Експат Бондс е консервативен активно управляван договорен фонд, чрез който инвеститорът получава експозиция към диверсифициран портфейл от ликвидни облигации (държавни, корпоративни и банкови) на емитенти от цял свят от предимно инвестиционен клас. Фондът се стреми да предлага по-добра възвръщаемост в сравнение с тази от депозити, но с едно голямо предимство – инвестициите в Експат Бондс са напълно ликвидни (могат да се продадат по всяко време) без загуба на доходност.

Фондът е подходящ за инвеститори, чийто основен приоритет е да постигнат баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. Поради своята ликвидност Експат Бондс може да служи и като разплащателна сметка за инвеститори, които не са сигурни кога точно ще имат капитал за нови инвестиции или нужда от теглене. Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от инструменти основно в щатски долари и евро.

Експат Бондс е договорен фонд от отворен тип с котировки два пъти седмично. Фондът е получил лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) на 9 декември 2009 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора.

Визитка на фонд

Тип фонд: Договорен фонд с котировки 2 пъти седмично
Управляващо дружество: УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
Инструменти: Ликвидни облигации (държавни, корпоративни и банкови) на емитенти от цял свят от предимно инвестиционен клас
Географски фокус Глобален
Активи под управление (към 31.12.2016 г.) 9 012 748.95 лв.
Стандартно отклонение 5.85%
Доходност за 2016 г. 9.55%
Средна доходност за последните 5 години (към 31.12.2016) 5.51%
Годишна такса за управление 0.90%
Такси при вход и изход:
В зависимост от инвестираната сума инвеститорите във Фонда следва да заплатят следната такса при покупка на дялове, която се начислява върху нетната стойност на активите на фонда на 1 дял:
Инвестирана сума Такса при покупка
При инвестирана сума до 500 000 лв. 1.00%
При инвестирана сума, равна или по-голяма от 500 000 лв. 0.50%
В зависимост от срока на инвестицията инвеститорите във Фонда следва да заплатят следната такса при продажба/обратно изкупуване на дялове, която се начислява върху нетната стойност на активите на фонда на 1 дял:
Срок на инвестицията Такса при продажба
При период на инвестиране до 24 месеца, включително 1.00%
При период на инвестиране повече от 24 месеца 0.00%
Таксите за покупка и обратно изкупуване са % от нетната стойност на активите на една акция към деня на определянето й. Таксата за покупка и обратно изкупуване е включена в обявената емисионна стойност, съответно цена на обратно изкупуване на една акция, и се заплаща пряко от инвеститорите.