През изминалия месец май анализаторите от MoitePari.bg забелязват леко раздвижване при офертите за депозити. За пръв път от доста време действията на банките, променили офертите си през месеца бяха насочени към стремеж да предложат нещо ново. Явлението от април банките да повишават лихвите при депозитите в щатска валута продължи и през месец май.

Пасивни останаха банките през май при потребителските кредити, сравнено с активността им в първите няколко месеца на годината. Тогава те дадоха заявка, че имат намерение да подобрят условията по тези продукти. 

През месец май активността на банките при жилищни и ипотечни кредити беше по-висока, сравнено с тази през април. Въпреки по-високата активност спрямо месец по-рано, по-добри предложения имаше само при две банки, които предприеха понижаване на лихвените нива.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към май 2018 спрямо април 2018 г.Срочни депозити

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

Общо 3 банки предприеха промени в офертите си по срочни депозити през май. 

Българо-американска кредитна банка започна предлагане на нов 24-месечен Онлайн депозит. Той се предлага в лева и евро. Лихвата на годишна база при левовия депозит е 1,10%, а при този в евро – 1,00%.
Банката повиши лихвените нива по всички депозити в щатски долари. Повишенията зависеха от срочността на депозитите, като при най-краткосрочните те бяха от 0.10 пр.п., а при по-дългосрочните повишението беше с 0,40 пр.п. 
В края на месец май банката започна да предлага нов депозит с наименованието „Всичко е точно“. Депозитът може да бъде сключен за 3, 5 и 7 години, като специфичното при него е, че трябва всеки месец автоматично от разплащателната сметка да бъдат довнасяни суми с размер не по-малък от 50 лв. ( дългосрочен депозит с месечно довнасяне). Депозитът се предлага със застраховка „Злополука“.

Инвестбанк започна предлагане на нов промоционален депозит в щатски долари. Той може да бъде сключен за срок от 6 или 12 месеца. Това беше третата банка, която до момента предприе подобрения в офертите си, предлагащи се в щатски долари.

Считано от 09.05.2018 г. Fibank стартира предлагането на „Промоционален срочен депозит +". Депозитът се предлага в лева и евро и може да бъде сключен за срок от 6 или 12 месеца. Лихвеният процент по 12-месечния депозит в лева е между 0,5 и 0,60% в зависимост от размера на сумата. 

Потребителски кредити

Намерете най-добрата оферта за потребителски кредит

Според анализаторите от портала MoitePari.bg само 3 банки предложиха новости в офертите си през изминалия месец май. 

Централна кооперативна банка промени праговете на сумите, при които се начислява такса за разглеждане на документи. Промяната влезе в сила от 01 май. 

Търговска банка Д взе решение да удължи срока на промоционалната кампания по потребителски кредити. Според промоционалните условия банката предоставя отстъпка от стандартната лихва при ползване на кредитна карта Mastercard  и пакетна програма "Модерато" и „Алегро“. Промоцията е удължена до края на юли.

На 18.05 изтече срока на промоцията по промоционалната оферта за потребителски кредит на Райфайзенбанк. Банката не удължи нейния срок и вместо нея започна предлагане на нова промоционална оферта от 21.05. Новата оферта е с 0,20 пр.п. по-висока лихва, фиксирана за първите 12 месеца. Плаващата лихва не офертата (след фиксирания срок) пък се продължи да се предлага с 0.20 пр.п. по-ниска лихва.

Жилищни и ипотечни кредити

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

През отминалия месец май банките показаха малко по-висока активност в сравнение с тази през април. Три бяха банките, които предложиха новости на своите клиенти.

Д Банк предприе промени по своите жилищни и ипотечни кредити с пакет Алегро и Модерато. Лихвата за целия период беше диференцирана в зависимост от срока на кредита (до 20 и до 30 г.). При кредити с пакет Алегро за срок до 20 г. лихвата се формира с отстъпка от 0,60 пр.п. от базовата лихва, а за срокове до 30 г. – с 0,50% пр.п. При кредити с пакет Модерато за срок до 20 г. лихвата се формира с отстъпка от 0,50 пр.п. от базовата лихва, а за срокове до 30 г. – с 0,40% пр.п. Промоционалните условия са в сила до 30.09.
Банката удължи срока, до който прилага паричен бонус при коректно обслужване на кредита. Бонусът се изчислява ежемесечно, в размер на 0.40% на годишна база, върху остатъка на главницата по кредита към всеки изтекъл месец през първите пет години от отпускане на кредита и се изплаща на падежната дата на 13-тата, 25-тата, 37-та, 49-тата и 61-та месечна вноска по кредита. Промоцията е в сила до 30.04.2019 г.

Следващата банка с промени беше ЦКБ. Банката възстанови разделението на клиентите в зависимост от доходите им, респ. на лихвените нива. За клиенти с доходи до 1 500 лв. лихвата по жилищен кредит е 3,30%. За клиенти с доходи над 1 500 лв. – 3,20%, а за осигуряващите се на максималния осигурителен доход – 3,10%.

БАКБ понижи лихвите по своя кредит „Сбъдната мечта“ с 0,30 пр.п. По преференциалния си кредит за покупка на имот, финансиран от банката БАКБ предложи промоционални лихвени условия за суми над 100 000 лв. и срок до 10 г. За кредити с такива параметри лихвата е в размер на 3%. При потребителския кредит с ипотека лихвените нива също бяха понижени – с 0,60 пр.п.
Пощенска банка преустанови предлагането на паричен бонус по потребителските си кредити с ипотека.

През изминалия месец две банки удължиха срока на валидност на настоящите си условия по кредити. Societe Generale Експресбанк удължи срока на промоцията по своя кредит с лихва от 2,99% и по кредита с фиксирана лихва за първите 2 години до 31.07. Банка ДСК удължи валидността на условията по продуктите си до 31.08.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити
Нито една банка не предложи новости в офертите, участващи и в двата индекса. Това запази равнищата на индексите на нивата от месец април (0,05% при левовия индекси и 0,05% при този в евро).

Потребителски кредити

И при потребителските заеми нито една банка не предложи новости в офертите, участващи и в двата индекса. Това запази равнищата на индексите на нивата от месец април (12,32% при индекса без поръчители и 11,84% при индекса с поръчители).

Ипотечни кредити в лева и евро

Отминалият месец май, въпреки лекия подем в активността на банките, не предложи значими промени, които видимо да повлияят стойностите на двата индекса. Индексът в лева се повиши минимално с 3 б.п. в резултат на промени при две от банките, включени в него. Най-добрата оферта на Пощенска банка поскъпна с 13 б.п. в резултат на промяна на включената в индекса оферта. Втората банка, повлияла индекса, беше ЦКБ. Най-доброто й предложение се влоши с 41 б.п. Причината е във връщането на разделението на лихвените нива според дохода на кредитополучателя. В резултат на това лихвата по офертата включена в индекса беше повишена с 40 б.п. Промените при двете банки определиха през май стойност на индекса от 4,90%.

При индекса в евро промените бяха незначителни и само от една банка. Това беше ЦКБ. Аналогично на индекса в лева, банката влоши най-доброто си предложение с 51 б.п. Причината и тук е повишение на лихвата с 40 б.п. в резултат на диференциране на лихвените нива, според дохода на кредитоискателя. Така месец май приключи с ниво на индекса от 4,90%, сами 1 б.п. спрямо априлската му стойност.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg