Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 100% - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 4/7/2014
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
Цел на кредита - забележки
При предоставяне на обезпечение различно от земята цел на покупка, Банката финансира до 100% от покупната й цена.
Специализирано предназначение на кредита
Покупка на земеделска земя
Валута
BGN
Договорена лихва
За BGN 3 мес.Sofibor + надбавка не по-малко от 7.25 %.
Гратисен период
До 9 месеца.
Максимална сума
500,000 BGN
Минимална сума
50,000.00 BGN
Сума на кредита - забележки
до 2.5 пъти стойтостта на първоначално одобреният размер, но не повече от 500 000 лв (равностойността във валута)

увеличение на първоначално одобрения лимит се допуска само ако кредитоискателя предостави нотариални актове за закупената със средства от банката земя в срок от 30 календарни дни от датата на съответното усвояване.
Максимален срок на кредита (месеци)
5 години (60 месецa)
Минимален срок(месеци)
6 месецa
Самоучастие
Не
Самоучастие - забележки
без
Тип обезпечение
При първоначално предоставяне на обезпечение земеделска земя - Съгласно стандартизирани оценки приети от банката. За друг вид имоти банката изисква изготвянето на оценка.
За индивидуални имоти или група от съседни имоти под 50 дка.не се изготвя оцена.
Предназначение
• Фирми
• Земеделски производители
Предназначение - забележки
земеделски производители и/или юридически лица, регистрирани по ТЗ, с основна дейност – земеделие
Код на продукта
BL000317