Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Пощенска банка - Нов Спестовен жилищен кредит с превод на работна заплата, програма "Моето семейство" и пакет „Живот“ с месечно плащане - BGN

  • Банка: Пощенска банка
  • Последна промяна: 11/1/2019
Договорена лихва
4.15 %
Договорена лихва
4.15% фиксиран годишен лихвен процент в лева за първите три години от срока на кредита. Плаваща лихва след третата година 4.15%*

* В зависимост от средномесечното салдо по разплащателната сметка в Пощенска банка, обслужваща Вашия Спестовен жилищен кредит, на всеки едномесечен период от срока на кредита се определя частта от главницата по кредита, която подлежи на олихвяване с приложимия годишен лихвен процент по кредита (олихвяема главница), в резултат на което се намалява сумата на дължимата лихва и общите разходи по кредита.

В случай че салдото по сметката е по-малко от 5 000 лева се олихвява целия непогасен остатък от главницата. Размерът на олихвяемата главница не може да бъде по-малко от 50 % (петдесет процента) от непогасения остатък от главницата по кредита към съответната падежна дата и/или по-малко от 10000 (десет хиляди) лева.

Може да се възползвате от намаление на дължимата месечна вноска или съкращаване на срока на кредита, съгласно условията на сключения договор за кредит.
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
Референтен лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за обезпечени кредити + надбавка
Код на продукта
ML001630