Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Кредит Партньор - Оборотен капитал с погасителен план - BGN

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2014
Цел на кредита
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Финансиране нуждата от оборотен капитал на малките и средни предприятия (с погасителен план)
Програми за целево финансиране
Стандартен кредит
Валута
BGN
Договорена лихва
базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Гратисен период
До 2 месеца
Максимална сума
350,000 BGN
Минимална сума
10,000.00 BGN
Максимален срок на кредита (месеци)
5 години (60 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Кредитът е със срок до 12 месеца, с опция за подновяване в рамките на 10 години.
Тип обезпечение
Ипотека на недвижима собственост - личен и фирмен имот;
Залог на машини и съоръжения, МПС, вземания и стоково-материални запаси
Предназначение
• Фирми
Предназначение - забележки
Предназначен за малки предприятия. Юридически лица с приходи от продажби между 50 000 лв. и 3 000 000 лв.
Пазарно присъствие на кредитоискателя
От 1 до 3 години
Пазарно присъствие на кредитоискателя - забележки
За Кредит Партньор могат да кандидатстват търговци с минимум 1 година и половина.дейност
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
Приходите от продажба за последния отчетен период трябва да са над 50 000 лв.
Код на продукта
BL000043