Универсални пенсионни фондове

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб от пенсионната ни система. Всички лица, родени след 31.12.1959 г., са длъжни да се осигуряват за втора пенсия в универсален (за работещите при условията на трета категория труд) или професионален (за работещите при условията на втора и първа категория труд) пенсионен фонд, в допълнение към осигуряването във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.55021 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.50 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  0.15 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.07 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  2.89 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.13 %
 • Пазарен дял по активи:
  21.35 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.55417 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  4.11 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  1.48 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.11 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  2.91 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  2.54 %
 • Пазарен дял по активи:
  2.47 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.75560 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.32 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  0.46 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.72 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  3.73 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.55 %
 • Пазарен дял по активи:
  26.58 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.73696 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  3.33 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  1.11 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  3.04 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  3.65 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.52 %
 • Пазарен дял по активи:
  16.61 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.76736 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.76 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  0.99 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.65 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  3.77 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.54 %
 • Пазарен дял по активи:
  10.62 %
КОНТАКТИ
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.60547 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  1.52 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  0.03 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  2.57 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  4.42 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  4.04 %
 • Пазарен дял по активи:
  1.19 %

Съвети - Пенсионен фонд

Форум MoitePari

Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  2.05681 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  2.29 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  3.13 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  4.57 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  4.80 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  5.23 %
 • Пазарен дял по активи:
  11.09 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.47477 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  3.65 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  3.42 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  3.62 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  3.12 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  3.77 %
 • Пазарен дял по активи:
  1.22 %
Избрана оферта
 • Стойност на 1 дял:
  1.98298 BGN
 • Станд. отклонение - 2 г.*:
  1.70 %
 • Средна годишна дох. за 2 г.:
  2.48 %
 • Коефициент на Шарп - 2 г.*:
  -
 • Средна годишна дох. за 5 г.:
  3.35 %
 • Доходност от 01.07.2004 г.**:
  4.55 %
 • Средна годишна дох. за 10 г.:
  4.16 %
 • Пазарен дял по активи:
  9.39 %
14.11.2019

* Стойностите са анюализирани
** Начало на изчисляване на доходност от УПФ
*** Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.

Предупреждение към осигурените в Универсален пенсионен фонд
Стойността на дяловете на пенсионните фондове и доходът от тях могат, както да се повишат, така и да се понижат.

Осигуряването в такъв фонд е в резултат на проведената реформа в българската пенсионна система през 2000 г. Българската пенсионна система е изградена от 3 стълба, вторият от които е този на допълнителното задължително пенсионно осигуряване – универсални и професионални пенсионни фондове.
Осигуряването в универсален пенсионен фонд задължително за лицата родени след 31.12.1959 г. Осигуряването в УПФ дава право на осигурявания да получава допълнителна, т.нар. „втора пенсия“, към тази от държавното обществено осигуряване (ДОО). Пенсията от ДОО е по-известна като държавна пенсия или пенсия от НОИ.
Отчислението е в размер на 5% от брутното трудово възнаграждение на работещия. Средствата се натрупват по Ваша индивидуална партида в съответния УПФ.
Осигуряването продължава до достигане на пенсионна възраст на осигурявания.
Да, начисляват се основно 2 вида такси:

1. Такса от всяка осигурителна вноска;
2. Инвестиционна такса – таксата се заплаща на пенсионноосигурителното дружество за управлението на универсалния пенсионен фонд. Таксата е част от счетоводните разходи на фонда и не се плаща пряко от осигурения. Тя се отразява върху нетната стойност на активите на фонда, а от там и върху стойността на един дял. Всеки осигурен притежава определен брой дялове в универсалния пенсионен фонд, в който се осигурява.
След като гражданин започне своята първа работа на трудов договор той разполага със срок от 3 месеца, в който да избере фонд, в който да се осигурява. Изборът на фонд може да се основава на различни критерии:

1. Най-ниски такси;
2. Най-висока доходност;
3. Най-добра репутация;
4. Най-ниско рисково управление;
5. Най-много осигурени лица;
6. Най-много активи под управление и др.;
7. Комбинация от всички критерии.

В случай, че в рамките на 3 месеца от започване на първата Ви работа не сте избрали фонд, ще бъдете служебно разпределени от НАП към някое от 9-те пенсионноосигурителни дружества.
Ако сами сте направили избор в кой фонд да се осигурявате, Вие го знаете със сигурност кой е той. В случай, че служебно сте били разпределени, можете да научите в кой фонд се осигурявате по 2 начина:

1. Като обърнете внимание на годишното извлечение за състоянието на Вашата партида, което всяко пенсионно дружество е длъжно да Ви изпраща всяка година. В него е изписано името на УПФ, в който се осигурявате;
2. Като направите справка в НАП.
Да, при следните ограничения:

- Законодателят е предвидил възможността осигуряващите се лица да могат да променят своя пенсионен фонд. Това може да се прави веднъж годишно, като процедурата е безплатна;
- 1 година след последното прехвърляне на партидата, ако вече сте си я прехвърляли.
Да. Доходността зависи от вида активи, в които са инвестирани акумулираните средства и тенденциите на съответните пазари. Текущата постигната доходност може както да нараства, така и да намалява. Пенсионноосигурителните дружества са задължени да постигат минимална доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В края на всяко тримесечие тя се определя на база постигната доходност за последните 2 години. В случай, че постигната доходност е под минимално изискуемата, пенсионните дружества със собствени средства от своите резерви попълват разликата. По този начин минималната двугодишна доходност е гарантирана.
Право върху натрупаните средства в индивидуалната Ви партида получавате след придобиване на право на пенсия. Натрупаните средства се изплащат под формата на пожизнена пенсия. Законът допуска изплащането на тази пенсия да започне до 5 г. преди навършване на възрастта за пенсия според изискванията на задължителното държавно пенсионно осигуряване. Възможно е еднократно изплащане до 50% от натрупаните средства при настъпване на инвалидност на лицето над 70.99% или смърт на осигуреното лице.