има ли срок на давност при задължения?

баща ми почина и остави доста дългове които погасихме. 20 месеца след смъртта му ми се обаждат от една банка и най-изненадващо ми казват че дължа пари при тях, докато преди това не са се обаждали въобще. искам да питам какво се прави в този случай и какви са моите права, като се има в предвид че банката си трупа лихвите?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Според Закона за наследството:

Чл. 60. (1) Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.
(2) Наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство.


По тази причина, за съжаление след като вече сте приели наследството – няма как да оспорвате задължението, за което е станало ясно по-късно.

Единственото, което можете да направите в тази ситуация, е да се свържете с банката и да поискате да Ви бъдат предоставени всички документи, удостоверяващи за задължението. Информация за причините, поради които не сте били уведомени до сега за дължимата сума, за съжаление ние няма как да Ви дадем. Единствено финансовата институция би могла да отговори на въпросите Ви.

Т.е. при положение, че наистина съществува задължение, наследниците с приемането на наследството, са поели отговорността и задължението да понесат и пасивите, ведно с приетите активи принадлежали на наследодателя.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Има ли давностен срок за задължения към НЗОК. Задълженията ми са за 2000, 2001, и до средата на 2002г. Като се има в предвид, че в упоменатия период нямах избран личен лекар. Един вид аз по никакъв начин не съм бил облагодетелстван от НЗОК. Нито съм искал да имам
Не сме юристи, но според нас взиманията за здравно осигуряване са представляват публични държавни вземания по смисъла на чл. 13,ал.2,т.1 от (ДПК). Това означава, че ако тези вноски за публични вземания срокът им на давност е 5-годишен (чл.140 от ДПК). Също така според чл. 13 (2) публични са държавни и общински вземания за данъци, акцизи, мита и задължителни осигурителни вноски. Според изложеното в кодекса Чл. 140. (1) Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, смятано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

(2) (Доп., ДВ, бр. 42 от 2003 г.) С изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите по чл. 152 и 153.

Все пак е много вероятно тези задължения да нямат давностен срок. За повече информация Ви съветваме да се обърнете към юрист, който би могъл да Ви предостави повече информация.

Надяваме се, че сме били полезни,

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Пиреос банка правят каквото си искат с личните данни на клиентите си – живи или мъртви. Баща ми почина преди 2 години – той беше главният проектант на ‘АЕЦ Козлодуй ‘ и се занимаваше до последно с инвеститорският контрол на ‘АЕЦ Белене’ , тоест инженер - честен човек. Приблизително 8 месеца след неговата кончина банката поиска някакъв овърдрафт в размер на 528,94 лева плюс лихви. Аз като негов роднина отидох в банката и върнах картата която те перфорираха на основание - смъртен акт и свидетелство за наследници, както и написана молба по случая. В молбата поисках документи за да видя подписаният от баща ми договор за овърдрафта и изобщо някакви факти. НИЩО НЕ ПОЛУЧИХ !!! Сам открих - само и единствено договора за картовата сметка на баща ми в нас –доказващ, че е бил техен клиент !!! Всичко утихна , мина се повече от 1 година и изведнъж получавам известие от няква Варненска групировка С.Г. Груп ООД , че забележете баща ми отново дължи пари на някой си - след като говорих с С.Г.Груп стана ясно, че щом човека е починал нямало да ме закачат, - а те не бяха наясно с нищо по случая на баща ми ! Тоест банка Пиреос дава лични данни на починал човек на трети лица- съмнителни групировки. Сами си правете изводите. 1. Имат ли право тия византиици да търсят пари без документ ? 2. Имат липраво да трупат лихви, когато това е "несигурно събитие" от правна гледна точка-аз не съм длъжен да знам за това му "задължение" ? 3. Има ли няаккъв срок след които "задължението" става нищожно? примерно 5г.
Всъщност посочената от Вас фирма извършва дейност и като посредничество при събиране на лоши вземания на банкови, небанкови и други институции. За да бъде прехвърлен даден заем към такава фирма всъщност той трябва да се е превърнал в предсрочно изискуем и да бъде спряно неговото обслужване. Накратко това е фирма, която изкупува задължението на баща Ви и оттук нататък този заем следва да се погасява към новия кредитор. Обикновено банката и тази фирма са партньори и имат сключено споразумение, по силата, на което едната фирма обслужва лошите вземания на банковата институция, срещу което получава определено възнаграждение (най-често определено като процент от събраната сума). Това на практика означава, че необслужвания кредит е продаден на тази фирма и оттук нататък задължението следва да се погасява на новия кредитор. Българското законодателство позволява да се извършва покупка на вземания и задължения. Съгласно ЗЗД и по-конкретно чл. 99 „Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това.Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.”.Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне. Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.

Целта на тези фирми е да съберат вземането, което е в забава. По принцип тези фирми изкупили задължението имат същите онези права срещу длъжника, каквито има и самата банка, т.е. принудителните мерки са едни и същи, независимо от това дали се предприемат от самата банка, или пък от фирма закупила заема.

За това прехвърляне обаче следва да бъдете уведомен от банковата институция.

Вие сте задължен за заема на баща Ви ако сте приели като наследство негови активи. Според българското законодателство наследниците наследяват активите и задълженията, с които са обременени те. Приемането и отказа от наследство се извършва по ред на Закон за наследството.

По отношение на последният Ви въпрос задълженията не се заличават с времето, въпреки, че давностния срок за парични вземания принципно е три години. Обичайно, според действащата нормативна уредба, ако в рамките на три години дължимите суми не бъдат потърсени от кредитора, то с изтичането на този срок задължението се погасява по давност. Обаче, ако в рамките на тези три години бъде започнато изпълнително производство от кредитора за събиране на дължимите суми – то давностния срок се прекъсва. Особеното е, че докато трае изпълнителното дело – давност не тече, а след приключването на делото (което често може да бъде с продължителност 2 – 3 години) – започва да тече нова давност, т.е. нови три години. Така през определен период изпълнителното производство се подновява и по този начин вземането си остава дължимо и търсено практически през неограничен период от време.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.