Предсрочно погасяване на кредит. Реалността в България и европейските практики

Тематиката за предсрочното погасяване на кредит (потребителски или ипотечен) до сега не е била във фокуса на „МОИТЕ ПАРИ”. От 01.10.2006 г. в България влезе в сила новия Закон за потребителския кредит и е факт, че всички банки вече го прилагат. Независимо от това, все още има въпроси относно прилагането му. Според законът разходът върху предсрочно погасяваната сума не може да надхвърля тримесечният еквивалент на годишният процент на разход (ГПР) по кредита. Наблюденията на „МОИТЕ ПАРИ” върху практиката на банките показва, че те спазват текста на закона. В болшинството от случаите, като такса за предсрочно погасяване на кредита е посочено именно 3-месечният еквивалент на ГПР. Част от банките посочват тази такса, като определен процент, но с допълнение, че разходът не може да надвишава 3-м еквивалент на ГПР (точно както изисква законът).

Математически 3-месечният еквивалент на ГПР, както е видно се базира на ГПР по кредита. Относно същността на ГПР и неговото изчисление, „МОИТЕ ПАРИ” вече публикува материал, който се намира на www.moitepari.bg. Всеки, който изплаща даден кредит го е получил при определена лихва и такси. От тези елементи най-общо се формира ГПР, който банката е длъжна на обяви още при отпускането, а дори и при оферирането на кредита. Същият този процент служи за определяне на разхода при предсрочно погасяване. Размерът му не трябва да надвишава ¼ от ГПР по кредита при отпускането му и се прилага върху остатъка по кредита, който се погасява предсрочно. Само за илюстрация предлагаме следният пример:

Потребителски кредит за 10000 лв., срок на изплащане 5 г. и договорена лихва 10.50%. ГПР по този кредит е в размер на 11.60%. Да предположим, че клиент желае да го погаси две години предсрочно, т.е. в началото на 37-ми месец. Остатъкът по главницата по този кредит към началото на 37-ми месец е 4634.70 лв..

Спазвайки предписанието на закона, разходът при предсрочно погасяване по този кредит би следвало да е ГПР : 4. В нашият пример той приема вида: 11.60% : 4 = 2.90%. 2.90% е таксата, която се дължи от заемателя върху остатъка по главницата, т.е. 4634.70х2.90% = 134.41 лв..

Когато се прави подобно изчисление, резонно се появява един допълнителен въпрос и той е свързан отново с таксите. Общото впечатление на „МОИТЕ ПАРИ” е, че банките не начисляват допълнителни такси. Всички такси и комисиони вече са калкулирани в ГПР и не би било коректно те отново да се начисляват. Не е изключено да се начисляват и други, различни от първоначалните такси, но сумарно всички разходи не трябва да надхвърлят левовият еквивалент на ¼ от ГПР по кредита.

Европейската и световна практика

Проучването на „МОИТЕ ПАРИ” относно тази проблематика показва, че въпросът с таксите за предсрочно погасяване не е решен категорично. Нормативна регламентация за това няма ясно обособена. Съществуващите документи са по-скоро обяснителни, отколкото да налагат императиви. Оказва се, че това е област, която е доста дискусионна. От една страна регулация по този въпрос няма конкретно разработена, а от друга България, като член на ЕС трябва да приеме правилата. Анализирайки практиките, като цяло за ЕС се оформя специфичен казус, по който няма яснота. Нашият закон регламентира какъв да е размерът на таксата за предсрочно погасяване. Проблемът в случая е не толкова дали да има или не такава такса, а защо законодателя е решил тя да е именно ¼ от ГПР. Това беше и отправна точка към анализа на практиките в ЕС и света, като цяло. Подобно ограничение на размерът на таксата не се посочва в нормативните документи. Нещо повече – интересно е схващането на смисъла на таксата за предсрочно погасяване. Редица източници разясняват, че идеята за тази такса произтича пряко от пазара. Казано с други думи това е доходността, която банките не биха реализирали по причина, че заемателят погасява предсрочно кредита си. Друго обяснение е, че таксата която се налага е доходността, която банката би получила от алтернативна инвестиция.

Относно размерът на тази такса, ситуацията сред европейските страни е следната: Някои банки имат такава такса, други не. Тези, които я начисляват обаче не са ограничени в определен размер, т.е. няма регламент колко може максимално да е той. Някои банки, като прагове поставят 6-м еквивалент на ГПР, други 3-месечен с ограничение да не надхвърля определен процент. Подобна практика се наблюдава и при нашите банки, но максималният размер на разхода е регламентиран със закон.

По-различна е ситуацията в нашата съседка Румъния. Вземаме нея за пример, тъй като присъединяването ни към ЕС беше заедно и реформите, които провеждат двете страни винаги са били съпоставяни. „МОИТЕ ПАРИ” има преки наблюдения върху румънския банков сектор чрез www.finzoom.ro, който е част от FinZoom Financial Guide Network. Анализът показва, че в съседката ни регламентация по този въпрос няма. Там таксите за предсрочно погасяване варират от 0.30% до 4.50%. По тези показатели, банковият сектор в Румъния много прилича на този в ЕС.

Разглеждайки по този начин проблематиката, възникват редица други въпроси, които са достатъчно много, за да не бъдат обхванати в този материал. Част от тях са свързани с предимствата и недостатъците от това, че в България има ограничение на максималният размер на разхода при предсрочно погасяване. Безспорно това си има своите плюсове, но само предимства ли има от прилагането на такъв закон. Съществен е и въпросът дали точно ¼ от ГПР е най-удачният максимален размер на таксата, не би ли могъл да е по-нисък, какво би се случило ако е по-голям? До влизането в сила на закона за потребителския кредит банките свободно определяха размерът на таксата за предсрочно погасяване, имаха тази свобода. След влизането в сила на закона, то те са ограничени в определена граница. В тази връзка, и като продължение на възникващите въпроси се оформя и още един. Не предостави ли по този начин законодателя възможност на банките, които имаха принципно ниски такси за предсрочно погасяване да се възползват от ограничението? Така те вече наистина спазват закона и в същото време завишават своята такса. Какво точно се има предвид? Банка имала 2% такса при предсрочно погасяване и ГПР по даден кредит 11.50%-12.00%, сега посочва като разход ¼ от ГПР. Простите изчисления показват нарастване на таксата до 2.88%-3.00%. Разбира се има банки на които законът наложи да намалят таксата си.

Съвсем друг остава въпросът, че банкирането на дребно в ЕС е на съвсем различно ниво, че кредитиране на дребно се осъществява основно чрез кредитни карти и т.н.. Разисквайки регламентациите в ЕС трябва да се отбележи също, че повечето нормативни документи имащи отношение към разходите по предсрочното погасяване на кредит се отнасят предимно за ипотеки. Ипотечните кредити са във фокуса на вниманието. За жалост в България към момента няма изискване банките да обявяват ГПР по ипотечните си кредити, още по-малко регламентация за разхода при предсрочното им погасяване.


Всички тези въпроси тепърва възникват и ще се търсят техните отговори. „МОИТЕ ПАРИ” ще направи необходимото да внесе доколкото е възможно яснота по тези казуси, като се надява това да е максимално полезно за потребителите.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Много е хубаво,че Ви има. Информацията, която търсих за "предсрочно погасяване на кредит" е написана разбираемо и точно. Можах сама да изчисля колко бих върнала към момента. Остава само като заявя пред банката,в  която искам да погася кредита си - да смятат по същия начин. Благодаря!
В коя банка в момента има най-изгодни условия за предсрочно погасяване на ипотечен кредит ? Каква ще е таксата за това ? Какви са условията за кредит на бьлгарски гражданин в Германия ?
Ние  не се ангажираме с посочване на конкретна оферта или банкова институция. С предлаганите оферти на банките по ипотечните кредити може да се запознаете тук, като Ви съветваме да селектирате полето, което дава възможност за предоставяне на оферти за български граждани, работещи в чужбина.

Таксата за предсрочно погасяване налагана от банките няма законови ограничения по отношение на ипотечните кредити, което означава, че тя може да варира в различни граници. Размерът и може да зависи както от произхода на средствата (собствени средства - по-ниска такса и рефинансиране с друг кредит - по-висока такса), като средния размер за страната е 3-5% върху предсрочно погасяваната сума.

Относно условията по ипотечните кредити за български граждани работещи в чужбина трябва да знаете, че се учредява ипотека на недвижим имот, но намиращ се на територията на Р България. Повече информация по темата може да намерите тук.

Искрено се надяваме, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодаря за информацията и въпреки това бих искала да ви попитам - Ще се намали ли наполовина месечната ми такса по ипотечен кредит ако предсрочно върна половината от отпуснатия ми кредит със собствени средства? Благодаря предварително!
При частично предсрочно погасяване на ипотечен кредит бихте реализирали спестяване на една немалка част от общо изплатената сума в края на периода. Тази сума представлява сбор от плащания по главницата на заема, лихвените плащания, както и всички годишни и/или месечни такси и застраховки. Погасявайки наполовина заема със собствени средства със сигурност ще Ви бъдат намалени чувствително всички онези разходи и плащания, които за представени в процентно изражение, какъвто е годишният лихвен процент. Посочената от Вас схема ще доведе до намаляване на главницата по заема, а оттам и намаляване на всички такси, които се смятат като процент от размера на оставащата главница. Това означава, че ако Вашата месечна такса е да речем 0.1% със сигурност ще бъдат намалени плащанията по нея. Ако обаче таксата е в абсолютно изражение, да речем 20 лв. тя няма намалее при това действие. Всъщност основната цел на предсрочното погасяване е да бъдат намелени лихвените плащания, изразени чрез годишния лихвен процент, както и годишната такса за управление, тъй като те са едни от най-значимите разходи, осъществени във връзка с кредита.

За постигане на по-голяма яснота ще Ви дадем един пример със следните параметри на ипотечен заем с анюитетни вноски: размер на заема 50 000 лв., срок 25 години, годишен лихвен процент 7.75%, месечна такса за обслужване 0,03%, според изготвения от нас погасителен план общо изплатените суми в края на периода ще бъдат 120 662 лв. Намалявайки главницата наполовина при същият заем и запазвайки срокът, според погасителния план общо изплатените суми в след 25-тата година ще бъдат 62 166 лв. Въпреки получилата се голяма разлика не бива да забравяме, че банката може да начисли такса за предсрочно погасяване, или предоговаряне на условията, което ще доведе до нейното намаляване.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Напоследък срещам термина "инвестиране в предсрочно изплащане на заем", моля да ми обясните горното, както и технологията на тази инвестиция. Предварително Ви благодаря. Поздрави Стефанов
Най-простият начин, по който можем да разясним термина е:
Събиране на достатъчна сума, която да позволи да се погаси предсрочно кредита. „Печалбата” от подобна „инвестиция” е сумата на спестените лихви. Технологията, ако може да се говори за подобно понятие, е да наберете достатъчна сума, за да можете да погасите кредита предсрочно. Начините са 2: 1. От класически източници – заплата, наем, продажба на имущество и т.н.; 2. От кредит за рефинансиране.

При първия вариант „печалбата” е по-голяма, тъй като не Ви струва нищо, само време. Това е и недостатъкът – нужно е повече време, за да се събере сумата.

При втория вариант „печалбата4 е по-малка, тъй като кандидатстването за кредит за рефинансиране е свързано с разходи, както и предсрочното погасяване.

Как точно ще реализирате „инвестицията” е Ваш избор. С по-голяма или по-малка икономия, винаги си струва да се проучи възможността кредита да се погаси предсрочно. Струва ли си да се погаси чрез рефинансиране можете да проиграете с този калкулатор.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Искам да погася предсрочно част от главницата по ипотечния си кредит със собствени средства, държани досега на срочен депозит. От банката- кредитодател ми заявяват , че е необходимо удостоверение за тежести, което да документира , че имота, който е обезпечение на кредита не е ипотекиран за друг кредит. Според мене нередно е да ми искат този документ, който ще ме затрудни , защото за да го извадя трябва да първо да мина през перипетиите на кадастъра, от който да извадя скица на имота и после със скицата да отида в съда, от където да ми издадат удостоверението за тежести. Недоумявам, как ипотекиран имот може да бъде отново ипотекиран без знанието на първата банка и без нейно съгласие. Освен това за предсрочно погасяване дължа 2% такса/според договора/, като при предсрочното погасяване така или иначе ще се променят условията по кредита - т.е. банката следва да ме попита за остатъка от кредита срока ли ще бъде запазен или размера на вноската. Но не - моята банка ми заявява че щом погасявам предсрочно значи има и предоговаряне за което дължа още 0.95% върху остатъка от кредита. Моля отговорете ми има ли начин да защитя моята теза пред банката и има ли право тя да тълкува договорните условия както на нея й е добре.
Във въпросът Ви не сте уточнили коя е банката, за да кажем дали има практика при предсрочно погасяване да се начислява такса и за предоговаряне. По принцип не би трябвало да им такава, но без повече подробности не можем да вземем отношение. Що се отнася до това банката да изиска документ за тежести върху имота има известно основание. То е, че получените пари може да са от получени въз основа на втора ипотека на имота при друга банка. Това би увеличило разходите Ви и да породи риск от непогасяване на остатъка от кредита въпреки изплащането на част от главницата. Казвате, че средствата са Ваши, но банката няма от къде да го знае. Относно това дали първата банка ще допусне второ ипотекиране на имота не е съществено в случая, защото това е проблем на втората банка. Ако тя счита, че може да финансира имот с тежести, това е неин риск. Именно поради тези причини се изискват подобни документи за установяване на тежестите върху имота.

За да защитите тезата си пред банката, трябва да разполагаме с повече данни за условията на кредита, за да е сигурно, че в условията на договора не е описана възможност банката да постъпва по този начин. Ако ни предоставите тези подробности бихме били по-конкретни в коментара си.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.