теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Банките вече с решения за замяна на СОФИБОР


от Екип MoitePari.bg
0 гласа5282 прочитания

MoitePari.bg представя промените при първите три от списъка с всички банки

Във връзка с промените, влезли в сила от 01.07.2018 г. и преустановяване съществуването на лихвения индекс СОФИБОР, ние от MoitePari.bg стартираме информационна кампания, която цели да разясни на индивидуалния потребител как банките ще заместят използването на индекса. Като специализиран финансов портал, който сравнява и дава актуална информация за банкови и небанкови финансови продукти, ние ще отговорим на очакванията на нашата аудитория чрез поредица от публикации, които да внесат яснота по този горещ и силно чувствителен въпрос, а именно - как банките ще формират лихвените си проценти по кредити в лева занапред.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Всяка седмица ние от MoitePari.bg ще публикуваме на части кратка, но съдържателна информация за това как определени банки ще образуват лихвата по кредити в лева, след преустановяването на индекса СОФИБОР.

Първите три банки са:

Банка
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018
Нов референтен лихвен процент
Токуда Банк АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
3м. Sofibor, преизчисляван 4 пъти годишно - на 20 януари, 20 април, 20 юли и 20 октомври
Нов референтен лихвен процент:
Референтният лихвен процент за кредити в лева /BGN/, прилаган от ТОКУДА БАНК АД, е основният лихвен процент /ОЛП/
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
ОЛП представлява пазарен индекс - едномесечен основен лихвен процент, обявяван на интернет -страницата на Българска народна банка (БНБ). Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при лихвена конвенция“365/360” (реален брой изминали дни/360). Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая. С пълната методика за определяне на рефентните лихвени проценти можете да се запознаете тук.
Банка Пиреос България
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
6M SOFIBOR плюс надбавка (за потребителски кредити) 3M SOFIBOR + надбавка (за жилищни кредити)
Нов референтен лихвен процент:
референтен лихвен процент на Банката (РЛП) + надбавка Лихвеният процент е променлив, формиран от референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка. Банката прилага Референтен лихвен процент на Банка Пиреос България АД за кредити в лева (РЛП).
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
РЛП комбинира данни от горепосочените източници и представлява сбор от: - С тегло 85% - Средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства за всички публикувани срочности за валута български лев. За тегла се използват публикуваните обеми в хиляди лева за всяка една срочност. - С тегло 15% - Едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR РЛП представлява сбор от средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства за всички публикувани срочности за валута български лев в лихвената статистика на БНБ, претеглен с тегло 85% и едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR, публикуван на интернет страницата на Европейската банкова претеглен с тегло 15% в общия сбор. РЛП се актуализира ежемесечно. С пълната методика за определяне на РЛП можете да се запознаете тук.
БАКБ АД
Формиране на лихвата преди 1 юли 2018 :
6 мес. СОФИБОР + фиксирана надбавка
Нов референтен лихвен процент:
Основен лихвен процент (ОЛП)
Начин на изчисляване на новия референтен лихвен процент (кратко обяснение)
1. ОЛП е индекс, който се определя по методика на БНБ и се публикува на интернет страницата на БНБ. 2. БАКБ определя стойността на ОЛП два пъти в годината – на 01 януари и на 01 юли. 3. Преизчисляването на референтния лихвен процент за кредити в лева се прави съгласно стойността на ОЛП, обявена на страницата на БНБ за месеца предхождащ 01 януари, съответно 01 юли на текущата година. С цялата пълната методика на банката може да се запознаете тук.

 След поетапното публикуване на информацията за всяка банка, ние от MoitePari.bg ще публикуваме обобщена таблица, съдържаща информация за новия начин в лихвообразуването на всяка банка.