Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - агро овърдрафт "Навреме"- EUR

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 7/29/2019
Цел на кредита
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Овърдрафта е предназначен за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности.
Валута
EUR
Договорена лихва
от 3.00%
Гратисен период
до 6 месеца
Максимална сума
200,000 EUR
Сума на кредита - забележки
до 95% от общия размер на заявените за получаване преки доплащания (субсидии). Максимална сума 400 000 BGN
Максимален срок на кредита (месеци)
3 години (36 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Овърдрафт до 36 месеца с годишно подновяване
Самоучастие
Не
Тип обезпечение
Особен залог върху всички съществуващи и бъдещи вземания на Залогодателя, произтичащи от подпомагането по схеми и мерки за директни плащания, разплатени чрез Държавен фонд Зeмеделие - Разплащателна агенция
Предназначение
• Земеделски производители
Предназначение - забележки
Земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности.
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
до 3 000 000 лева
Код на продукта
BL000331