Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Експресбанк - Кредит Партньор - Оборотен капитал с погасителен план - EUR

  • Банка: Експресбанк
  • Последна промяна: 7/18/2014
Цел на кредита
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Финансиране нуждата от оборотен капитал на малките предприятия
Програми за целево финансиране
Стандартен кредит
Валута
EUR
Договорена лихва
базов лихвен процент плюс договорена надбавка
Максимална сума
179,000 EUR
Минимална сума
5,000.00 EUR
Максимален срок на кредита (месеци)
5 години (60 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Кредитът е със срок до 12 месеца, с опция за подновяване в рамките на 10 години.
Тип обезпечение
Ипотека на недвижима собственост - личен и фирмен имот;
Залог на машини и съоръжения, МПС, вземания и стоково-материални запаси
Предназначение
• Фирми
Предназначение - забележки
Предназначен за малки предприятия. Юридически лица с приходи от продажби между 50 000 лв. и 3 000 000 лв.
Пазарно присъствие на кредитоискателя
От 1 до 3 години
Пазарно присъствие на кредитоискателя - забележки
За Кредит Партньор могат да кандидатстват търговци с минимум 1 година и половина.дейност
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
Приходите от продажба за последния отчетен период трябва да са над 50 000 лв.
Код на продукта
BL000044