Инвестиционен посредник продължава да извършва дейност, въпреки, че му е отнет лиценза. Могат да пострадат инвеститори.

С Решение от 23 юни тази година Комисията за финансов надзор отне лиценза на "Позитива" АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник, припомнят от Комисията.
Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Кумпикова и Николай Полинчев, а на Валентин Андонов и Александра Георгиева е забранено да управляват и представляват "Позитива" АД.

След датата на отнемане на лиценза "Позитива" АД няма право да предоставя инвестиционни услуги и няма право да сключва договори с клиенти.

В Комисията за финансов надзор са налице данни, че след отнемане на лиценза на "Позитива" АД, дружеството продължава сключването на договори с клиенти за търговия с финансови инструменти от името на "Позитива" АД.
На потребителите на услуги се указва да преведат паричните суми във връзка с договорите по сметки на свързани дружества, като в договорите се вписват различни лица, които действат от името на дружеството.

В тази връзка КФН напомня, че квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството. Потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган.

Проверката може да бъде направена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Източник: www.econ.bg