Ипотечен кредит - резултати от търсенето:

Банка Пиреос България - Целеви потребителски кредит с ипотека и превод на работна заплата - BGN

  • Банка: Банка Пиреос България
  • Последна промяна: 1/11/2019
Договорена лихва
С обезпечение жилищен имот - 4,38%
С обезпечение нежилищен имот - 4,88%
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) + надбавка
Код на продукта
ML000359