Все повече хора ясно осъзнават нуждата да инвестират парите, които спестяват. Основните причини са обезценяването на заделените средства поради инфлацията и ниските лихви по депозитите. В настоящата статия ще разгледаме характеристиките на една добра възможност за инвестиране – т.нар. борсово търгувани фондове или ETFs (от англ. Exchange Traded Funds – ETF).

Какво представляват ETFs?

Това са фондове, съдържащи инвестиции в компании или други активи, които са включени в определен индекс. Индексите често следят цените на акциите на участниците в даден пазар (напр. Китай) или сектор (напр. фармация). Примери за такива индекси са S&P 500, DAX, FTSE 100, които следят представянето на най-големите компании в САЩ, Германия и Великобритания. Следователно, ако инвеститор закупи дял от такъв ETF, той инвестира във всички компании, които са част от индекса.

ETFs се търгуват на фондовите борси в реално време по същия начин както и акциите. Закупуването на дял от ETF може да стане чрез брокерски платформи или чрез сключване на договор с инвестиционен посредник.

Самите ETFs са много различни и техния брой расте всяка година – от един през 1993 година, 276 през 2003 година до близо 7000 в края на 2019 година. По-долу ще разгледаме основни характеристики на борсово търгуваните фондове, следящи индекси.

Предимства на ETFs

Основно предимство на този инструмент е диверсификацията – закупувайки дял от ETF инвеститорът получава експозиция към всички ценни книжа, включени в индекса, на база на който е създаден фондът. По този начин инвестицията му не зависи от представянето на една компания, а от много.

Друго важно предимство е лесната проследяемост на представянето на нашата инвестиция. За целта просто трябва да проверим как се движи индексът, който избраният от нас ETF следва. Ако той се е повишил, същото следва да се е случило и с цената на нашите дялове във фонда.

Освен това ETFs обикновено имат ниски такси, които са резултат от пасивния начин на управление. Не е необходим интелектуалният труд на портфейлен мениджър, който да избира най-подходящите акции или облигации, които да включи във фонда. Тук ценните книжа ги определя индексът, който се следва. Тези по-ниски такси могат да се окажат с голяма тежест за възвращаемостта на инвестицията ни в дългосрочен план.

Недостатъци на ЕТFs

Най-големият недостатък на този инструмент е невъзможността да повлияем на инвестицията си чрез подбор на инструменти спрямо нашите вярвания. Каквато доходност покаже индекса, това получаваме и ние като инвеститори в този индексен фонд. Не можем да премахнем от вложенията си компании, които не бихме искали да са част от нашето портфолио, ако те са част от индекса, върху който е конструиран избраният от нас ETF.

Като недостатък следва да определим и минималния размер на инвестицията, който се определя от цената за един дял на избрания от нас ETF. За някои фондове този минимален размер може да е над 400 щатски долара.

Как да използвам ETFs

Изключително важно е инвестирането да се разглежда като финална права на реализирането на добре обмислен план, насочен към осъществяване на житейските ни цели. Това предполага, че вече познаваме себе си добре, имаме формирани конкретни цели, очаквания, потърсили сме съответствие между рисковия си профил и структурата на избрания портфейл от финансови инструменти.

Такъв предварителен анализ може да се окаже дори по-важен от самия подбор на финансови инструменти. В случай че, имате нужда от съвет във връзка с подбора на подходяща инвестиция, можете да се обърнете към консултантите на MoitePari Consult.

Николай Устамитев, MoitePari Consult