През настоящия период на исторически ниски лихви по банкови депозити , търсенето на доходност за спестяванията ни се обърна към други финансови инструменти.

Основните класове активи, в които стандартно инвестираме и от които очакваме доходност са :
1) Акции
2) Облигации
3) Парични средства
4) Алтернативни – недвижима собственост, стоки (вкл. антикварни) , хедж фондове, фондове за рисков капитал, произведения на изкуството и др.

Когато обаче тези базисни инструменти не могат да отговорят на специфичните нужди и очаквания на даден инвеститор , той прибягва към структурирани продукти, които съчетават в себе си няколко от основните активи с техните характеристики.

Структурирани инвестиционни продукти

Такива продукти , които са съставени от повече от един клас активи се наричат още „комплексни“ или “ многопластови“ и са индивидуално „скроени“ спрямо съотношението доходност/риск, което инвеститорът очаква от развитието на пазара.
Те позволяват да се възползваме от инвестиционни стратегии отвъд традиционните (на акции и облигации).

Структурираните инструменти са предназначени да дават експозиция на ивеститорите на дребно към различини видове активи , обичайно достъпни само за големи и професионални инвеститори ( напр. облигации).
Те са конструирани с цел реализиране на определена инвестиционна стратегия и обединяват няколко базови финансови инструмента в едно. Базовите активи могат да бъдат акции, облигации, стоки, валути , индекси и др.

Обикновено структурираните продукти имат следните характеристики:
o Лимитирани са – т.е издават се в продължение на определен , не много дълъг период от време.
o Имат защита на вложената сума- гарантирано получаване на размера на инвестицията на падежа.
o Имат очаквана доходност, която се реализира при изпълнение на дадено условие или няколко условия.
o Съчетават в себе си безрисково вложение ( гарантираната вложена сума) и потенциална доходност.

Защо да инвестирам в структуриран продукт?

Структурираните продукти имат роля в индивидуалния портфейл на инвеститора :

А. като алтернатива на директната инвестиция в базовия актив
– когато не разполагаме с минимално изискуемата сума , за да закупим актива
(напр. облигация)
– или когато е закупуването е свързано с такива разходи които „изяждат“ доходността му ( транзакционни разходи).
– или когато искаме да избегнем рисковете от директното притежаване на базовия актив (значително понижаване на цената му).

Б. за диверсификация на риска на инвеститорския портфейл.
– инвестирането в различни категории инвестиционни инструменти е стратегия за намаляване на риска.

За и против:

Предимства на структурираните продукти :
o Прилагане на стратегия, която отразява собствени очаквания от развитието на пазара.
o Достъп до конкретни пазари, недостъпни или твърде скъпи за дребните инвеститори
o Гъвкав инвестиционен инструмент.
o Ниски капиталови разходи.
o Рискът и възможностите могат да бъдат адаптирани според изискванията на инвеститора.
o Възможност за доходност по-висока от пазарната.
o Предсказуемо представяне – потенциалната печалба е предварително известна доколкото се сбъднат очакванията.

Рискове на структурираните продукти:
o Те са неликвидни – по-ранното им прекратяване от датата на падежа може да доведе до известни загуби.
Решение : преценете правилно срока за който инвестирате средствата, не разчитайте на тях за непредвидени ситуации и не прекратявайте по-рано инвестицията си.

o Пазарен риск, свързан с рисковия профил на базовия актив.
Решение : Запознайте се добре историческото представяне на базовия актив и подобни на него с цел известна предвидимост и прогнозируемост в развитието му в бъдеще. Никога не забравяйте, че миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати.

o Риск от неплатежоспособност на издателя на продукта.
Решение : Запознайте се с кредитния рейтинг на издателя на актива. Този показател се изчислява и публикува от кредитна агенция.

Едни от най-авторитетните рейтингови агенции са Мууди’с, Стандарт енд Пуурс и Фич.
Високи кредитни рейтинги , обозначаващи нисък кредитен риск са : ААА, Ааa, АA+, Аa1, A+, A1 и др.

o Валутен риск – възможно е до датата на падежа курсът на валутата, в която е закупен да е неблагоприятен.
Решение – ако курсът е по-висок , то може да се реализира печалба от курсова разлика при обръщането му в обичайната валута.
Ако е по-нисък от този, на който е била закупена валутата и би реализирал загуба при продажба, то сумата остава в портфейла на инвеститора в същата валута и чака благоприятен курс.
Ако дадената валута е част от обвързана валутна двойка както например EURO/USD, то е добре в портфейла да има и от двете валути, за да се намали риска при курсовите колебания.

В ограничено количество и само до 20 Декември 2017 година.

Заявка за консултация

Възможности в България.
В момента на финансовия пазар в България лимитирано ( в ограничено количество и до определена дата ) се предлага структуриран продукт , който включва в себе си както инвестиционен, така и застрахователен компонент .
Това инвестиционно предложение носи : гарантиран първоначално инвестиран капитал + очаквана доходност на този капитал + защита върху живота на инвеститора.

Инвестиционният състав на продукта е :
– облигация
– акции от най-големите в момента високотехнологични компании.

Застрахователният компонент е :
– Застрахователен договор , с право на обезщетение при за губа на живот по време на инвестицията.

Основни характеристики на продукта, произлизащи от базовите му активи :

– С точна дата на падеж – произтича от базов актив облигация.
– Гарантирано обратно получаване на вложената сума – свойство на облигацията.
– Очаквана (негарантирана) доходност, по-висока от пазарната, при изпълнение на дадено условие- типично за акциите.
– Застрахователна защита върху живота на инвеститора- функция на застрахователния сертификат.

Емитентът/Гарантът на продукта има рейтинг по оценка на Moody’s – A1.

Продуктът се предлага до изчерпване на емисията, но не по-късно от 20 Декември 2017 година.

Заявка за консултация

Информирано решение

За да получите повече информация и за да прецените дали тази инвестиционна стратегия е, подходяща за вас, обърнете са към финансов консултант, който :
• ще ви помогне да определите финансовия си профил
• ще ви помогне да анализирате вашата поносимост към подобно съотношение доходност/риск.
• ще ви информира за точните стойности на параметрите и нагледно ще ви покаже примери с хипотетични ситуации на поведението на продукта .
• ще ви обясни в детайли ползите и рисковете от такава инвестиция.
• ще ви съдейства за придобиването на продукта.
Поради ограниченото количествено и времево предлагане на емисията , колкото по-рано направите консултация, толкова по-голяма е възможността да вземете информирано решение и да прецените ползите за себе си от подобна инвестиция.

MoitePariConsult e нoвaтa ĸoнcyлтaнтcĸaтa ycлyгa нa фиpмa „Moитe Πapи“, c фoĸyc въpxy личнoтo финaнcoвo плaниpaнe зa вaжнитe peшeния в живoтa нa ĸлиeнтитe. MoitePariConsult e ecтecтвeнo пpoдължeниe нa миcиятa нa финaнcoвия пopтaл MoitePari.bg.

 

Автор: Ива Ангелова, финансов консултант в MoitePari CONSULT