Интервю с Христо Великов, член на УС и старши портфолио мениджър, Райфайзен Асет МениджмънтХристо Великов

Христо Великов има над 10 години опит в областта на финансовите пазари и взаимните фондове. Работи в Райфайзен Асет Мениджмънт от 2007, като последователно заема различни позиции - портфолио мениджър от 2009 год. и член на УС на РАМ от началото на 2018 г. Завършил е Стопанско управление и Корпоративни финанси в Икономически университет-Варна. Специализирал е управление на активи в Словакия и Хърватия;

1. Каква според Вас беше печелившата стратегия на Вашия фонд за постигане на добри резултати през 2017 г. (конкретна възвращаемост за 2017 г)?

2017 година беше една от най-добрите години за финансовите пазари. Повишенията на международните пазари се отрази благоприятно и на резултатите на фондовете на Райфайзен Асет Мениджмънт (РАМ), които също регистрираха положителна доходност.
 
Благодарение на това към края на 2017 г. активите им възлизат на  192 млн. лв., което съответства на пазарен дял от 14.7%. В края на 2017 г. броят на клиентите на дружеството достигна 10 877, което представлява значителен ръст от 90% в сравнение с края на 2016 г. (5 720. клиенти).

През септември 2017г. Райфайзен Асет Мениджмънт стартира нов фонд- ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева. Той е от типа Главна/Захранваща схема и инвестира най-малко 85% от своите активи в дялове на ДФ Райфайзен Евро Клик, главна инвестиционна схема, управлявана от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт (РКМ) – Австрия.

В началото на февруари 2018г. РАМ започна да предлага и още една захранваща схема  - Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд, инвестираща във фонд с над 20 годишна история, „Райфайзен-Фонд-Ертраг“. Той е с балансиран профил и само в рамките на един месец успя да набере над 3 млн. лв.

Тези инициативи имаха за цел да обогатят продуктовия микс на компанията, съобразявайки го с текущите пазарни условия, да оптимизират представянето на фондовете и да привлекат нови активи.

2. Какви са перспективите пред фондовете за 2018 г.?

С началото на годината финансовите пазари показаха висока волатилност. През февруари бяхме свидетели на спад от около 10% в основните финансови индекси. Цените на глобалните облигации също последваха този тренд. Редица политически новини, заедно с предстоящите действия на Централните банки бяха в основата на тези негативни движения. От макроикономическа гледна точка състоянието на световната икономика изглежда добре и продължава своето развитие. По-скоро можем да кажем, че спадовете се дължат на нормални пазарни корекции.

През 2018 г. основните цели на Райфайзен Асет Мениджмънт са фокусирани върху запазването на водещата позиция на дружеството на пазара на взаимни фондове в България. Инвестиционната стратегия за 2018 г. поставя като основни приоритети високата ликвидност, активното управление и високото ниво на диверсификация на портфейлите.

3. Какво е отношението на инвеститорите към колективните инвестиционни схеми? Има ли промяна в нагласите им през последната година?

В предишните няколко години обемът на индустрията на взаимните фондове в България беше около 700-800 млн. лв., като през 2016 г. за първи път достигна 1 млрд. лв. Изминалата година беше много успешна за управляващите дружества, като активите под управление нараснаха с над 20% до над 1.3 млрд. лв.

Голяма част от този ръст се дължи на ниските лихви по депозитите, които банките предлагат на клиентите си. При лихви около нулата, клиентите започват да търсят алтернативни източници за инвестиране на спестяванията си. От другата страна, хората все повече се обръщат към различни схеми, които управляващите дружества предлагат – индивидуални инвестиционни планове в консервативни фондове, различни спестовни схеми.

4. Парите в банките продължават да нарастват. Какво бихте препоръчали на хората, които все още държат парите си предимно в тях?

Години наред банките предлагаха на своите клиенти приемливи лихвени нива. Недостатъчно добре развития финансов пазар в България също допринесе за това депозирането да е основната форма на спестяване в страната.

При новосъздадената нисколихвена пазарна среда, обаче, се появиха редица трудности. Факт е, че предлаганата лихва е неатрактивна за домакинствата или не успява да покрие годишната инфлация.

Инвестициите в консервативни фондове са естествената алтернатива на депозитите. Те съчетават, както бърза ликвидност, така и възможност за получаване на по-висока доходност за инвеститорите, при поемането на нисък до умерен риск.

Предимствата на взаимните фондове все още не са добре познати в България Една от целите на Райфайзен Асет Мениджмънт е да обучи служителите в офисите на Райфайзенбанк и благодарение на тях, тази информация да достигне до клиентите, с които се срещат всеки ден.

5. Какви критерии бихте препоръчали на бъдещите инвеститори, когато сравняват и избират взаимен фонд? Кои са преимуществата на Вашия фонд при подобно сравнение?

Един от основните критерии, който трябва да се взима предвид е рисковия профил на всеки фонд. Рисковият профил се определя според структурата на портфейла и експозицията към рискови инструменти в общия обем активи.

За класифициране на взаимните фондове в една от трите различни рискови категории (нисък риск, среден риск, висок риск) се използва Показателят за синтетичен риск и възнаграждение (SRRI). Той се изчислява възоснова на европейските регулаторни изисквания. Този индикатор дава информация за историческата промяна на цената на един дял на фонда по скала от 1 до 7. Инвестиционните фондове с нисък SRRI обикновено показват по-малко колебания в цените и следователно по-малка вероятност от резки капиталови загуби. Те инвестират предимно в познатите като по-нискорискови инструменти – ДЦК, банкови депозити и парични средства. По-високорисковите фондове инвестират предимно в акции или равностойни на акциите ценни книжа и корпоративни облигации и други финансови инструменти.
Съобразно предпочитанията на нашите клиенти ние предлагаме предимно фондове с нисък до умерен рисков профил. Към 31ви март 2018, повече от 90% от активите на клиентите на Райфайзен Асет Мениджмънт са инвестирани във фондове с Показател за синтетичен риск и възнаграждение 2 и 3 от максимална степен 7.