теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Депозитите и спестовните сметки продължават да намаляват


от Екип MoitePari.bg
0 гласа2884 прочитания

Доходът от срочни депозити продължи да се понижава и през март. Отново активността при банките беше висока, като при 6 от тях лихвите спаднаха средно с 0,20-0,30 пр.п. Любопитен факт е, че 4 от баките, които предприеха промени през март преустановиха предлагането на немалка част от продуктите си за физически лица. Този процес е естествен завършек на понижаващите се вече почти 7 години лихвени проценти по срочни депозити.

При кредитните продукти банките запазват своята активност и през март продължават тренда на подобрение на условията. Както по потребителски, така и по жилищни кредити станахме свидетели на нови понижения основно на лихвените нива. Броят банки с корекции и при давата вида продукти беше сходен, не много голям, но въреки това достатъчен, за да се продължи тенденцията на подобряване на условията.

Индекси МОИТЕ ПАРИ – актуални стойности към март 2016 спрямо февруари 2016 г.Срочни депозити


През март www.MoitePari.bg наблюдава промяна в условията по продукти на 8 банки. Както обичайно, повечето от промените бяха в посока на ново понижение на лихвите.

БАКБ с нови лихви по срочни депозити в началото на март. Банката понижи лихвените нива по преобладаващата част от срочните депозити, като пониженията бяха между 0,10 и 0,20 пр.п.

Инвестбанк с нови лихвени нива по депозити за физически лица от 14.03.2016 г. Банката понижи с 0,10 пр.п. преобладаващата част от продуктите си в лева  евро.

Банка ДСК понижи лихвите по срочни депозити в началото на март. С 0,10-0,30 пр.п. по-ниски лихви продължиха да се предлагат краткосрочните депозити и депозит „Резерв“. Трезорът преустанови предлагането на немалка част от срочните си депозити. С преустановено предлагане са: ДСК Палитра, ДСК Аванс, ДСК Спектър и ДСК Ритъм.

Банка Пиреос понижи лихвите по срочни депозити от 11.03.2016 г. Корекциите в лихвените нива бяха в доста широк диапазон, но ако трябва да обобщим лихвите спаднаха средно с около 0,50 пр.п. Също така банката преустанови предлагането на немалка част от срочните депозити за физически лица. Така считано от 11.03.2016 г. вече не се предлагат депозитите: Спринт, Депозит 30, Промоционален 4-месечен депозит, Депозит 10 и Пиреос Аванс.

Прокредит Банк понижи лихвите по срочни депозити в началото на месеца. Трезорът преустанови предлагането на 3-месечни стандартни срочни депозити, както и на гъвкавия „ПроВлог“  в лева,  евро и щатски долари. Активните оферти продължиха да се предлагат с 0,10-0,20 пр.п. по-ниски лихви.

Райфайзенбанк преустанови предлагането на 1 и 3-месечни стандартни срочни депозити и понижи лихвените нива по останалите срочности  за 6 и 12 месеца. Пониженията бяха между 0,10 и 0,15 пр.п. Детският депозит продължи да се предлага с 0,50 пр.п.

Пощенска банка
започна предлагане на нов промоционален 3-месечен депозит, с лихви по-високи от стандартните условия на банката. Минимална сума за откриване на депозит е 250 валутни единици.

БНП Париба С.А.- клон София предприе някои корекции по промоционалните си срочни депозити в края на месеца. Банката промени прага на сумите по едногодишния си промоционален депозит  в лева. Успоредно с това започна предлагане на нов депозит за суми от 2000 лв. до 20 000 лв., където лихвата е 1,50%.

Спестовни сметки


Банка Пиреос понижи лихвите по спестовна сметка „Автономия“ и „Автономия +“ от 11.03.2016 г. Пониженията в лихвените нива бяха между 0,30 и 0,40 пр.п.

Прокредит Банк
понижи с 0,10 п.п. лихвите по спестовната си сметка в началото на месеца.

Банка ДСК въведе месечна такса за поддръжка на безсрочен спестовен влог в размер на 2,20 лв.

Банка Пиреос понижи средно с 0,20-0,30 пр.п. лихвените нива по спестовна сметка „Автономия“ и „Автономия +“.

Потребителски кредити

Данните от месечния доклад на www.MoitePari.bg сочат, че и през март банките продължават да подобряват потребителски кредити. 3 банки са подобрили тези оферти, като са понижили лихвените проценти, а една е започнала предлагане на нов продукт, с по-изгодни от стандартните условия.

Банка ДСК
подобри условията по кредити за текущо потребление в началото на месеца, като понижи лихвените нива с 0,30 пр.п. Подобренията засегнаха всички промоционални продукти на Банката в лева и евро и са валидни до края на месец май.

Райфайзенбанк понижи лихвите по преобладаващата част от потребителски кредити с 0,20 пр.п. Успоредно с това банката започна предлагане на нов продукт с фиксирана лихва за първите 7 години. Условията по него са с 0,10 пр.п. по-ниски лихвени нива от офертите на банката, при които лихвата е фиксирана за срок от 1 г.
Банката не удължи срока на промоцията по продукта, при който лихвата беше 7,9% за първите 3 месеца и 6,9% за останалия срок.

Българо-Американска кредитна банка подобри условията си по потребителски кредити. Банката понижи с около 1,00 пр.п. лихвите по кредити за служители на държавната администрация. Успоредно с това беше въведена нова оферта стандартен потребителски кредит, която измести съществуваща. При новата лихвените нива бяха с над 1,00 пр.п. по-ниски.

Пощенска банка
започна предлагане на нова опция по потребителските си кредити, при която ако клиента отговаря на определени условия може да си върне 10% от платената лихва. Максималният размер на върнатата сума не може да бъде повече от 2000 лв. За целта е нужно след като се погаси последната вноска по заема, клиента да подаде молба за възстановяване на суми.

Кредитни карти

Кредитните карти не са продукти, чиито ценови условия банките променят често. Две банки подобриха условията си по кредитни карти през март.

ОББ понижи в началото на месец март лихвените нива при покупки и теглене на суми в брой по всичките си кредитни карти. Понижението беше с 0,60-0,70 пр.п.

Тексимбанк подобри условията по кредитни карти MasterCard Standard и Visa Gold. От началото на месеца банката стартира промоция по тези карти, като клиентите са освободени от годишна такса за поддръжка за първата година. Също така за първите 6 месеца банката не начислява лихва при извършваме на покупки с картата.

Жилищни и ипотечни кредити

През март подобряването на условията по жилищни кредити продължи. Анализът на www.MoitePari.bg сочи, че 4 банки предприеха стъпки в тази посока.

Райфайзенбанк промени лихвените нива по всички свои продукти. Стандартният кредит с фиксирана лихва за първата година се трансформира в такъв с плаваща лихва за целия период. Тя е в размер на 5,30%. Промяната засяга продукта, когато е усвоен при условията на пълна отговорност на кредитоискателя.

За клиенти с доход над 1400 лв. лихвата се понижава с 0,50 пр.п. При кредита с фиксирана лихва за 5 г. подобрението в лихвата е с 0,85 пр.п. С 0,60 пр.п. се подобрява лихвата по потребителския кредит с ипотека.

По всички кредити отпада таксата за разглеждане на документи (120 лв./60 евро преди промяната).

Следващата банка с промени беше Банка ДСК. Лихвата по жилищния кредит на банката беше понижена с 0,60 пр.п., по ипотечния – с 0,20 пр.п. Промоционалните условия са в сила до 31.05.2016 г.

Третата банка с корекции беше ОББ. Промените при нея също основно засегнаха лихвените нива по продуктите. Всички кредити в лева вече се предлагат с 0,44 пр.п. по-ниски лихви, а евровите – с 0,17 пр.п. Таксата за оценка на имот къща беше завишена с 10 лв.

Последната банка с промени през март беше БАКБ.  Лихвените нива по промоционалните продукти на банката бяха понижени с 0,40 пр.п.

Индекси на www.MoitePari.bg – анализ

3М депозити

5 банки промениха лихвените проценти по депозити, участващи в Индекса на MoitePari.bg. Това бяха: Банка ДСК, Пощенска банка, Прокредит, Райфайзенбанк и Пиреос. Две от тези банки понижиха лихвените нива по 3-месечни депозити. Банка ДСК понижи лихвата по 3-месечния стандартен срочен влог. Пиреос пък понижи лихвата по най-добрата си оферта и в резултата на това ЕГЛ се понижи с 0,51 пр.п. Две банки преустановиха предлагането на 3-месечни депозити. Това бяха Прокредит и Райфайзенбанк. Пощенска банка пък започна предлагане на нов 3-месечен депозит,  в резултат на което ЕГЛ по най-добрата оферта се повиши с 0,14 пр.п. След като в началото на месеца Alpha bank се сля с Пощенска банка, офертата на първата изпадна от Индексите. Тези промени понижиха крайната стойност на Индексите. Този в лева се понижи с 0,05 пр.п. на месечна база (от 0,29% в края на февруари на 0,24% в края на март). При Индекса в евро осреднената стойност на ЕГЛ в края на март стана 0,26% (от 0,30% в края на февруари).

Потребителски кредити с и без поръчители

Банките, променили офертите си по потребителски заеми през март бяха 3. Това бяха ДСК, Райфайзенбанк и БАКБ. Банка ДСК понижи лихвите по офертата си с и без поръчител с 0,30 пр.п. Това от своя страна понижи ГПР с 0,34 пр.п. Райфайзенбанк влоши условията по най-добрата си оферта с и без поръчител. Това се случи след като банката не удължи срока на старата оферта, който изтече в края на февруари. В резултат на това от началото на март банката започна предлагане на нов продукт с фиксирана лихва за първите 7 години. Тези оферти бяха по-скъпи от предходните в резултат на което ГПР по офертата без поръчители се повиши с 5,50 пр.п. При тази с поръчител имаше известно подобрение, като ГПР отчете понижение от 0,11 пр.п.

БАКБ значително подобри условията си по потребителски кредити. ГПР по офертата им с и без поръчител се понижи с малко над 4,20 пр.п. Тези корекции се отразиха върху стойностите на Индексите. При Индекса без поръчител се отчете повишение от 0,32 пр.п. (от 12,51% в края на февруари на 12,84% в края на март). Влошаването се дължи на влошаването в условията на офертата на Райфайзенбанк. Индексът с поръчители пък отчете понижение от 0,33 пр.п. (от 13,48% в края на февруари на 13,15% в края на март).

Ипотечни кредити в лева и евро


През март, макар банките, които повлияха индексите да бяха само 3, това беше достатъчно показателите са отчетат видими понижения. Индексът в лева се понижи до ниво от 6,11%, което е понижение с 24 базисни пункта спрямо стойността му за февруари. Първата банка оказала влияние беше Банка ДСК. Най-доброто й предложение се подобри с 0,62 пр.п., като причината за това беше понижаването на лихвата по кредита. Втората банка оказала влияние беше ОББ. Най-доброто й предложение се подобри с 0,45 пр.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита в сходен размер. Последната банка повлияла индекса беше Райфайзенбанк. При нея подобрението най-добрата оферта беше само с 10 б.п. в резултат на трансформация на лихвените нива по този продукт.

При индекса в евро банките с промени бяха същите, понижението на показателя е със 17 б.п. достигайки ниво от 6,29%. Първата банка оказала влияние беше Банка ДСК. Най-доброто й предложение се подобри с 0,61 пр.п., като причината за това беше понижаването на лихвата по кредита. Втората банка оказала влияние беше ОББ. Най-доброто й предложение се подобри с 0,17 пр.п. в резултат на понижение на лихвата по кредита със същия размер. Последната банка повлияла индекса беше Райфайзенбанк. При нея подобрението най-добрата оферта беше само с 10 б.п. в резултат на трансформация на лихвените нива по този продукт.