Месечен обзор на МОИТЕ ПАРИ - Декември 2012

Голям брой промоции по ипотечни кредити приключиха в края на годината. При 9 банки промоциите по тези кредити приключиха на 31.12.2012 г. Почти всички от тях бяха удължени, като по-изгодните условия на тези банки ще са валидни поне още месец. 

При срочните депозити банките показаха необичайно слаба активност за тази част от годината. Едва-две банки предприеха корекции в лихвите си, което е ясен сигнал за пасивността им. Данъкът върху лихви по депозити не активизира активността на трезорите, противно на някои очаквания. 

При потребителските заеми банките показаха умерена активност, като 4 от тях коригираха условията си. Част от тях преустановиха промоции, а друга удължиха техния срок.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към м. Декември 2012 спрямо м. Ноември 2012Последният месец от 2012 г. се оказа скучен, по отношение на корекции на банките по срочни депозити. Едва две бяха трезорите, предприели корекции по тези продукти. Една от банките удължи съществуваща промоция, а другата стартира коледна кампания, с което подобри част от офертите си.
В началото на месец декември Райфайзенбанк удължи промоцията по стандартните си срочни депозити за физически лица, като запази лихвите непроменени. Промоционалните условия по 12-месечните депозити на банката са валидни до 28.12.2012 г.

В средата на последния месец от годината МКБ Юнионбанк започна промоционална коледна кампания по депозит „Отличен 6” и 6-месечните стандартни срочни депозити в лева и евро. Промоционалната надбавка е 0.50% над стандарната лихва и важи за депозити, открити до края на 2012 г.

При потребителските заеми банките бяха по-активни. Част от банките удължиха съществуващи промоции, а друга преустановиха тяхното предлагане и върната стандартните условия.

Пощенска банка не удължи промоцията по кредита си с фиксирана лихва. Промоцията по този кредит беше до 15.12.2012 г. В резултат на това бяха възвърнати стандартните такси по заема и по-конкретно такса за отпускане на кредит от 1.5% и такса за разглеждане на документи от 40 лв. В същото време банката удължи срока на промоционалните условия по всички останали продукти (без кредитите с фиксирана лихва) до 21.12.2012. След като измина тази дата банката не удължи промоцията, в резултат на което по тези потребителски заеми на банката беше възвърната стандартната такса за отпускане на кредит от 1.00% и таксата за разглеждане на документи в размер на 40 лв

Alpha bank удължи срока на промоцията по стандартния си потребителски кредит със застраховка „Защита на плащанията”. Промоцията се изразява в следното:
По-ниска лихва с 1.50%
По-ниска такса за усвояване с 50%
Такса кандидатстване – 15 лева

Тя е валидна за подадени искания до 31.03.2013 г. 
В случай, че клиента не желае да ползва застраховка “Защита на плащанията”, промоцията е валидна само с по-ниските такси за кандидатстване и усвояване.

ОББ върна таксата за разглеждане на документи при кандидатстване за кредит. Нейният размер е 30 лв.

Очакването за слаба активност на банките в края на годината беше потвърдена. Това поведение всъщност не беше изненадващо, тъй като голяма част от тях вече бяха заявили месеци преди това, че актуалните условия по продукти ще продължат да са в сила до 31.12. Така и се случи. В края на годината изтекоха промоциите на 9 банки, като с изключение на две, всички останали отново ги удължиха.

С удължени промоционални условия са:
до 31.01.2013 г. - Пощенска банка и Райфайзенбанк;
до 28.02.2013 г. – БАКБ и УниКредит Булбанк. УниКредит Булбанк беше една банката, която наред с удължаването на промоцията по основните си продукти, предложи и някои новости по тях. С по-изгодни условия са кредитите в евро с променлива лихва за първите 12 месеца. Тя вече е по-ниска с 20 б.п. При кредита с плащава лихва за целия перид, отново в евро, тя е по-ниска с 29 б.п. Банката също така поднови предлагането на кредитите си с фиксирана лихва за първите 5 години, които се предлагат само в евро.
до 31.03.2013 г. – ОББ и Alpha bank;
до 28.06.2013 г. – Алианц Банк България.

Ново предложение, в самия край на декември, бе представено от Креди Агрикол България. На своите клиенти банката предложи нов кредит в лева с 5.40% лихва, фиксирана за първата година и формирана от 3 месечен SOFIBOR + надбавка 3.45%, мин. 7.25% при ползване на “бонус продуктите” на Банката:
дебитна карта Visa Electron с регулярно месечно постъпление към нея (при отказ за ползване – завишение на посочения по - горе лихвен процент с 0,30%);
кредитна карта Visa с максимален кредитен лимит до 2% от размера на разрешения ипотечен кредит, но не повече от 1 500 евро/левовата равностойност (при отказ за ползване – завишение на посочения по - горе лихвен процент с 0,20%);

Единствената банка, която след изтичане на промоционалния период за офертите, не предприе нови стъпки, беше МКБ Юнионбанк. Промоционалните продукти, които бяха актуални до края на годината, вече не се предлагат и банката се върна към стандартните си условия.
По подобен сценарий се разви и стратегията на СИБанк. В края на годината предложението за кандидатстване за кредит без такса за разглеждане на документи приключи и банката възстанови таксата в размер на 50 лв.

Индекси МОИТЕ ПАРИ - анализ

3М депозити в лева и евро
Ниската активност на банките пролича и при индексите за 3-месечни депозити на МОИТЕ ПАРИ. И в двата индекса промени нямаше, което означава, че нито една от банките не коригира най-добрите си 3-месечни депозити в лева и евро. Така стойностите на индексите се запазиха непроменени. Този в лева за месец декември е 3.36%, а този в евро 3.42%.

Потребителски кредити с и без поръчител
Слабата активност на банките не подмина и този вид продукти.  Илюстрация на това е липсата на корекции при кредитите с поръчител. В резултат на това индексът запазва ноемврийската си стойност от 15.42%. При индекса по кредити без поръчител през декември отчитаме малко подобрение. Стойността на индекса достигна ниво от 15.48%, което е с 9 б.п. по-малко от ноемврийската стойност. Причината за това е подобрението е промоционалната оферта на Societe Generale Експресбанк, която е с 0.80 п.п. по-добра от досегашната. Подобрението се дължи на по-ниската с 0.70 п.п. лихва.

Ипотечни кредити в лева и евро
През отминалия месец декември активността на банките по отношение корекции на своите продукти. Разбира се това дава отражение върху индексите, като този в лева остава непроменен спрямо ноемврийската си стойност – 8.30%.
Евровият индекс достигна ниво от 8.35% или 6 базисни пункта по-малко от ноемврийската му стойност. През декември активността на банките беше слаба и само една от тях промени в положителна посока своите предложения. Това беше УниКредит Булбанк. Най-доброто предложение на банката вече е с 32 б.п. по-изгодно и именно на това се дължи понижението на индекса.

ЕКИП НА МОИТЕ ПАРИ
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg