теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Добавихме към пъзела нови два фонда от масовата приватизация - "Българо-холандски" и Национален ПФ "Транспорт"


от Екип MoitePari.bg
0 гласа2366 прочитания
В началото на юли стартира кампанията на MoitePari.bg „Koлĸo cтpyвaт aĸциитe ми oт мacoвaтa пpивaтизaция и ĸaĸви дивидeнти ca oбявeни зa пoлyчaвaнe“. Целта ни е с общи усилия да проучим иcтopията нa бившите приватизационни фондове, да съберем информация дaли дpyжecтвoтo e публично, в лиĸвидaция или пъĸ cпpянo oт тъpгoвия, ĸaĸтo и дoпълнитeлнa пoлeзнa инфopмaция.

Какво открихме до тук?

Новите 2 бивши приватизационни фонда, за които вече разполагаме с информация, са:

Ново име

Българска Холдингова Компания АД
Старо име

БЪЛГАРО - ХОЛАНДСКИ ПФ
Контакти

1113 София
ул. “Незабравка” 25, ет. 1
Телефон: (+359 2) 971 23 91
Факс: (+359 2) 963 07 11
Сайт: http://www.bhc-bg.com 

“Българска холдингова компания” АД е правоприемник на “Българо-холандски приватизационен фонд” АД. Дружеството е учредено на 30 септември 1996 г. в София като “Българо-холандски приватизационен фонд” АД и получава разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси /КЦКФБ/ за извършване на дейност като приватизационен фонд в първата вълна на приватизацията чрез инвестиционни бонове.С решение на Общото събрание на акционерите от 26 януари 1998 г. “Българо-холандски приватизационен фонд” АД преуреди дейността си в холдингово дружество под името “Българска холдингова компания” АД. Дружеството е регистрирано като акционерно дружество в гр. София, а акциите му са регистрирани на “БФБ-София” АД.

Борсов код на дружеството: 5BA

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t534-Blgarska-Kholdingova-Kompanija---Blgaro-kholandski-PF

Следващият фонд, за който вече разполагаме с информация е:

Ново име

Български Транспортен Холдинг АД
Старо име

НАЦИОНАЛЕН ПФ "ТРАНСПОРТ"
Контакти

Адрес на управление:
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 82
Тел.: 032 / 62 60 82
Факс: 032 / 62 43 17
E-mail: office@bthold.com

Адрес на офиса:
гр. София, бул. „Г. С. Раковски” 108
Тел.: 02 / 988 49 48
Факс: 02 / 988 49 48

Сайт: www.bthold.com 


„Български транспортен холдинг” АД е публично акционерно дружество, правоприемник по всички договорни отношения, пасиви и активи на НПФ “Транспорт” АД.

НПФ „Транспорт” АД е учреден в гр. Пловдив на 28.09.1996 г. и вписан в Търговския регистър с Решение № 10272/14.11.1996 г. на Пловдивския окръжен съд.

След проведеното на 06.02.1998 г. Общо събрание на акционерите в Търговския регистър се вписва преуреждането на дейността на НПФ „Транспорт” АД в Акционерно холдингово дружество по Търговския закон с наименование „Български транспортен холдинг” АД.

Дружеството се включва активно в процеса на масова приватизация. В периода до 2002 година е изградена основата на нашия инвестиционен пакет, който включва предимно предприятия от транспортния сектор.

Дивидентната политика на „Български транспортен холдинг” АД се определя от Общото събрание на акционерите. Конкретният размер на дивидента се решава по предложение на Управителния съвет след съгласуване с Надзорния съвет от годишното Общо събрание на акционерите. Право да получат дивидент имат лица с придобити акции при условията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК. Дивидентът се изплаща по банков път със съдействието на Централния депозитар съгласно нормативната уредба.

През последните три години неразпределената през годините печалба е разпределяна за фонд „Резервен”- 10% и за допълнителни резерви- 90%. Причината за това е следната: Финансовото стабилизиране, утвърждаване и развитие на дъщерните дружества е основна цел в работата на ръководството на „Български транспортен холдинг” АД. На този етап целият положителен резултат от дейността им – печалбата - остава при тях. Целта е да се инвестира не само в основната, традиционна дейност, но и за разкриване на нови дейности.

Капиталът на Дружеството е разпределен в 328 523 поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка от тях с номинална стойност от 1 /един/ лев.

Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.

Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Акциите са неделими.

Борсов код на дружеството: 6B2.

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t535-Blgarski-Transporten-Kholding---Nacionalen-PF--Transport

Какво остава?

Остават още 60 приватизационни фонда, които трябва да бъдат проучени. Споделяйте информацията, с която разполагате за дружествата на адрес http://forum.moitepari.bg/category/16-MASOVA-PRIVATIZACIJa. Нека заедно сглобим пъзела за всеки един от 80-те фонда. През месец септември ще публикуваме обобщен анализ, въз основа на събраната информация във форума.Свързани ключови думи