Възможно ли е да започне съдебно дело срещу поръчител по кредит за необслужване, без да е заведено дело срещу кредитолучателя по същия кредит?

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение – кредита. Кредитополучателят и поръчителят/поръчителите отговарят за цялото задължение, те са солидарни длъжници по кредита и всеки отговаря за цялото задължение. Законът за задълженията и договорите дава право на кредиторът, банката, да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от длъжниците (чл.122 от Закона за задълженията и договорите). Право на банката е ако реши да образува изпълнителното дело срещу някой от поръчителите, а не срещу самият кредитополучател. Поръчителят има възможност или да намери кредитополучателя и да го накара да плаща вноските по кредита си или да изплати на банката кредита, като след това поръчителят встъпва в правото на кредитора (банката) и може да води дело срещу кредитополучателя.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте! Имам въпрос във връзка с темата за поръчителите. Изпаднала съм в подобна ситуация. Поръчител съм. Кредитополучателят не е внесъл две вноски и спазвайки договора, банката е направила кредита предсрочноизискуем. Имало е гражданско дело срещу мен и кредитополучателя, след това изпълнително дело и аз получих изпълнителен лист от частен съдия изпълнител. Това, което не мога да разбера е следното: 1.Нито един път не съм плучила уведомление от банката, че кредитополучателя не си внася редовно вноските. В продължение на две години,/толкова време е изплащала кредита/който е за пет години, многократно е имало периоди, в които невнесените суми са надвишавали две вноски. 2.Никой не ме е уведомил, че банката е решила да направи кредита предсрочноизискуем. 3.Никой не ме е уведомил, че има заведено дело срещу мен, което е приключило и съм дадена на чси. 4. Банката не ми е дала екземпляр от договора за кредит. Как е възможно това? Не съм си сменяла дом., служебния телефон, местоработата и адреса. Единственото сменено е мобилният ми номер. С две думи съм била в абсолютно информационно затъмнение. Осветлението дойде, когато от мен се поиска да изплатя сумата. Опитах се да бъда максимално кратка. Дано съм изложила фактите достатъчно ясно. Благодаря предварително!

Банката има право да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от длъжниците - поръчителят и кредитополучателят са солидарни длъжници (чл.122 ЗЗД). Солидарността произтича от договора за поръчителство.

Относно конкретните Ви въпроси.
Отговорите на първите 2 е в договорите и общите условия.
На в. 3 – Според Гражданския процесуален кодекс Изпълнителният лист се издава по писмена молба на молителя въз основа на някой от посочените в чл. 237 актове. Препис от молбата не се връчва на длъжника. Молбата се разглежда в закрито заседание в 7-дневен срок от постъпването й. (Чл. 242., ал.1 и 4).

Отново съгласно Гражданския процесуален кодекс – чл. 250 - вие можете в седемдневен срок от получаване на призовката за доброволно изпълнение да предявите възражения, подкрепени с убедителни писмени доказателства, че присъдената сума не се дължи, или в същия срок да представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и 181 ЗЗД. В такъв случай съдът спира изпълнението. И ако не направите възражения в седемдневния срок по чл. 250 или искането ви за спиране не бъде уважено, можете да предявите възраженията си по исков ред.

Но ви съветваме да се обърнете към адвокат, за да получите правилната помощ. Важно e какъв договор за поръчителство сте подписали. Какви са според общите условия на банката и конкретният договор за кредит и договора за поръчителство начините за уведомяване на страните, какви са сроковете в тази ситуация. Важно е кога е издаден изпълнителният лист, също връчена ли ви е призовка за доброволно изпълнение и кога, ако не на вас, то кой я е приел вместо вас и т.н.


Надяваме се, че бяхме полезни

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте! Гарант съм на кредит, който не се изплаща редовно.ЧСИ направи запор на заплатата ми. В същото това време кредитополучателят живее необезпокояван от банката, на същия адрес, на който е теглил кредита. Съществува и втори гарант по кредита, на който също не се търси отговорност. Нормално ли е това? Какъв е пътят, по който да търся своите права? Имам ли шансове дългът да се търси от кредитополучателя и втория гарнат при положение, че в продължение на осем месеца от свое име се внасят пари по кредита?

Да, нормално е банката да Ви потърси. В това се състои същността на поръчителството – ако заемателят не е в състояние или не погасява кредита, неготово погасяване се поема от гарантите. Причините именно Вас да потърси банката биха могли да са:
1. Вие сте първа в списъка от поръчители. Принцип е да се следва поредността, но не е задължително;
2. Вие сте по-платежоспособният поръчител.
3. Комбинация от 1. и 2.
Единствен начин да потърсите правата си е да се обърнете към адвокат и да заведете дело срещу заемателя.

ЗЗД, Чл. 143. Поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като го е уведомил за предявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

имах изпратено определение от съда за изплащане разноски по дело, но тъй като имаше грешка в сумата, обжалвах определението. За всички неща, които бяха извършени разбрах от съобщението за запор върху заплатата ми. Кога е излязло решението по жалбата ми не бях уведомена, призовка за доброволно изпълнение също не ми беше издадена, при въпрос към съдия-изпълнителя - ми каза, че няма нужда от нея. След една седмица отидох да си търся изпълнителния лист и в папката по изпълнителното дело видях, че вече беше написана такава призовка и съобщение за запора, но и на двата документа имаше една и съща дата и с подпис на длъжностно лице от админстрацията, че аз съм отказала да получа призовките, а в изпълнителният лист сумата е повече от обжалваната и ми обясниха, че пак е допусната грешка. Какви са ми правата и какво следва срещу тези, които са ЗАКОНА?
Предполагаме, че тук става въпрос за заведено дело срещу Вас, поради не изплащане на поети от Ваша страна задължения. В такива случаи първото нещо, което банката прави е да изпрати писмо, в което Ви кани доброволно и в даден срок да изпълните плащанията си. Ако това не стане в определения срок се завежда дело, като разноските по него са изцяло за Ваша сметка. Неполучаването от Ваша страна на тази покана не спира изпълнението по нея. Ако сте заявили, че заплатата Ви се превежда по сметка в банката, в която имате кредит, при неизпълнение на договорните Ви задължения по договора за кредит банката е в пълното си право да наложи запор върху сметката Ви. При завеждане на едно такова дело общата сума на задълженията, която трябва да заплатите се равнява на неизплатената част от главницата плюс начислената наказателна лихва за просрочие, както и вече споменатите разходи по делото.

Съветваме Ви да се обърнете към услугите на адвокат, който може да Ви посъветва как да действате.

Надяваме се информацията да Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Гарант съм на кредит, който длъжника не е плащал. Имам следният въпрос нормално ли е да имам запор на заплатата, а длъжника, който също е на трудов договор - да няма запор (и двамата ни осигуряват на минимална работна заплата). Миналата седмица ми дойде писмо, че ми налагат забрана за напускане на страната. По закон четох, че такава забрана се налага при дължима сума над 5000 лв., в момента задължението е 6100 лв. Искам да попитам ако се внесе сума с която задължението да падне под 5000 лв - ще ми премахнат ли забраната за напускане на страната и вариант ли е ако си прекратя трудовия договор да наложат запор на длъжника и останалите съпровождащи неща (визирам забраната за напускане на страната) ? Предварително Ви благодаря ако може да ме посъветвате нещо
Според Закон за задълженията и договорите чл. 140. поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение, включително и разноските по събиране на вземането. Ако Вие сте единственият поръчител по този заем по закон сте длъжни да поемете плащанията, ако те не се извършват от главния длъжник. Поръчителство може да съществува само за действително задължение. То може да се поеме и за бъдещо, и за условно задължение. Това означава, че при просрочие на задължението искът за доброволно плащане се отправя първо към главния длъжник по заема. Ако банката не може да удовлетвори вземанията си от него насочва задължението си към поръчителите.Няма логика да се налага запор върху възнаграждението само на поръчителя па кредита.

Според нас би било безмислено да прекратявате трудовите си провоотношения, защото са Ви наложили запор на сметката. Това е така при приемането на поръчителството отговаряте и с размера на недвижимото имущество, което притежавате. Така, че това в никакъв случай не е решение на проблема.

Според чл. 143. поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като го е уведомил за предявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането.

Съветваме Ви да се обърнете към услугите на правен консултант, тъй като въпросът Ви е преди всичко правен.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Благодаря Ви за отговора в случая най-много ме интересува момента със забраната за напускане на страната затова исках да знам ако се внесе сума с която дължимата сума стане под 5000 лв ще отменят ли поне забраната за напускане на страната
По отношение на налагането на забрана за напускане на страната знаем, че тя се издава за определен период от време. Тази забрана е административна принудителна мярка. За да има наложена такава забрана банката е връчила изпълнителният лист в съда и срещу Вас е образувано съдебно производство. Според нас тази забрана ще бъде в сила до прекратяване на производството и снемане на обвиненията към Вас и приключване на делото. Това от своя страна може да стане единствено при пълното заличаване на възникналите задължения и окончателно изплащане на дължимата сума. Накратко-срокът на забраната за напускане на страната важи до приключване на делото.

Тъй като нашият сайт не е свързан с дискутиране на въпроси от правно естество, горепосочените твърдения са наши тълкувания на нормативни актове. Поради тази причина Ви съветваме да потърсите услугите на адвокат.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Имам няколко въпроса към вас. Мисля да кандидатствам за кредит до 2500лв. През юни най-вероятно ще замина зад граница да работя. Мога ли аз да си прекъсна трудовия договор в месеца през който кандидатствам за кредит. И така да замина зад граница да работя. Кредита, за които ще кандидатствам е за без ипотека и поръчител. Предварително ви благодаря.
По принцип освен анализиране на платежеспособността при кандидатстване за кредит банките трябва да извършват и текущи проверки за състоянието на длъжника и целевото изразходване на средствата. Последното обаче често пъти се пропуска. Това означава, че може спокойно да кандидатствате за потребителски кредит при положение, че имате навършени 6 месеца от подписването на постоянния трудов договор при сегашният Ви работодател. Сумата, която желаете да заемете не е голяма, за да Ви бъдат изисквани допълнителни обезпечения под формата на поръчителство или ипотека. Проблемът произтича от това как ще погасявате кредита след като напуснете страната. Вариант е да се договорите с банката автоматично всеки месец да си прихваща средства от разплащателната Ви сметка (трябва да е в същата банка), по която ще превеждате парични средства от чужбина. Недостатък на този вариант е, че банката може да промени годишният си лихвен процент по заема едностранно и Вие да не разберете за това. Поради тази причина Ви съветваме като наличност по сметката да има малко повече от необходимите средства за осъществяване на месечните вноски.
При потребителските кредити без наличие на обезпечение по тях, банката ще Ви накара да подпишете Запис на заповед. С този документ при евентуално неплащане от Ваша страна, банката се сдобива с изпълнителен лист за принудително изпълнение без да е необходимо да завежда дело в съда. Повече за правната същност на този документ може да прочетете тук.

Най-изгодната оферта за потребителски кредит може да намерите тук, след като зададете неговите параметри.

Искрено се надяваме, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Искам да попитам как да разбера дали имам забрана за напускане на страната... Може ли да ми е наложена без да съм уведомена Благодаря Ви
Случаите, в които може да бъде налагана забрана за напускане на страната са посочени в чл. 76 от Закон за българските документи за самоличност. При налагане на забраната лицето трябва да бъде уведомено за влизане в сила на тази принудителна административна мярка. Уведомлението трябва да бъде получено по адрес на местоживеене. Според чл. 78а „Органът, издал акта, от които произтича основанието за прилагане на принудителната административна мярка изпраща този акт по служебен път на органа, който е компетентен да я приложи или отмени”. Това означава, че налагането на тази забрана е резултат от настъпване на обстоятелствата, посочени в чл.76 от Закона. Предполагаме, че органите не са Ви уведомили за приложената мярка, поради смяна на местожителството Ви. Съветваме Ви да посетите паспортната служба по местоживеене (ОДП), издала документите Ви за самоличност.

Ако желаете да получите повече информация за правната същност и случаите, при които се налага забрана за напускане на страната, това може да направите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

имам потребителски кредит, но спрях работа и сега още не работя, нямам имущество на мое име няма как да ми запорират и заплатата. Какво става в такъв случай?
Независимо от това, че не разполагате с лично имущество или пък нямате трудови правоотношения към момента, при неплащане на заема банката ще заведе съдебен иск срещу Вас. Ако по отпуснатият Ви кредит не съществува допълнително обезпечение под формата на поръчителство при потребителските кредити, банката в действителност няма да има възможност да удовлетвори вземанията си. Би трябвало след внимателен прочит на всичките законови и подзаконови нормативни актове да стигнете до извод, че не е препоръчително да се стига до стартиране на съдебен процес. Ако желаете да получите повече информация за това какви биха били за Вас последствията, ако спрете да погасявате кредитните си задължения, това може да направите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Искам да попитам възможно ли е да се направи запор на цялата заплата на поръчител в предвид Гражданско процесуален кодекс чл446
Поръчителят е солидарно отговорен за изплащане на задължението с главния длъжник, което означава, че ако длъжникът по заем спре да го погасява, банката може да поиска удовлетворяване на вземането си, чрез поръчителя. Насочвайки принудителното изпълнение на задължението към поръчителя, изразено чрез запор на работна заплата се прилагат разпоредбите на ГПК и по-конкретно чл.446 (1). Ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение, запор може да бъде извършен ако размера на получаваното възнаграждение е над минималната работна за страната. Максималният размер, които може да бъде удържан от трудовото възнаграждение на длъжника е посочен в ГПК и зависи от това дали имате деца на издръжка, както и от размера на получавания доход. Максималният размер, който може да се удържа е:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

Месечното трудово възнаграждение се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Това означава, че удръжката се прави върху размера на нетната работна заплата.

С цел защита на интересите Ви, бихме Ви посеветвали да се обърнете към адвокат.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Проблемът ми е подобен като на повечето който са писали тук, поръчител съм на мой приятел който 2г не си е внасял вноските,осъден съм за цялата сума която не е никак малка, от 17000лв с лихвите и със всички останали разходи вече е към 25000лв. Имам запор на заплатата,забрана за напускане на страната и всички останали наказания който биха могли да бъдат наложени от закона. Вече почти съм се примирил че ще трябва аз да погасявам задължението. Въпросът ми е, мога ли да започна да го съдя преди да съм го погасил или трябва първо да го погася и тогава и имате ли представа каква е успеваемостта на тези дела на поръчители срещу кредитополучатели? Благодаря предварително!!!
Здравейте, моя случай е следния: "3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;" поръчител съм с малко дете и ще ми удържат 1/3 от заплатата, питането ми от второ място/2-ри кредитоискател/, биха ли могли да ми запорират още някаква част от заплатата или нямат право .Предварително благодаря!
Поредността на кредитоискателите е без значение за размера на удържаната сума.

Поредността има значение до толкова, до колкото се отнася до реда, в който банката би ви потърсила за погасяване на поръчителстваното задължение. Т. е. финансовата институция първо ще потърси поръчителя, подписал се като първи и ако той не е в състояние или откаже да плаща, следва поръчителя, който е под номер две и т.н. (в зависимост от броя на поръчителите).

Все пак това не е задължителен принцип и не следва да бъде спазван на всяка цена.

По отношение на основния въпрос, считаме, че не би трябвало да Ви се удържат суми, по-големи от предвидените в ГПК.

Както и Вие сте видели, при положение, че имате дете, което издържате, следва да Ви бъде удържана само 1/3 от месечното трудово възнаграждение. Като съгласно същия чл. 446 (2) (Нова, ДВ, бр. 50 от 2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Ако имате нужда от по-задълбочен отоговор на въпросите, които Ви интересуват, Ви съветваме да се консултирате с юрист.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Гарант съм на кредит, който длъжника не е плащал и е от няколко години в чужбина. Банката, от която е теглен кредита е обявила фалит и дълго време не бях получавала уведомителни писма, че кредита не е плащан. Миналата седмица отново получих писмо за внасяне на дължимата сума (която с лихвите е над 6 000 лв.) в едноседмичен срок (но от друга банка, която е поела пасивите и активите на фалиралата, до колкото разбрах)Въпросът ми е, мога ли чрез нотариално заверена декларация, да прехвърля правото или по-точно отговорността в случай на образуване на съдебно производство, дължимата сума да се търси от родителите на длъжника по кредита. Имам предвид в случай на съгласие от тяхна страна.
След като сте се подписали на договора за кредит това означава, че сте приели всички произтичащи от това задължения. Няма начин как да прехвърлите Вашето задължение на трети лица. Съветваме Ви да погасите това Ваше задължение с цел избягване на влошаване на ситуацията. Съгласно ЗЗД кредитополучателят и поръчителите са солидарно отговорни за погасяване на задължението.

Тук може да получите информация относно процедурата при просрочие на даден кредит над 180 дни.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, направих запор на мои длъжник да напуска страната.Той търгува с Гърция и често е там, след като сме в ЕС мисля, че това не е ефективно със забраната да напуска пределите на държавата. Кои и как ще го контролира
От запитванията, които сме получавали относно забраната за напускане на страната считаме, че това е ефективна мярка, която минимизира в някаква степен некоректния платец да се укрие и да остави неудовлетворени кредитори. Това е съпътстваща принудителна административна мярка, наложена от съда. Разбира се тя не може да предостави гаранция, че длъжникът няма да се укрие.

Законодателството на няколко страни-членки на ЕС  предвижда, че съд може да наложи забрана за напускане на страната на длъжник, за да гарантира явяването му пред съда (например Естония, Дания, Финландия, Италия, Норвегия). Правните системи на повечето страни-членки предвиждат забрана за напускане на страната по отношение на обвиняеми в наказателни производства.

Фактът, че конкретно лице, желаещо да напусне пределите на страната има наложена забрана за напускане на страна се установява от органите на гранична полиция, които извършват справка по лични данни на напускащите страната. Наложената принудителна административна мярка – забрана за напускане на страната, следва да се отнася за всички страни – независимо дали са в ЕС или не.

Това означава, че при опит за напускане на страната, и отиването в страна от ЕС, при извършване на документна проверка от граничните служители, е твърде вероятно да бъде установено наложеното административно наказание. И с установяването й да бъде отказано напускане на страната.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте искам да задам следният въпрос,майка ми с още 2 лица е станала поръчител.Кредитополучателя не си е внасял сумите по кредите и дойде ЧСИ с документи с които показва,че майка ми е осъдена да плати останала сума по кредита,който с лихви и всичко е 7000лв и ще има запор на заплата след 2 седмичен срок. Кредитополучателят е в Гърция и няма да си идва,т.е. майка ми ще плаща.Майка ми е на държавна работа,другият поръчител също,но третия е извън БГ.Искам да знам майка ми след този 2 седмичен срок,ще получи 1/3 дял от кредита да плати?И запора върху заплатата е да не взима никаква заплата или да плаща вноската по кредита която е определена за този кредит.?Може ли майка ми да съди родителите му да изплатят те кредита,като се има в предвид, че лицето което си невнася сумите е пълнолетен.?И като майка ми го осъди и той няма нищо на негово име и няма да си идва в БГ,какво ще му вземем-нищо нали?
Това, което е получила майка Ви е покана за доброволно изплащане на задължението, по което е предоставила поръчителството си. Съгласно Чл. 428. от ГПК (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава. Ако сумата не бъде издължена в този срок се пристъпва към принудително изпълнение, като в нея се съобщават наложените запори и възбрани. Принудително изпълнение означава, че ще бъде описано или запорирано имуществото на майка Ви. Най-често срещаната мярка за принудително изпълнение е запор върху трудово  възнаграждение. Запор означава, че от получаваната заплата по сметка всеки месец ще се отнема определена максимална сума (до границите на чл.446 ал. 1 от ГПК), която ще се отнася по сметка на ЧСИ за погасяване на кредита. Това, което може да стори майка Ви в случая е да погасява задълженията си по кредита и след изплащане на цялото задължение да поиска чрез съда изпълнение на изплатените от нея суми от главния длъжник. Родителите на длъжника биха могли да имат пряко отношение към кредита на сина им единствено ако той почине и те наследят негово имущество.

За повече информация Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,през 2007г станах поръчител на моя приятелка.Заемът не бил за нея а за колежка на баща и,която фактически е трябвало да го погасява,но уви.направиха запор на заплатите на моята приятелка,на първия поръчител и на мен.бащата на кредитоискателя многократно обещава че ще ми възстанови одържаните пари от заплатата но и многократно вече ме лъже с претекст че колежката му за която са били парите от кредита не му превеждала никакви пари.не съм сигурна дали наистина съществува такава жена,не съм я виждала никога.мога ли да ги осъдя за измама или нещо друго да направя за да си върна парите и да се махне запора от заплатата ми.благодаря предварително
За много физически лица, дали съгласието си да станат поръчители по даден заем не е ясно какви са последствията от това, а също и законовите разпоредби. Поради фактът, че Вие се явявате поръчител по отпуснатият заем, в случай, че главния длъжник престане да погасява задължението банката е в пълното си право да се обърне към поръчителите за по-нататъшното изплащане на кредита. Също така бихме желали да уточним, че главния длъжник е отговорното лице (в правен аспект), към което може поръчителите да се обърнат, след като изплатят задължението. Това е така, независимо че лицето, което е усвоило сумите е различно от главния длъжник. Именно той е отговорен както към банката, отпуснала кредита, така и към поръчителите изпълнили задължението.

Като цяло нормативната уредба за задълженията, отговорностите и последствията за поръчителите се съдържа в Закон за задълженията и договорите. В случая има такова съглашение, при което задължението се разделя поравно между лицата, които са поръчителствали. Според ЗЗД, ако поръчителите по дадено задължение са няколко всеки от тях отговаря за цялото задължение, освен, ако има съглашение за разделянето му. Ако има такова съглашение, задължението се разделя по равно между лицата, които са поръчителствали. Повече информация за това може да намерите като отворите този линк. Също така отново според закона, ако даден поръчител е изпълнил част или цялото задължение на главния длъжник след това той има правото да заведе иск срещу длъжника до размера на изплатените от него суми.

Вие може да упражните правото си по съдебен път, да търсите възстановяване на сумата от длъжника. Съветваме Ви да се обърнете към адвокат, който да Ви окаже съдействие, тъй като казусът Ви е правен и извън нашите компетенции.

Въпреки, че законът е предоставил известна защита на поръчителите, като например това, че той не може да бъде отговорен се оказва, че носи повече рискове, отколкото ползи.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Имам един въпрос - след като съм поръчител на кредит, по който вноските не се изплащат от няколко месеца, сега договора за кредит се преподписва и се удължава - кредитоискателят се задължава в срок от няколко месеца да плаща само лихвата по кредита, а след това да започне да изплаща отново вноските. Мога ли аз по някакъв начин да се откажа от това да бъда поръчител ? Има ли такива варианти въобще ? Благодаря ви!
Поръчителството не е само подпис. Договорът за поръчителство задължително е в писмена форма и често той е инкорпориран в един и същ документ с договора за кредит. По този начин поръчителят се информира за клаузите му и декларира, че ще отговаря при предвидените условия. По своята същност обаче договорът за поръчителство е самостоятелен договор между поръчителя и банката. При подписването му поръчителят трябва да знае, че е солидарно отговорен с кредитополучателя за цялата сума на кредита и за всички разноски по него и че ако длъжникът не плати, банката може да поиска цялата сума от поръчителя и да го съди. Поради тези обстоятелства считаме, че отказ от поръчителство при вече усвоен кредит, е невъзможен. Договорът за поръчителство не е договор между длъжника и поръчителя, понеже тези две лица не са страни по него. Договорът е с банката, а не между длъжника и поръчителя. Кредитът е отпуснат на основание поръчителство и обратно – поръчителството е било предпоставка за отпускането на кредита. Освен това, ако поръчителят реши да се откаже да отговорността за кредита, то той вероятно ще бъде обявен за предсрочно изискуем и в определен срок ще трябва да се погаси изцяло. Правната уредба на поръчителството бихте могли да намерите в Закона за задълженията и договорите (чл. 138 – чл. 148 от ЗЗД).

Накратко, за да бъде отпуснат кредит при определени условия се изисква поръчителство, което на практика представлява съставна част от условията по този кредит, което ни навежда на мисълта, че от гледна точка на обезпечеността на този заем финансиращата институция не би се съгласила на един такъв отказ от първоначалните условия. Това важи с особена сила, когато същестуват известни проблеми в обслужването на този кредит.

Все пак съветваме Ви да се обърнете към банката – кредитор за повече информация по темата. Запитване с подобен характер може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде от полза.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте искам да попитам един въпрос:поръчител съм по един кредит (двама поръчители сме). Ако се стигне до там, че кредитополучателя спре да изплаща заема и се стигне до съдия-изпълнител,а аз нямам нищо на мое име какво следва ? Благодаря
Според Закон за задълженията и договорите чл.141 „Ако неколцина са поръчителствали за един и същи длъжник, за едно и също задължение, всеки от тях отговаря за цялото задължение, освен ако има съглашение за разделянето му.”

Поръчителството се простира върху всички последици от неизпълнението на главното задължение – кредита. Кредитополучателят и поръчителят/поръчителите отговарят за цялото задължение, те са солидарни длъжници по кредита и всеки отговаря за цялото задължение. Законът за задълженията и договорите дава право на кредиторът, банката, да иска изпълнението на цялото задължение, от когото и да е от длъжниците (чл.122 от Закона за задълженията и договорите). Право на банката е ако реши да образува изпълнително дело срещу някой от поръчителите, а не срещу самият кредитополучател. Поръчителят има възможност или да намери кредитополучателя и да го накара да плаща вноските по кредита си или да изплати на банката кредита, като след това поръчителят встъпва в право на кредитора (банката) и може да води дело срещу кредитополучателя.  

Важно e какъв договор за поръчителство сте подписали. Какви са според общите условия на банката и конкретният договор за кредит и договора за поръчителство начините за уведомяване на страните, какви са сроковете в тази ситуация. Важно е кога е издаден изпълнителният лист, също връчена ли ви е призовка за доброволно изпълнение и кога, ако не на вас, то кой я е приел вместо вас и т.н.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Всъщност банката може да насочи принудителното изпълнение и върху другите длъжници по заема, но в този случай тя предпочита да се обърне към Вас, тъй като тя е в правото си да стори това. Съгласно ЗЗД и в частност  Чл. 143. „ Поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като го е уведомил за предявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането.”. Това означава, че длъжника трябва да бъде уведомен за обстоятелството, че изпълнението е насочено срещу Вас. Характерът на уведомлението е неформално, като ако не бъде изпълнено условието за уведомяване съответно се прилага чл.143 от ЗЗД – „Длъжникът не отговаря към поръчителя, ако е изпълнил задължението, преди да е бил уведомен за направеното от поръчителя плащане. Ако поръчителят е изпълнил задължението, без да уведоми за това длъжника, последният може да му противопостави възраженията, които е могъл да направи на кредитора при изпълнението.”. Длъжникът не отговаря към поръчителя, ако е изпълнил задължението, преди да е бил уведомен за направеното от поръчителя плащане. Ако поръчителят е изпълнил задължението, без да уведоми за това длъжника, последният може да му противопостави възраженията, които е могъл да направи на кредитора при изпълнението. И в двата случая поръчителят може да иска връщането на онова, което кредиторът недължимо е получил.

Едва след заплащане на всички дължими суми имате право да заведете иск срещу главния длъжник и евентуално с пристъпването на принудителни мерки срещу него да бъде наложена и забрана за напускане на страната.
 
Надяваме се,ч е сме отговорили на въпросите Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,имам следните въпроси и ще съм много благодарна на отговор от ваша страна.Поръчител съм по вече изискуем заем.Имах писмо за запор на старата си работата,след като започнах нова дойде и там.Главния длъжник и другия поръчител работят без трудови договори и ми е ясно че банката има право да търси само мен.Въпросите ми са : 1.Трябва ли писмено да уведомя длъжника и поръчителя че ще изплащам заема чрез този запор и след това по съдебен ред ще си търся парите от тях,заедно с всички лихви и пропуснати ползи.И има ли някакви задължителни реквизити за това писмо. 2.Мога ли по някакъв начин да наложа забрана за напускане на страната на другите двама души,защото за единия знам че мисли да напусне страната.Знам че има образувано дело и на база него ЧСИ ми е направил запор но не знам дали имаме забрана за напускане и искам да се презастраховам.Ако има такава възможност към коя инстанция трябва да се обърна някой ми каза чрез икономическа полиция. Благодаря Ви предварително знам че ще ми помогнете.
Здравейте,преди време станах поръчител на една приятелка в следствие на което в момента съм със запор на заплатата.от 6 месеца ми обещават да ми връщат парите които ми се отдържат от заплатата,но до сега не съм получила нито лев.мога ли да изпратя нотариална покана на "моята приятелка" и и къде мога да намеря образец на такава нотариална покана.Благодаря предварително
За много от физическите лица, дали съгласието си да стана поръчители по даден заем не е ясно какви са последствията от това, а също и законовите разпоредби. Като цяло нормативната уредба за задълженията, отговорностите и последствията за поръчителите се съдържа в Закон за задълженията и договорите.
На първо място според чл.141 поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник.

Поръчителят има възможност или да намери кредитополучателя и да го накара да плаща вноските по кредита си или да изплати на банката кредита, като след това поръчителят встъпва в право на кредитора (банката) и може да води дело срещу кредитополучателя.         

Законът предоставя възможност на поръчителите, изпълнили задължението определена защита. Според чл.146 от ЗЗД в случай, че поръчителя е изпълнил задължението, встъпва е правата на кредиторът (банката) срещу длъжника. Реална това означава, че поръчителя ще има възможност чрез съда да приложи същите тези мерки на принудително изпълнение, които са били насочени срещу него, само че този път те ще бъдат срещу главния длъжник по заема.

Важна особеност обаче се явява, че Вие като поръчител трябва да изплатите цялото задължение, за което отговаряте, за да предприемете мерки срещу главния длъжник по кредита. Чл. 143 от ЗЗД гласи следното „Поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като е уведомил за предявявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането.”. Този текст е достатъчно показателен, че задължението трябва да се заплати от поръчителя и едва след това той може да иска от длъжника връщане на заплатените от него суми.

Относно нотариалната покана трябва да се обърнете към нотариус и да бъде заверена от него.
Производството по връчване на нотариална покана се осъществява, когато едно лице желае де отправи до друго лице покана или уведомление чрез нотариус, с цел да се потвърди по официален начин фактът на връчване на поканата или уведомлението и този факт да може да се докаже пред съда при евентуален спор.


Надяваме се, че информацията Ви е била полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Искам да попитам ако имам вече запор на върху заплатата ми от трудов договор може ли да бъде наложен друг запор и при какви обстоятелства? Или след като се изплати първият запор тогава може да се наложи още един? Благодаря Ви за отделеното време.
Обикновено се изпълнява първия получен запор, а за всеки следващ такъв се уведомява СИ, който го е изпратил. След получаване на запорното съобщение лицето трябва да съобщи на СИ:

1. Признава ли се за основателно вземането, върху което се налага запорът;
2. Има ли претенции от други лица върху същото вземане;
3. Наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.

Относно пропорциите, които се отделя и служат за изплащане на задълженията това е от компетенциите на СИ, които определя размера им. Съществува известна логика ако задълженията са в еднакъв размер, те да се поделят, но това са само предположения. Ограничението, относно максималния размер, който може да бъде удържан в чл.446 (1) от ГПК се отнася по отношение на доходите, установени от съответното трудово правоотношение, независимо от брой на запорите. Накратко всички запори не трябва да надвишават определения в закона размер. Все пак ние не сме юристи, поради което Ви съветваме да се обърнете към такъв.


Надяваме се, че сме внесли яснота в запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Здравейте, Моята ситуация е следната: преди 5 години майка ми е станала поръчител на нейна позната - 3-та в списъка на поръчителите. От 2 години кредитополучателят не е внасял вноски през последните 2 години. Към настоящият момент той се намира извън България и не хае за просрочените си задължения, които към 31.03.2011 са доста голяма сума - близо 12 000 лева. Искам да попитам: 1. до какви граници може да стигне запора на заплатата на майка ми при положение, че аз съм студент и семейството ми ме издържа и това може да се докаже? Запор на цялата заплата или само на част от нея? и 2. Може ли да се стигне до изземване на движима собственост и МПС ? Благодаря ви за отделеното време!
Съжаляваме за ситуацията, в която е изпаднала майка Ви.

1. Остатъчния доход след запориране на зависи от размера на дохода и от това колко деца са на издръжка в семейството. Ето и какво казва точно закона:

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.


Принципно по закон родителите дължат издръжка на децата си, когато те са ученици до 20 години и редовни студенти до 25 години. Конкретно как би стоял случаят при Вас не можем да кажем със сигурност.

2. Може да се стигне до изземване на движимо и недвижимо имущество. То се извършва в рамките определени от закона. Така например, ако апартаментът/жилището на семейството е единствен и е неделим (т.е. не могат да се обособят две самостоятелни жилища), то не може да бъде продадено от съдия-изпълнителя.

Повече информация относно процедурата за предсрочна изискуемост можете да видите тук.

Надявам се да сме били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въпросът ми е възможно ли е човек който има заем и е заминал за чужбина да бъде намерен от агенцията на която банката е прехвърлила заема... ако не знае в коя държава е ... и ако знае?
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.