теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките с раздвижване при потребителските кредити през юли


1 гласа2174 прочитания

През юли банките продължиха да понижават лихвите по срочни депозити, макар и не толкова активно. Банките понижили дохода от депозитите през изминалия месец бяха 5 на брой, което е по-малко от обичайният им брой. Вече няколко месеца сме свидетели на по-малко на брой трезори, които понижават лихвите по срочни депозити и можем да заключим, че темпът на спад през последните няколко месеца се забавя.

Висока беше активността на банките по отношение на промени в условията за потребителски кредити през юли. Раздвижването при тези оферти се наблюдава вече от няколко месеца, като банките се опитват да подобряват условията по тях. 

Цели 6 банки предприеха промени в условията по тези продукти през юли, а три удължиха срока на съществуващи промоции. 

Не такава беше ситуацията с ипотечни кредити през изминалия юли. Този месец се оказа вторият летен месец, в който банките бяха пасивни в промените по своите продукти.

Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към юли 2017 спрямо юни 2017 г.
Токуда Банк понижи лихвите по депозити за физически лица в началото на месец юли. Банката понижи лихвените нива средно с 0,10-0,20 пр.п. само при част от офертите си.

В началото на юли Инвестбанк понижи с 0,05 – 0,10 пр.п. лихвените нива по част от срочните депозити за физически лица.

Интернешънъл Асет банк понижи лихвените проценти по срочните си депозити в първия ден от месец юли. Пониженията започваха от 0,05 и достигаха до 1,00 пр.п. 

Считано от 17.07 Инвестбанк промени лихвения бюлетин за физически лица. Промените в лихвите бяха в посока надолу, а диапазонът беше между 0,05 и 0,25 пр.п. при различните продукти и срочности.

Ти Би Ай Банк подобри условията си по срочния депозит „Привилегия“ в щатски долари. Банката започна да предлага и нови срочности по този депозит, който освен за 6 и 12 месеца, вече може да бъде сключен и за 1, 3 и 24 месеца.  Лихвените нива по 6 и 12 месечния депозит пък се увеличиха с 1,00 пр.п. Останалите предложения в лева и евро останаха непроменени.

Банка Пиреос понижи минимално лихвените нива по срочни депозити. Това се случи в края на юли, като промените бяха средно с 0,05 пр.п. в посока понижение.

В края на юли Райфайзенбанк започна предлагане на две нови срочности при стандартните срочни депозити. След промяната ще могат да бъдат сключвани депозити със срок от 2 и 3 години в лева и евро.


По данни от месечния доклад на анализаторите от MoitePari.bg 3 банки са предприели промени по безсрочни депозити през месец юли.

Търговска банка -Д коригира в посока намаление лихвените нива по безсрочния депозит, предлагащ се в лева и евро. Корекциите в лихвите бяха средно с 0,10 пр.п. 

Ти Би Ай Банк понижи лихвения процент по спестовна сметка „Свободни пари“. От 0,5% годишният лихвен процент до 200 000 лв. беше понижен на 0,15% в лева и евро. 

Пощенска банка започна предлагане на нова спестовна сметка, наречена „Престиж“. Минималната сума за откриване на сметката е 25 000 лв/ евро. Годишният лихвен процент е 0,08% в лева, като лихвата се изплаща в края на всяка календарна година. При суми над 50 000 лв. банката не начислява месечна такса за поддръжка на сметка.


Райфайзенбанк промени параметрите на две от промоционалните си оферти. При тази с фиксирана лихва за период от 36 месеца банката раздели лихвата в зависимост от срока, за който се взима кредита. При кредити със срок до 7 г. фиксираната лихва за първите 36 месеца е 5,3%, а при заемите с по-дълъг срок фиксираната лихва е 6,3%.
   Офертата „Ексклузив“ с фиксирана лихва за целия срок на договора беше минимално завишена (от 4,65% на 4,70%). Офертите са промоционални до 31.10.2017 г. 
   Отново през юли банката удължи срока на промоционалната оферта за потребителски кредит „Мини 100“.  Специфичното в офертата е, че тя е с фиксирани параметри от сума, срок и месечна погасителна вноска. Сумата, за която може да бъде изтеглен заема е точно 5087 лв., а срокът, за който може да бъде върнат заема е точно 63 месеца. Лихвата е в размер на 7,40% и е фиксирана за целия срок на кредита. Офертата е валидна до 21.09.2017 г. 

Токуда Банк подобри условията си по потребителски кредити в началото на юли. Банката понижи лихвените нива при заемите, обезпечени с вземане по работна заплата и превод по сметка в Банката.

СИБанк започна предлагане на нова оферта „Точно за теб“ с фиксиран лихвен процент от 7,95%. Другата нова промоционална оферта е предназначена за клиенти с осигурителен доход над 1250 лв. При нея лихвения процент започва от 4,79% при кредити със срок 48 месеца, като лихвата се увеличава с увеличаване срока на изплащане.

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителски кредити. Банката предоставя възможност за ползване на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програма за обвързани продажби „ДСК Партньори Плюс“ при превод на работна заплата по сметка в банката, при ползване на платежен пакет „ДСК Pay” или „ДСК Pay+” и при изпълнение на допълнителни условия. Промоционалните условия са валидни до края на месец август.

Банка Пиреос промени таксата за оценка на кредитния риск, като окрупни праговете на сумите, от които зависи таксата. Банката повиши размера на месечната такса за поддръжка на сметка с дебитна карта от 1,00 лв. на 1,15 лв.

ОББ отново удължи промоцията по потребителски кредити до края на септември. Според нейните условия банката не начислява такса за кандидатстване. Банката понижи с 1,00 пр.п. (от 8,95% на 7,95%) лихвата по потребителския кредит с фиксирана лихва, при който не се изисква превод на работна заплата и поръчител. 

Централна кооперативна банка подобри част от офертите си за потребителски кредити. Подобренията, изразяващи се в по-ниски лихви бяха валидни за оферти, предназначени за служители от държавната администрация. Така за първата година промоционалната лихва от 4,90% стана 4,60%.  При част от офертите банката понижи максималния размер на кредита от 60 000 на 50 000 лв. При офертата за стандартен потребителски кредит с превод на работна заплата лихвата се увеличи с 0,40 пр.п. 


По данни на анализаторите от MoitePari.bg нито една банка не е предприела промени при кредитни карти през юли. 

Жилищни и ипотечни кредити

Наблюденията на www.MoitePari.bg за отминалия месец сочат, че отново само 2 банки бяха активни. Инвестбанк промени максималният срок на левовите кредити, който вече е 15 г. В случаите на по-ниска лихва за първите 5 г. от срока на кредита, тя вече не е фиксирана.

Втората банка с промени беше Токуда банк. Тя предложи на своите клиенти нови, по ниски лихви по своите продукти. Лихвите по левови кредити бяха понижени с  1,08 пр.п., а в евро – 1,20 пр.п.


Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

Нито една банка не предложи новости при най-добрите си оферти за тримесечни депозити в лева през юли. По този начин Индексът в лева се запази на нивата си от предходния месец юни на 0,07%.
При евровия индекс само една банка предприе корекции по 3-месечния депозит „Депозит 30+“. Банката понижи минимално лихвата по този депозита, което пък понижи ЕГЛ с 0,02 пр.п. Тази промяна не се отрази върху стойността на Индекса в евро, който се запази на нивото си от предходния месец на 0,07%.

Потребителски кредити с и без поръчител

Без поръчител
Единствената банка, която промени офертата си за потребителски кредит с поръчители беше ОББ. Банката понижи лихвата по кредита с поръчител и превод на работна заплата, което понижи ГПР на офертата с 1,13 пр.п. Макар и единствена, тази корекция се отрази върху стойността на индекса, който се понижи с 0,19 пр.п. на месечна база, за да достиген ниво от 12.28% в края на юли.

С поръчител
През юли нито една банка не предприе корекции в офертите си, участващи в този индекс , като той запазиха текущите си нива. Структурни промени в индекса доведоха до незначително повишение в индекса от 0,03 пр.п. Така е края на юли той е на ниво от 12%.

Ипотечни кредити в лева и евро
Липсата на промени в офертите на банките през юли, очаквано не оказа влияние върху стойностите на индексите. Промените бяха минимални, дължащи се единствено на регулярната промяна в теглата на банките, участващи в индексите. Двата индекса се понижиха с 1 б.п. като този в лева достигна размер от 4,97%, а евровият – 5,26%.

MoitePari.bg – Помага ти да спестяваш
www.moitepari.bg