Кандидатствайте за: Пощенска банка - Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 3 години за покриване на други задължения над 100 000 лева, програма "Моето семейство" и пакет "Живот" с предплатена премия за 5 г - BGN
с помощта на професионалните съвети на консултантите от Кредитланд
Данни за искания кредит
Данни за ипотекирания имот
Данни за кредитоискателя
Месечен доход в лева (след приспадане на данъци и осигуровки)
От трудов договор
От граждански договор и хонорари/ от договори за управление и контрол/ от собствен бизнес/свободна практика
Други гарантирани доходи/от пенсия, наем/
Задължения към кредитори в лева/вноски по заеми, кредитни карти, лизинг/
Допълнителна информация