БАКБ - MasterCard Business с обезпечение депозит - USD
 
БАКБ - MasterCard Business с обезпечение депозит - USD
Данни за кредитоискателя
Име
*
ЕГН
*
Населено място
  *
  *
Мобилен телефон
*
Алтернативен телефон

Е-поща
*
Трудова заетост
Професия
*
Позиция
*
Образование
*
Трудов стаж при настоящия работодател
*
Име на фирмата-работодател
*
Месечен доход в лева (след приспадане на данъци и осигуровки)
От трудов договор
*
От граждански договор и хонорари

От договори за управлeние и контрол

От собствен бизнес/свободна практика

От пенсия

От наем

Други гарантирани доходи

Задължения към кредитори
Общо вноски към кредитори

Общ нетен доход
Общ нетен доход


Полето, указано със " * " е задължително
Моите Пари ООД е регистрирано по Закона за защита на личните данни и действа под режима и ограниченията му. Предоставените на Моите Пари ООД лични данни ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка