ТЕКСИМ БАНК - Потребителски кредит без поръчител, без превод на работна заплата с обезпечение финансов актив - EUR
Данни за кредита
Размер на кредита
*
Брой плащания (Месеци)
*
Данни за кредитоискателя
Име
*
Семейно положение

ЕГН
*
Населено място
  *
  *
Мобилен телефон
*
Алтернативен телефон

Е-поща
*
Трудова заетост
Професия
*
Позиция
*
Образование
*
Трудов стаж при настоящия работодател
*
Име на фирмата-работодател
*
Месечен доход в лева (след приспадане на данъци и осигуровки)
От трудов договор
*
От граждански договор и хонорари

От договори за управлeние и контрол

От собствен бизнес/свободна практика

От пенсия

От наем

Други гарантирани доходи

Задължения към кредитори
Общо вноски към кредитори

Общ нетен доход
Общ нетен доход


Полето, указано със " * " е задължително