Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Кредит Експерт - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2014
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Финансиране на лица, практикуващи свободни професии посредством 3 вида кредити, обединени в Програма Експерт - закупуване на недвижим имот или оборудване, свързано с нуждите на практиката, както и оборотни средства за покриване на текущите нужди
Програми за целево финансиране
Стандартен кредит
Валута
EUR
Договорена лихва
базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Максимална сума
(76,693.50 EUR)
Минимална сума
(51.13 EUR)
Сума на кредита - забележки
Възможност за кредит до 50 000 BGN без обезпечение за медицински практики и нотариуси
Максимален срок на кредита (месеци)
15 години (180 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Максимален срок на кредита:

- 180 месеца за инвестиционни кредити;
- 12 месеца за овърдрафти, с опция за подновяване
Самоучастие
Да
Самоучастие - забележки
Да, за инвестиционни кредити - 15%
Тип обезпечение
Ипотека на недвижим имот, оборудване, залог на паричен депозит, залог на стоки, поръчителство
Предназначение
• Фирми
• Свободни професии
Пазарно присъствие на кредитоискателя - забележки
С възможност за финансиране на млади специалисти, стартирали практиката си преди по-малко от 1 година
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
Приходите от продажба за последния отчетен период трябва да са до 1 000 000 лева
Код на продукта
BL000294