Повече от 20 г. след първата вълна на приватизация. Помним ли я?

Масовата приватизация като икономически процес

Като процес масовата приватизация представлява форма, при която собствеността на голям брой държавни предприятия се продава на търг, като успоредно с това се разпределят масово и средства за придобиване на дял от тази собственост (бонове или други книжа). Целта е била трансформиране на голям брой държавни предприятия в частни фирми, за да бъде създадена икономика, работеща на чисто пазарни принципи. 

Същност на боновата книжка и какво да правим с нея

Почти всеки ден получаваме въпроси, свързани с боновете от приватизация и масово притежателите им не са наясно какво трябва да направят с тях. Трябва да имате предвид, че тези бонове не представляват ценни книжа и не са търгуват свободно. Емитент (издател) на тези книжа е държавата и се използват като платежно средство във всички приватизационни сделки. Срещу тях притежателят получава определен брой акции или дялове в държавни предприятия, или приватизационни фондове. Списък с основна информация, относно приватизационните фондове може да намерите в специално обособената за целта страница на сайта ни: http://www.moitepari.bg/masova-privatizacia.aspx

В практиката ни често се случва така, че даден притежател на инвестиционни бонове не може да намери информация за приватизационния фонд, в който има участие. Причина за това е, че голяма част от тях се преобразуваха в холдинги и инвестиционни фондове и вече са с нови имена, съответно борсов код и адрес за кореспонденция. Списъкът съдържа важна информация (като цена на акции, през коя година е разпределян дивидент и т.н.) за всички публични компании. Възможно е, обаче, притежателят на дялове да има участие в дружество, което не е публично (не се търгува на борсата). В този случай реално такава информация не може да бъде намерена в Интернет, което изисква насочване на усилията към издирване на това дружество. Често се случва и дружеството да е ликвидирано. В тези случаи инвеститора има право на ликдвидационен дял, разбира се, ако не са минали годините, в които той има право на него. Получаването на този ликвидационен дял също е под въпрос, тъй като зависи от наличието на остатъчно имущество след удовлетворяване на кредиторите. 

Да продавам или да търся дивидент

Въпросите, свързани с боновете са базирани на два основни вида. От една страна притежателите на такива се интересуват какъв доход им носят тези бонове. Останалата част искат да ги продадат. 

Онези, които искат да се информират какъв доход и как могат да го получат от участието си, трябва да знаят, че като акционер притежават право да получат част от печалбата (под формата на дивидент). За целта е нужно дружеството да има положителен резултат от дейността си и да е взето решение за изплащане на дивидент, т.е. за разпределяне на тази печалба. Тук се натъкваме на друг важен момент и той е, че дружеството не е задължено да изплати дивидент на акционерите. Тъй като решението за разпределяне на дивидент се взема на Общо събрание на акционерите (ОСА), тук е мястото да отбележим, че всяка притежавана акция дава право на един глас на такова събрание. Всеки акционер има право да гласува и да участва във вземането на решения, включително за разпределяне на дивидент. Друг остава въпроса, че ако мажоритарите (тези, които общо или самостоятелно притежават над 50% от акциите на дружеството) не желаят да се разпределя дивидент, трудно би се постигнало обратното.

В случай, че все пак бъде разпределен дивидент, добре е да се знае, че непотърсените дивиденти имат давностен срок, след изминаването на който те не се дължат. Този срок по закон е 5 години. Дивидентите за физически лица се облагат с данък при източника в размер на 5%.

Някои инвестиционни посредници предлагат услуги като гласуване от името на клиент на общи събрания, както и получаване на дивидент от името на клиент срещу определена такса. 

Когато притежателят на бонове желая да прекрати участието си, необходимите документи при продажба на акции са:
- Документ за самоличност
- Депозитарна разписка

Ако боновата книжка се наследява към тези документи се прибавят:
- Препис от смъртен акт
- Удостоверение за наследници, не по-старо от 6 месеца
- Документ за доброволна делба на акциите между наследници
- Пълномощно на лицето, което представлява наследниците

Тук е моментът да се уточни, че депозитарната разписка е документ, доказващ, че лицето притежава определен брой ценни книжа от едно или повече дружества. Този документ се издава от Централния депозитар, но не на място при него, а чрез инвестиционен посредник. Справка на MoitePari.bg показва, че според Тарифите на по-големите инвестиционни посредници, издаването на дубликат от депозитарната разписка струва около 10 лв. Отделно лицензираният посредник начислява такса за сделката с акции, която най-често е процент от стойността на сделката. Има много случаи в нашата практика, при които притежателите на бонови книжки отказват да продават акциите си. Причината обичайно е малката сумата, която ще получат и с нея често не се покрива дори таксата за продажбата. Преди да изберете инвестиционен посредник, направете справка в сайта на КФН (http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/), където има списък с лицензираните инвестиционни посредници. По този начин ще сте застраховани, че няма да попаднете в ръцете на недобросъвестни фирми. 

От миналата година се роди идеята да бъде създаден нов фонд, в който да се прехвърлят „спящите акции“ от масовата приватизация. Целта е да се активизират предимно дребните собственици на тези книжа. В действителност собствениците на бонови книжки масово не се интересуват какво се случва с тях. По данни на Централния депозитар 2,5 млн. души не са потърсили дивидент или не са търгували акциите си. 

През 2008 г. MoitePari.bg публикува материал на тема „Масова приватизация“ - „Какво да правим със закупените дялове от масовата приватизация“, в която са описани още детайли за процеса на раздържавяване на българската икономика.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Този номер с боновите книжки е аналогичен на онзи с Държавните облигации от 1955 год., т.е. комунистите изиграха още едно поколение, като му пробутаха хартийки, които с времето се обезценяват безнадеждно и никой не търси собствеността си. Жалкото в случая е, че те се налапаха с труда на хората, без да платят за това. Правилото "РАЗДЕЛЯЙ и ВЛАДЕЙ" им помогна отново, защото както се казва в статията средствата необходими за издирване на собствеността ни са по-големи от нея, което напълно обезсмисля търсенето и. Поколението, което има бонови книжки скоро ще изчезне напълно с тази "социална" политика и с "великите" пенсионни реформи на всеки нов кабинет, така че няма да има кой да се интересува от Бонови книжки. Те са го измислили много добре! Спете спокойно, мили хора, ако можете и се утешавайте с мисълта "Господ ще им го върне", ТЕ НА ТОВА РАЗЧИТАТ.
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.