Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

БАКБ - Потребителски кредит, обезпечен с ипотека на недвижим имот, без превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Българо - Американска Кредитна Банка
  • Последна промяна: 5/17/2019
Договорена лихва
4.10 %
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Променливия лихвен процент е формиран като сбор от ОЛП на БНБ и фиксирана надбавка.
Код на продукта
ML001451