Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Кредит за боротни нужди - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 7/29/2019
Цел на кредита
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Оборотни кредити на вноски
Кредитни линии Овърдрафт
Валута
BGN
Договорена лихва
от 3.00%
Гратисен период
до 6 месеца за кредит на вноски
Максимална сума
(977,915.00 BGN)
Максимален срок на кредита (месеци)
10 години (120 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Максимален срок:
За кредитите с погасителни внсоки - до 120 месеца
Кредитни линии - до 120 месеца с годишно подновяване Овърдрафт до 60 месеца с годишно подновяване
Самоучастие
Не
Тип обезпечение
Ипотека върху недвижимо имущество
Особен залог върху движими вещи, вземания или парични средства, поръчителство.
Предназначение
• Физически лица
• Фирми
• Свободни професии
Предназначение - забележки
Юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни професии
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
до 3 000 000 лева
Код на продукта
BL000352