Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Програма „Инициатива за МСП - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 7/29/2019
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Оборотни кредити на вноски
Инвестиционни кредити на вноски
Кредитни линии

Програмата е насочена към улесняване достъпа до финансиране на микро, малките и средни предприятия в страната чрез намаляване на изискванията за предоставяне на обезпечение и понижаване на лихвените нива по техните кредити.
Не се допуска рефинансиране на кредити.
Валута
BGN
Договорена лихва
от 3.00%
Гратисен период
до 6 месеца за кредит на вноски
Максимална сума
(977,915.00 BGN)
Максимален срок на кредита (месеци)
20 години (240 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Максимален срок:
Бизнес помещение - до 240 месеца
Бизнес оборудване - до 120 месеца
За кредитите с погасителни внсоки - до 120 месеца
Кредитни линии - до 120 месеца с годишно подновяване
Тип обезпечение
до 60% гаранция от ЕИФ.
ипотека/залог върху имущество, поръчителство от юридическо и/или физическо лице, други обезпечения, допустими от закона.
Предназначение
• Физически лица
• Фирми
• Свободни професии
Предназначение - забележки
Юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни професии
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
до 3 000 000 лева
Код на продукта
BL000334