теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Добавихме към пъзела нови два фонда от масовата приватизация - "Агроинвест" и ПФ "България".


от Екип MoitePari.bg
2 гласа2133 прочитания
В началото на юли стартира кампанията на MoitePari.bg „Koлĸo cтpyвaт aĸциитe ми oт мacoвaтa пpивaтизaция и ĸaĸви дивидeнти ca oбявeни зa пoлyчaвaнe“. Целта ни е с общи усилия да проучим иcтopията нa бившите приватизационни фондове, да съберем информация дaли дpyжecтвoтo e публично, в лиĸвидaция или пъĸ cпpянo oт тъpгoвия, ĸaĸтo и дoпълнитeлнa пoлeзнa инфopмaция.

Какво открихме до тук?

Новите 2 бивши приватизационни фонда, за които вече разполагаме с информация, са:

Еврохолд България е холдингова компания, основана през 1995 г. През 1996 г. се учредява приватизационен фонд „Агроинвест“ АД, който през 1998 г. е преобразуван в холдингово акционерно дружество. 

През годините холдингът, чрез дъщерните си дружества, развива  дейност в различни сектори от икономиката като производство, небанкови финансови услуги, застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили.


Ново име

„Еврохолд“ АД
Старо име

"Агроинвест Национален" АД
Контакти

София 1592 
бул. “Христофор Колумб” 43
Еврохолд Бизнес Център
Директор Връзки с инвеститорите
Милена Стоянова, тел: + 359 2 9651 653
e-mail: investors@eurohold.bg
Сайт: http://www.eurohold.bg/

През 2007 година компанията увеличава капитала на „Еврохолд България” АД с 40 милиона лева чрез публично  предлагане на БФБ. През 2011 година има едно увеличение на капитала на „Еврохолд България“АД до 127 345 000 лева. През август 2017 г. стана ясно, че дружеството възнамерява да привлече близо 250 млн. лв., чрез издаване на нова емисия акции, както и издаване на облигационен заем. Решенията ще бъдат гласувани на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 2 октомври.

От 15.12.2011 г.  акциите на „Еврохолд България“АД са регистрирани за търговия на Варшавската фондова борса. През последните няколко години компанията придобива застрахователни дружества в България, Румъния и Украйна. 

В историята на дружеството са изплащани два пъти дивиденти:

- През 2016 г. са били разпределени по 0,00287 лв. на акция, като дружеството разпределя 90% от печалбата си под формата на дивидент
- На 27.06.2017 г. ръководството на „Химинпорт“ АД предлага брутен дивидент от 0,054 лв. по обикновените акции на дружеството. Това е с 20% повече от разпределените миналата година по 0,045 лв. на обикновена акция. Общата сума на дивидента от 0,054 лв. на акция е 12 940 898 лв.

Дивидент ще има и по бившата емисия привилегировани акции (които вече са конвертирани в обикновени), или по 0,0921 лв. на ценна книга. 
Борсов код на дружеството 4EHA.

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t540-Evrokhold-Blgarija---Agroinvest-Nacionalen 

Следващият фонд, за който вече разполагаме с информация е:

Ново име

"Индустриален Холдинг България“ АД
Старо име

ПФ „България“ АД
Контакти

ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 7, София 1142
Тел.: (359 2) 980 71 01
Е-mail: office@bulgariaholding.com
Директор за връзки с инвеститорите:
Владислава Згурева
Е-mail: ir@bulgariaholding.com  
Сайт: http://www.bulgariaholding.com/  


ИХБ е холдингово дружество, което управлява портфейл от компании. Основната дейност на ИХБ е придобиване, оценка и продажба на участия в дружества, управление на дружества от портфейла, финансиране на дружествата, в които ИХБ участва.

На общо събрание, проведено на 17.12.2012 г., акционерите на Индустриален холдинг България АД се взели решение за обратно изкупуване на книжата на дружеството. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, е до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване. Срокът за извършване на изкупуването е до 4 години. от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на Индустриален Холдинг България АД.

От момента на създаването си дружеството 3 пъти е увеличило капитала си – през 2007 г., 2010 г. и 2011 г. На 29 август 2007 г. ОСА на ИХБ е взело решение за увеличение на капитала на ИХБ чрез издаване на 17 502 693 броя акции с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 2.40 лева. Увеличението на капитала се извършва чрез издаване на права на акционерите. Броят на  издаваните права е 26 254 040 броя. Съотношение между издадените права и една нова акция: всеки 3 права дават  възможност за записване на 2 /две/ нови акции.

През 2010 г. е взето решение за публично предлагане на 14,585,372 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.40 лв. и с обща емисионна стойност 20,419,520.80 лв. Според условията на емисията акционерите са имали право да запишат акции от настоящата емисия, съразмерни на участието си в капитала на дружеството, чрез издаване на права. В полза на всеки акционер се издава 1 право.

През 2011 г. на ОСА е взето решение за ново публично предлагане  на 9,713,679 броя обикновени, поименни, безналични акции, даващи право на 1 глас в ОСА, с емисионна стойност 1.03  лв.  и с обща емисионна стойност 10,005,089.37 лв. Споре условията на емосията една стара акция дава едно право, а всяка нова акция може да бъде записана срещу 6 упражнени права.
                
В периода от 1999 г. до 2016г. дружеството не е изплащало дивиденти. Положителният финансов резултат на дружеството през годините или е бил отделяни във фонд „Резервен“, или е оставал като неразпределена печалба.

 Борсов код на дружеството 4ID.

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t546-Industrialen-Kholding-Blgarija---PF-Blgarija  

Какво остава?

Остават още 64 приватизационни фонда, които трябва да бъдат проучени. Споделяйте информацията, с която разполагате за дружествата на адрес http://forum.moitepari.bg/category/16-MASOVA-PRIVATIZACIJa. Нека заедно сглобим пъзела за всеки един от 80-те фонда. През месец септември ще публикуваме обобщен анализ, въз основа на събраната информация във форума.
Свързани ключови думи