Ипотечен кредит, жилищен кредит - резултати от търсенето:

Райфайзенбанк - Жилищен кредит за клиенти с осигурителен доход над 1 400 лв., с превод на заплата - EUR

  • Банка: Райфайзенбанк (България)
  • Последна промяна: 11/7/2019
Договорена лихва
5,70%, фиксирана за първата година
Вид лихва
Променлива лихва
Формула на променливата лихва
6 мес. EURIBOR* + надбавка
* В случаите, в които стойността на 6-месечния EURIBOR към определена дата спот вальор е отрицателна величина, за целите на изчислението на лихвата, референтният лихвен процент ще се калкулира със стойност 0 (нула) и по кредита ще се дължи лихва само в размера на надбавката.
Код на продукта
ML001371