обмисля инвестиции в колективни инвестиционни схеми. Смятам, че през 2017 г. една от основните теми в икономиката ще бъде повишаващата се инфлация и от тази гледна точка, колективните инвестиционни схеми могат да предложат добри решения.

4. Парите в банките продължават да нарастват. Какво бихте препоръчали на хората, които все още държат парите си предимно в тях?

Бих препоръчал на спестителите да се огледат за алтернативи, но винаги да мислят не само за потенциални доходи, но и за риска. Препоръчвам диверсификация на активите и търсене на начини за защита от повишаващата се инфлация.

5. Какви критерии бихте препоръчали на бъдещите инвеститори, когато сравняват и избират взаимен фонд? Кои са преимуществата на Вашия фонд при подобно сравнение?

Бих посъветвал инвеститорите да обмислят своята инвестиционна стратегия. Така например, ако един инвеститор смята, че българската икономика ще продължи да се представя добре, то било логично да се потърси инвестиция във фонд, който инвестира единствено в България. Доходността за последната една година не трябва да бъде водещ фактор. Инвеститорите е добре да се запознаят доколкото е възможно с портфолио мениджъра и дали има честа промяна при лицето, което управлява фонда, каква е ликвидността на активите под управление и др.

Визитка на фонд

Фонд: Конкорд Фонд-4 Енергетика
Тип фонд: рисков
Портфолио Мениджър Петко Вълков
Инструменти: акции
Географски фокус; глобален
Активи под управление (към 31.12.2016 г.) 685 хил. лв.
Стандартно отклонение 19,65%
Доходност за 2016 г. 23,02%
Средна доходност за последните 5 години (към 31.12.2016) 2,58%
Годишна такса за управление 2%
Такси при вход и изход 1% такса вход, 0% такса изход