Пълен анализ на резултатите от проведено през април проучване на MoitePari.bg сред 1 147 потребителя на финансовия портал. Проучването се провежда със съдействието на Credissimo.

Кредитите, предоставяни от небанкови институции или т.нар.„бързи кредити“ са едни от най-обсъжданите финансови продукти в публичното пространство напоследък. Актуалността им, както и нуждата от образоване на потребителите по отношение на тези кредити доведе до необходимостта от провеждане на настоящето проучване.

Резултатите и анализът на анкетата са базирани върху отговорите на 1147 души, регистрирани на сайта www.MoitePari.bg. Преобладаващата част от потребителите не ползват бърз кредит и не възнамеряват да ползват такъв, като делът им съставлява 60% от общият брой на анкетираните. 32% от анкетираните имат бърз кредит, а едва 8% нямат, но имат намерение да теглят такъв.

Съпоставено с данните от проучването за бързи кредити, проведено преди 4 години най-чувствително се увеличава дела на онези, които нямат и не желаят да имат бърз кредит (от 47% през 2012 г. на 60% през 2016 г.). Намаление се отчита при онези, които нямат, но възнамеряват да теглят бърз кредит (от 17% през 2012 г. на 8% през 2016 г.), както и при онези, които ползват в момента такъв заем (от 36% през 2012 г. на 32% през 2016 г.). Данните са обобщени в табличен вид.

Причините за спада на онези, които не ползват бърз кредит могат да са много - като започнем от недобрата практика на някои от фирмите, която оказва негативно влияние и на останалите до това, че бърз кредит се тегли най-вече при непредвидени обстоятелства и събития. Такива могат да бъдат неочаквано съкращение, недобро планиране на семейния бюджет и т.н. Това на практика означава, че някаква част от тези потребители, които нямат и не желаят да теглят бърз кредит биха могли да попаднат в някоя от другите групи – онези на ползващите и възнамеряващите да ползват.

Проучването показва, че ползващите бързи кредити са прибягвали до услугите на небанкови институции веднъж през последните 12 месеца (31%). Почти толкова са и онези, които прибягват често до тези заеми 5 пъти и повече (29%). На трето място се нареждат онези, които са теглили бърз кредит 2 пъти през последните 12 месеца (21%). Данните сочат, че сумарно малко над половината от потребителите са теглили веднъж, най-много два пъти кредит от небанкова институция през последната година.

Възможностите на съвременните технологии и достъпа до Интернет дават възможност за по-голяма информираност. Тези възможности се използват както от търсещите, така и от предлагащите бързи кредити. Според проучването на MoitePari.bg почти половината от анкетираните (51%) са научили за офертата на конкретна небанкова финансова институция от Интернет реклама. Препоръката от приятели и познати е била взета под внимание от 15% от потребителите. На трето място са онези, които предварително са били запознати с кредитиращото дружество (14%).

27% от тези, които ползват кредит от небанкова институция заявяват, че са избрали такъв, защото не отговарят на условията за отпускане на кредит от банка. Понастоящем, за да финансират клиент, банките изискват той да се е осигурявал от поне 12 месеца, като през последните 3 до 6 месеца да работи на постоянен, безсрочен трудов договор при настоящия си работодател. Това са една много малка част от всички изисквания. Често се получава така, че кредитоискателя все още е на срочен трудов договор, а му трябва спешно малка сума пари. В този, както и в много други случаи единствената разумна алтернатива са небанковите заеми.

Сумарно, обаче, повече от половината от потребителите с бърз кредит (55%) са избрали такъв, заради предимствата на небанковите институции, а именно, че кредита се одобрява много бързо (21%), процедурата по кандидатстване е изцяло онлайн (18%) и това, че сумата се получава много бързо (16%). Банките откликват по-бавно на спешната нужда поради по-тромавите процедури при тях.

Данните показват, че ползващите потребители, които са избрали фирма (14% от всички ползващи), от която вече са взимали кредит са постъпили така, защото имат добър минал опит (53%). Нерядко съответните институции предоставят значително по-облекчени условия и процедури на кандидатстване, когато клиентът е имал заем в същото дружество, който е обслужвал редовно.

Другата половина, пък, избират компания, в която получават бонуси от програма за лоялност (43%). Тази програма е предназначена за лоялни клиенти, които с всеки нов кредит получават бонус точки.  
Други отговори за определящ фактор при избор на кредит са:
- заемът е безлихвен за определен период;
- комбинация от програма за лоялност и добър минал опит;
- обща цена на кредита

Друг важен фактор при избор на оферта сред онези, които са заявили, че са получили атрактивна оферта е свързан с предоставянето на по-изгодни от стандартните условия. Според почти 80% от онези, които имат бърз кредит това, което ги е привлякло е било предоставянето на преференциални условия.

Данните от проучването показват, че бързи кредити се теглят предимно за покриване на непредвидени разходи (43%). Потребителите, които са изтеглили заем, за да покрият (рефинансират) стари задължения са 16%, а  онези, които са използвали сумата по кредита за покупка на стоки са 12%.
Как потребителите избират оферта и как оценяват предоставената им информация при кандидатстване за кредит са сред основните фактори за нивото на образованост на потребителите. Данните показват, че за потребителите най-важно е преди кандидатстването да получат информация за размера и броя на вноските по заема (88% от всички, които са дали оценка за размера и броя на вноските). Тяхното поведение е провокирано най-вероятно от факта, че размера на вноската служи като ориентир за тях, съобразявайки доходите, които получават. Разбира се, че тази информация е важна, но тя не може да даде реалната цена на заема. Обикновено тази цена е отразена чрез размера на Годишния процент на разходите (ГПР). След промените в Закона за потребителския кредит (ЗПК) от края на юли 2014 г., обаче, ГПР не играе роля при бързите кредити, тъй като не показва общите разходи, които плаща потребителя.  Този показател се подрежда на 4-то място по значимост при получаването на предварителна информация от потребителя, след размера и броя на вноските, лихвата и таксите.

Ето как анкетираните подреждат по значимост информацията, която кредитора им предоставя. Като много важна те определят следната информация:
1. Размера и броя на вноските
2. Лихвата
3. Таксите
4. Годишен процент на разходите
5. Представянето на продукта

След промените в Закона за потребителския кредит, чрез които беше поставен таван на Годишния процент на разходите по заема, при бързите кредити голяма популярност започнаха да придобиват допълнителни гаранции като поръчител/гарант, банкова гаранция, по-високи доходи и др. Такова обезпечение на риска изискват фирмите за бързи кредити, за да предоставят финансиране, съобразено със Закона. Именно поради тази причина в проучването попитахме какво е обезпечението по кредита на онези, които имат такъв. 80% са отговорили, че кредита им е без обезпечение (поръчител). Това е напълно нормално, тъй като клиентите срещат редица трудности при осигуряването на допълнително обезпечение. Едва 17%  са осигурили банкова гаранция и поръчител/гарант по предоставения им заем. Преобладаващата част от тези, на които им е било изисквано поръчителство или банкова гаранция заявяват, че кредитора им е поискал да заплатят допълнителна такса (68%).

Потребителите се насочват към оферта, която осигурява бързо усвояване на сумите. Това е водещ фактор при избор на оферта за 31% от ползващите бърз кредит. На следващо място по значимост се нареждат онези,  които залагат на оферта от фирма, с която вече са имали взаимоотношения (28%). Резултатите от проучването и тази година показват, че доверието и добрият минал опит са сред основните неща, на които потребителите обръщат внимание, теглейки заем от небанкова институция.
Годишният процент на разходите се нарежда сред последните фактори по значимост за онези, които имат бърз кредит. За съжаление след промените в Закон за потребителския кредит този показател спря да бъде ориентир за това дали една оферта е изгодна или не. От тази гледна точка не е изненада, че анкетираните подреждат ГПР на 7-мо място по значимост.
Макар ГПР да няма особено значение за потребителите, те го определят като висок и много висок. Според 34% от анкетираните с бърз кредит общата цена на последния усвоен кредит е висока. Почти толкова смятат, че ГПР по последната им заем е бил много висок (33%).

Размерът на заема при ползващите потребители рядко надвишава 1000 лв. (42% с кредит до 400 лв. и 39% с кредит от 400 до 1000 лв.). Тези данни са съвсем логични като се има предвид факта, че банките предоставят финансиране за суми по-големи от 500 – 1000 лв. Често пъти се оказва на практика, че потребителите нямат реална алтернатива, когато имат спешна нужда от малка сума пари.  

Потребителите, които имат или са изплатили два бързи кредита съставляват малко над 60% от ползващите потребители. Прави впечатление, че вторият заем е с малко по-висок размер от първия, като онези които имат заем от 400 до 1000 лв. са 43% от всички потребители с втори кредит. Това поведение е пряк резултат от политиката на част от фирмите за бързи кредити. Съгласно нея клиенти, които теглят за пръв път заем в компанията не могат да заемат суми надвишаващи определен размер, който обикновено е ниска сума. Така едва при повторно кандидатстване самите процедури вече са доста по-облекчени и максималният размер на сумата, която може да бъде заета е доста по-висока от тази, която се дава за нови клиенти на компанията.

Въпреки сравнително ниската сума, за която се тегли първи кредит (до 1000 лв.), срокът, за който той се погасява, е над 6 месеца (43% от ползващите бърз кредит анкетирани). Това се оказва предпочитан срок за погасяване и при онези, които имат и повече от един заем.

Данните от проведената анкета сочат, че потребителите с кредит от небанкова институция не са запознати с промените в Закон за потребителски кредит, които влязоха в сила от 24.07.2014 г. Това са 63% от тази група потребители. Част от промените, които засягат потребителите на небанкови институции е, че беше премахнат минималния праг на сумите в Закона, който беше 400 лв. С тази промяна в обхвата на закона влязоха и заемите до 400 лв. Другата съществена част, касаеща потребителите беше, че чрез промените се заложи таван на общото оскъпяване по кредити. Според новите правила стойността на ГПР по заема не може да надвишава пет пъти законната лихва за забава (ОЛП+10%), т.е. 50% към момента. Онези анкетирани, които са наясно с тези промени в закона са 37%. Според тях общата цена на кредита не се е променила (32%). Така те оценяват въвеждането на максимален размер на ГПР. Според почти толкова кредиторите са започнали да предлагат нови допълнително платени услуги (осигуряване на поръчител, такса за издаване на банкова гаранция и др.). Накратко тази част от хората с бързи кредити не считат, че промяната в законодателството по някакъв начин се е отразила върху цената на този вид кредити.

Почти половината от анкетираните заявяват, че внасят вноските си редовно и без забава (41%). Онези пък, които допускат забава заявяват, че тя е от няколко дни, най-много до месец. Това са сумарно 44%. Причини за недопускането на просрочия е нежеланието анкетираните да трупат лоша кредитна история (46%), както и това, че те оценяват като много високи наказателните такси и лихви при просрочване на кредита (40%).
Мнозинството от потребителите, които имат бърз кредит ясно са заявили намерението си да обединят всички кредити, които изплащат. Това са 64% от групата анкетирани, които имат бърз кредит. Предимствата от обединяване на задълженията на едно място са безспорни. Като започнем от това, че обединявайки заемите се спестява значителна част от оскъпяването, до чисто практична гледана точка, че кредитът става един и не е нужно да се помни падежът на всеки заем.

Почти половината, които ползват бърз кредит, заявяват, че биха изтеглили такъв отново (48%). 31% се колебаят, а 21% от ползващите анкетирани отговарят, че не биха използвали бърз кредит в случай на нужда. Сред основните причини анкетираните да не желаят да теглят заем от небанкова финансова институция са:
- Високи лихви и такси
- Не желая да задлъжнявам
- Високи наказателни такси при просрочие

Неползващи, но желаещи да ползват бърз кредит

Тази част от анкетираните, които имат намерение да теглят заем от небанкова институция съставляват едва 8% от всички анкетирани потребители. 44% от тях заявяват, че не са използвали услугите на небанкови институции, защото не са имал и нужда. След тях се нареждат онези, според които условията са неизгодни (26%) и онези, на които им е било отказано финансиране (20%).

Според тази група основното предимство, което намира отражение върху избора им да теглят заем от небанкова институция, пред кредит от банка е това, че не се изискват доказване на доходи и много документи.  

И за тази група от анкетираните лихвата, заедно с бързината на отговора, както и размера и броя на вноските са определящи при избор на оферта. Прави впечатление, че и тази част от потребителите, както и онези, които ползват бърз кредит се интересуват основно от това колко бързо могат да вземат сумата, която им е нужна. Незапознаването с останалите условия по офертата биха могли да изиграят лоша шега и невъзможност задължението да бъде погасявано в срок.
Анкетираните, възнамеряващи да теглят заем от небанкова институция възнамеряват да изтеглят сума по-висока от тази, която са изтеглили тези, които вече имат бърз кредит. 24% от тази група желае да изтегли кредит между 1000 и 2000 лв. Също така биха предпочели да се възползват от възможността да кандидатстват онлайн (44%).

За тази група общата цена на кредит, предоставен от небанкова институция се определя като висока (35%) и много висока (24%). Немалък е делът на онези, които не знаят какво представлява годишния процент на разходите (23%).

Ползващите и тези, които не ползват, но възнамеряват да теглят бърз заем са еднакво запознати с промените в Закона за потребителския кредит, в сила от 24 юли 2014 г. 63% от тези, които възнамеряват да теглят заем не са запознати с промените. Според тези, които знаят, че в ЗПК е имало промени от тази дата пък въвеждането на таван на ГПР е довело до предлагане на нови допълнително платени услуги от страна на кредиторите (26%). Според почти толкова общата цена на кредитите (ГПР) пък не се е променила (24%) и условията са станали по-разбираеми (21%).

Кандидатствайки за заем от небанкова институция, анкетираните в по-голямата си част не са склонни да заплатят допълнителна такса, ако не могат да осигурят изискваното от кредитора обезпечение по кредита (58%).

Неползващи и нежелаещи да ползват бърз кредит

Тази група е с най-голям дял сред всички анкетирани (60%). Те аргументират нежеланието си да теглят заем от небанкова институция с това, че условията им се струват неизгодни (31%), както и че не желаят да използват услугите на небанкова институция (25%).

Нежеланието да се задлъжнява, както и предпочитанието към банково финансиране също са сред основните фактори, заради които тази част от анкетираните нямат намерение да теглят бърз кредит. Нежеланието на анкетираните да използват услугите на небанкови институции е свързано с репутацията, която имат този тип компании (74%).

Други фактори, поради които анкетираните не желаят да теглят бърз кредит са:
- Използване на кредитна карта
- Високи лихви
- Неизгодни условия
- Кредиторът не ми предоставя условията, без да посоча личните си данни
- Непрозрачни условия
- Този вид институции се контролират по-трудно от банковите и т.н.

Възможността за цялостно онлайн обслужване се оценява високо сред анкетираните, които нямат и не желаят да теглят бърз кредит (36%).

Друга причина, поради която анкетираните не желаят да теглят заем от небанкова институция, е свързана с очакванията им, че цената на тези кредити (Годишен процент на разходите) е много висока (61%).

И тази част от анкетираните в по-голямата си част не са наясно с промените в ЗПК от юли 2014 г. (57%). Според останалата част, които са наясно конкретно с тези промени с въвеждането на максимален размер на ГПР по кредитите кредиторите са започнали да предлагат нови допълнително платени услуги (35%). Нагласите, относно тази група анкетирани е аналогична при останалите две групи – на онези, които имат бърз заем и онези, които нямат, но възнамеряват да теглят такъв.