Отминалата 2016-та година беше година на ръст на БФБ. По-трудната 2015-та година беше преодоляна и през 2016 г. четирите борсови индекса приключиха на положителна територия. SOFIX добави 27% към стойността си за една година. Повишение от 20% регистрираха BGBX40 и BGTR30. Единствен BGREIT остана с по-скромен, на фона останалите три индекса ръст (+11%). Видно е, че инвеститорите подкрепиха българския капиталов пазар. По оценка на ръководството на БФБ доверието в него през 2016-та година се възстановя и в частност четирите борсови индекса ясно го демонстрират. Много добра година отчитат и пазарите в САЩ и Европа. Основните индекси на тези пазари бележат ръстове от над 10% на годишна база.

Все още дружествата управляващи активи очакват някои от ключовите компании на БФБ да обявят консолидираните си годишни отчети, за да изградят своите очаквания за 2017-та година и потенциалът за инвестиции в български компании. Въпреки не много динамичната търговия на родната борса в началото на годината, прогнозите за ръст остават. Сред очакванията за тази година е това да нарасне значението на дивидентната политика на публичните компании. Възможността за получаването на дивидент вероятно ще засили интереса към компании, ориентирали политиката си в тази посока. 

Понастоящем традиционната форма за получаване на доходност, макар и пасивна, остава банковия депозит. И през отминалата година той беше предпочитан, макар лихвите вече да се намират на исторически ниски нива. Според Индексите за нивата на дохода по тримесечни депозити на MoitePari.bg той e достигнал стойности от 0,11% в лева и евро – нива, няколко пъти по-ниски в сравнение с преди няколко години. Тенденцията на спад на лихвите по спестовни продукти на банките по всяка вероятност ще продължи и през настоящата година, особено при депозити със срочност над 1 г. Изключително понижените лихви по депозити, за поредна година не провокират миграция на привлечените средства в банките към други алтернативи. В рамките на 2016 г. в банковата система са постъпили нови 4,24 млрд. лв. и така формират ресурс само на домакинствата в размер на 47,20 млрд. лв. Инвеститорският интерес към колективните инвестиционни схеми остава доминиран от институционални инвеститори и в малка степен от физически лица.

Отминалата добра година за капиталовите пазари, дава основание отново да говорим за алтернативите, които биха генерирали доходност, многократно надвишаваща тази от депозит.

Понастоящем в България работят 34 управляващи дружества, които управляват повече от 100 взаимни фонда. Фондовете са класифицирани в 5 категории според поемания риск:

Класификация на взаимните фондове според риска

Фондове на паричен пазар Фондовете от този тип инвестират във високоликвидни активи - прехвърляеми дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и в депозити в кредитни институции.
Фондове в облигации Фондът постоянно инвестира в облигации. Фондовете в облигации също включват индексни фондове от облигации и гарантирани продукти, свързани с пазарни индекси от облигации.
Смесени консервативни фондове Инвестициите в акции са ограничени до 20% от активите на фонда. Смесените фондове тип “Консервативен” инвестират също в индексни фондове от облигации и гарантирани продукти, свързани с пазарни индекси от облигации.
Смесени балансирани фондовеФондът инвестира в различни активи и на различни пазари, като за последните шест месеца делът на акциите в активите е средно над 20% и под 50% по данни от тримесечни отчети.
Фондове в акции Фондът постоянно инвестира поне 50% от активите си в акции. Агресивните фондове също включват индексни фондове от акции и гарантирани продукти, свързани с пазарни индекси от акции.
Източник: www.baud.bg

Класацията на www.moitepari.bg е базирана на постигната доходност съобразно рисковия профил на всеки фонд. При схемите на паричен пазар и фондовете в облигации тя е едногодишна – постигната доходност за 2016 г. Останалите колективни схеми са класирани според постигнатата тригодишна (анюализирана) доходност. Фондовете са класирани в 5 рискови категории, като във всяка от тях допълнително е представена информация за нивата на риск (стандартно отклонение и коефициент Шарп), които са поемали управляващите дружества, реализирайки съответната доходност.

Отново обръщаме внимание, че инвестирането на капиталовия пазар не е по силите и възможностите на всеки, поради което е необходимо консултиране с финансов експерт за изготвяне на стратегия за увеличаване на благосъстоянието. Тук е мястото да припомним простото принципно правило – колкото е по-рискова инвестицията, толкова по-дълъг е инвестиционния хоризонт и обратно. От тази гледна точка, инвестирането в по-високорисковите фондове, например, в хоризонт 5 или 10 г. се приема за обичайно. Също така е важно да се знае, че постигнатите доходности през изминали години не са гаранция за такива и в бъдеще.

По-долу следва класация на взаимните фондове, последвано от речник на основните термини.

 

 ФОНДОВЕ НА ПАРИЧЕН ПАЗАР

Доходността от депозити и други инструменти на паричния пазар не беше сред най-високите през 2016 г. Колективните инвестиционни схеми с фокус върху тези инструменти приключиха годината с максимална доходност по-ниска от 1%.

През 2016 г. най-висока доходност на този пазар постигнаха:

1. Конкорд Фонд-6 Паричен 0,76%
2. ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В ЕВРО 0,05%
3. ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР 0,04%

Според класацията, заелият първо място е видим фаворит сред останалите фондове в този рисков профил. Постигната от него доходност е далеч напред от постигната доходност от втория и третия в класацията. Трите фонда постигат своите резултати при поемане на минимален риск. Показателни за това са стандартното отклонение, което не надхвърли 0,04% и коефициентът на Шарп, който достигна нива от почти 49.

Тенденцията на спад на лихвите по депозити не е нова и тя е ясно видима от постигнатите доходности на паричен пазар. Възможната постигната доходност намалява не само поради ниската доходност от депозити в България, но и в световен мащаб. Въпреки това, реалността в България показва, че ниските лихви по депозити не отдръпват фирми и домакинства от банковата система. Консервативното управление на фондовете на паричен пазар и доходност малко по-висока от средната по депозит, може би все пак ще привлекат вниманието на инвеститорите през 2017 г. За инвеститорите, които предпочитат комфортът на ниския риск, съизмерим с този по срочни депозити, фондовете на паричен пазар са по-изгодната алтернатива.

 ФОНДОВЕ В ОБЛИГАЦИИ

В сравнение с миналогодишното представяне, фондовете от този рисков профил показват по-добри резултати през 2016 г. Максималната постигната доходност достигна 9,55%. 

Трите фонда, постигнали най-добра доходност през 2015 г. са: 

1. Експат Бондс 9.55% 
2. ЦКБ Гарант 3.64% 
3. Селект Облигации 2.77% 

 Максималното стандартно отклонение, за разлика от миналата година, достигна двойно по-ниски нива. Сред трите фонда най-високото ниво на показателя беше 5,85%. Останалите два фонда постигнаха своята доходност при стандартно отклонение под 1,50%. По-ниският поет риск дава своето отражение и върху възвръщаемостта на база поет риск. Така коефициентът на Шарп също се подобрява спрямо 2015 г. и в настоящата класация не присъства фонд, който да е постигнал размер на коефициента под 1. Максималният размер на коефициента достига 2,6, а минималния 1,7. Така изчислените коефициенти сочат, че инвеститорите са получили своята доходност, без за това да е поеман необосновано висок риск. 

 Поемането на повече риск и оценката му в краткосрочен план невинаги може да даде ясна представа дали дадената инвестиция се управлява добре и рискът, който се поема, дава ли очакваните резултати. Поради тази причина, с нарастването на поемания риск, в класацията смесените консервативни, смесените балансирани и фондовете в акции бяха класирани по 3-годишна (анюализирана) доходност.

 СМЕСЕНИ КОНСЕРВАТИВНИ ФОНДОВЕ

За последните 3 години най-високата средна постигната доходност при тези фондове достигна 4,50%. Въпреки, че доходността за 2016 г. при смесените консервативни фондове доближи, а в някои случаи да надхвърли 5%, трудната 2015 г. не позволи средната 3-годишна доходност да бъде по-висока.

Трите най-добре представили се фонда са:

1. ПИБ Гарант 4.50%
2. ЕЛАНА Еврофонд 3.84%
3. Капман Фикс 2.65%

Поради ограничението инвестициите в акции да не съставляват повече от 20% от активите на фонда, тези схеми са с умерено до ниско ниво на риск. Постигнатата доходност от тази гледна точка може да бъде приета също като умерена и като подходяща алтернатива на стандартния срочен депозит.

Постигнатите резултати са при максимално стандартно отклонение (3-годишно, анюализирано) от 3,04%. Коефициентът на Шарп сред трите фонда достига максимална стойност 3,19.

 СМЕСЕНИ БАЛАНСИРАНИ ФОНДОВЕ

Отминалата година беше добра и за балансираните схеми. Постигнатите доходности бяха значително по-високи спрямо 2015 г. Това даде своя положителен ефект върху средногодишната доходност за последните 3 години, чиято максимална стойност достигна 7%. За жалост, неубедителното представяне на тези фондове през 2015 г. е със силно въздействие, поради което тригодишният резултат се фиксира на много по-ниско ниво съобразно постигнатите резултати през 2014 и 2016 г.

Най-добре представилите се фондове в този рисков профил бяха:

1. Елана Балансиран Евро Фонд 7.15%
2. ПИБ – Класик                         6.96%
3. ОББ Балансиран Фонд         6.41%

Анюализираната стойност на 3-годишната доходност сред трите най-добре представили се взаимни фонда се фиксира в границата от около 7%. Нивото на поет риск измерено чрез стандартното отклонение (3-годишно, анюализирано) е в границите 4 – 6%. Въпреки добрата 2016-та година коефициентът на Шарп не достига нива много над 1. За разглеждания период той достигна стойност 1,75 при водача в класацията, докато при останалите 2 фонда той минимално надвиши 1. При втория и третия в класацията той е 1,16. Видно е влиянието на слабата 2015-та година, която засилва диспропорцията доходност/риск и ограничава по-убедителното покритие на поетия риск.

 ФОНДОВЕ В АКЦИИ

2016-та година се оказа положителна и за фондовете в акции. Годината за тях приключи с преобладаващо положителни доходности, като най-високите надхвърлиха 20%. Естествено, разочарования не липсваха и някои от фондовете в акции регистрираха отрицателна доходност до -15%.

Както постигнатите високи доходности, така и регистрираните спадове са състояния типични за фондове от такъв рисков профил и имат моментно значение. Предвид на това, че тези фондове поемат най-висок риск и хоризонтът на инвестицията е дълъг, моментното състояние не може да се разглежда като показателно за общата тенденция. Тук отново обръщаме поглед към 3-годишното представяне на тези схеми и базираме класацията на 3-годишната им (анюализирана) доходност.

Най-добре представилите се фондове в този рисков профил бяха:

1. ОББ Премиум Акции 10.97%
2. Селект Дивидент          8.32%
3. Златен лев Индекс 30 8.13%

Нивото на поет риск за постигане на тази доходност (3-годишно, анюализирано стандартно отклонение) се намира в границата от 9 до 12%. То почти се изравнява с постигната доходност, дори минимално я надвишава. Показателни за това са нивата на коефициента на Шарп и за трите фонда в този рисков профил. Показателят достига максимална стойност от 1,15, а минимална – 0,69. Съпоставката с фондовете, представени в останалите рискови профили, показва, че агресивно управляваните постигат ниска възвращаемост на база допълнително поет риск. Негативната 2015-та година по естествен начин намалява средната доходност за разглеждания 3-годишен период, поради което показателят за възвращаемост на инвестицията на база поет риск логично е със занижени стойности.

РЕЧНИК:
НСА - Нетната стойност на активите е разликата между пазарната стойност на активите в портфейла на фонда и задълженията му по баланса
STDEV (Стандартно отклонение) – Измерител на нивото на риск. Отразява колебанието в нетната стойност на активите на 1 дял, респ. на доходността на един фонд за период от 1 година. 3-годишното стандартно отклонение е изчислено на база седмичното изменение на стойността на 1 дял за период от 3 г. и анюализирано след това. По-високото стандартното отклонение показва по-рисково управление на фонда.
SHARPE (Коефициент на Шарп) – Измерва нивото на възвращаемост на всяка допълнителна единица поет риск. По-високите стойности на показателя показват, че доходността е постигната при по-ниски нива на риск. За нуждите на анализа той е изчислен на база осреднени дневни стойности на индекс EONIA за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. както и на осреднени дневни стойности на индекс EONIA за периода 01.01.2013 – 31.12.2015 г.
Анюализация – Превръщане на стойност, изчислена за период по-голям от 1 г., в годишна стойност
EONIA (Euro OverNight Index Average) – Еднодневен междубанков лихвен процент за Еврозоната

ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Предложеното сравнение и анализ на фондовете е само за лична информация. Представената информация не бива да се счита, като предложение за инвестиране или съвет за такова.
* Посочените доходности са минали и нямат отношение към бъдещите резултати от дейността на фондовете.
* Доходността от инвестицията не е гарантирана и е такава, каквото се постигне, когато инвеститорът продаде своите дялове/акции.
* Инвестицията във фонд не се гарантира по никакъв начин, както от управляващото дружество, така и от Гаранционен фонд или от законодателството в страната.
* Инвестирането в колективна схема е риск за инвеститора. Печалбите не са гарантирани и съществува възможност той да не възстанови в пълен размер вложената сума.

Сравнете всички взаимни фондове