Бизнес кредити, фирмен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - споразумение с Националния гаранционен фонд по програма Cosme - EUR

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 7/29/2019
Цел на кредита
• Инвестиционни цели
• Оборотни средства
Цел на кредита - забележки
Гаранционната схема улеснява достъпа на МСП до финансиране посредством схема за споделяне на риска, осъществена благодарение на гаранцията, която e предоставена от ЕИФ по Програма COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране. Не се допуска рефинансиране на кредити.
Програми за целево финансиране
Стандартен кредит
Валута
EUR
Договорена лихва
от 3.00%
Гратисен период
до 6 месеца за кредит на вноски
Максимална сума
500,000 EUR
Сума на кредита - забележки
До 375 000 евро за кредити със срок до 120 месеца.
Максимален срок на кредита (месеци)
10 години (120 месецa)
Минимален срок(месеци)
1 година (12 месецa)
Срок на кредита - забележки
Максимален срок на финансирането – до 10 г.
Максимален срок за револвиращи кредити – до 5 г.
Минимален срок на финансирането – 1 г.
Самоучастие
Не
Тип обезпечение
до 50% гаранция от НГФ - програма Cosme.
Ипотека върху недвижимо имущество
Особен залог върху движими вещи, вземания или парични средства, поръчителство, съдлъжници.
Предназначение
• Физически лица
• Фирми
• Свободни професии
Предназначение - забележки
Юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни професии
Приходи от продажби на кредитоискателя (за последен отчетен период) - забележки
до 3 000 000 лева
Код на продукта
BL000351