теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Добавихме към пъзела нови два фонда от масовата приватизация - ПФ „Компакт“ и ПФ „Пътища“


от Екип MoitePari.bg
0 гласа1478 прочитанияВ началото на юли стартира кампанията на MoitePari.bg „Koлĸo cтpyвaт aĸциитe ми oт мacoвaтa пpивaтизaция и ĸaĸви дивидeнти ca oбявeни зa пoлyчaвaнe“. Целта ни е с общи усилия да проучим иcтopията нa бившите приватизационни фондове, да съберем информация дaли дpyжecтвoтo e публично, в лиĸвидaция или пъĸ cпpянo oт тъpгoвия, ĸaĸтo и дoпълнитeлнa пoлeзнa инфopмaция.

Какво открихме до тук?

Новите 2 бивши приватизационни фонда, за които вече разполагаме с информация, са:

Ново име

Комхолдинг АД-Димитровград


Старо име

ПФ „Компакт“
Контакти

Гр. Димитровград 6400, ул.“Първи май“ № 68 
Директор за връзка с инвеститорите:
Веселин Михаилов Ковачев
Тел: +391 2 55 69 

Приватизационен фонд „Компакт“ е учредено по решение на ОСА, проведено на 16.01.1998 г. Бившият приватизационен фонд се преобразува в холдинг, приемайки всички негови активи и пасиви и променя името си на „Комхолдинг“-Димитровград АД.

През 2012 г. акционерът „Компакт Холдинг“ ООД е прехвърлил всички притежавани 138 628 броя акции или 41.85% от капитала на Комхолдинг АД. Купувач е димитровградското Омпак Пакеджинг ЕООД, което дотогава не е притежавало акции в дружеството. 

В края на 2012 г. дружеството изпада в ликвидна криза, след като консолидирания собствен капитал се стопява до 63 хил. лв. към септември 2012 г., спрямо 569 хил. лв. в началото на годината. Така се стига до решение на ОСА, проведено на 04.12.2013 г., според което се стартира процедура по ликвидация. Срокът на ликвидация е 6 месеца, считано от датата на обявяване на Поканата до кредиторите. С дата 03.12.2013 г. в Търговкия регистър е обявена покана до кредиторите на Комхолдинг АД да предявят вземанията си.

Борсов код на дружеството: 6C5

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t548-Kom-kholding---PF--Kompakt

Вашият опит с масовата приватизация може да е полезен и на други!

Следващият фонд, за който вече разполагаме с информация е:

Ново име

„Холдинг Пътища” АД
Старо име

ПФ „Пътища“
Контакти

Адрес за кореспонденция: София 1000, ул. „Московска” № 3.
Телефони за връзка са :¬
тел. + 359 2 42 10 323,324, факс + 359 2 42 10 345
e-mail: roads@roads.bg
Сайт: http://www.roads.bg/


„Холдинг Пътища” АД е една от най-големите пътностроителни структури в България. Дружеството е учредено на 25.11.1996г. Акциите на дружеството са 100% частна собственост. То е публична компания и се търгува на Българска фондова борса - официален пазар. По време на своята дейност дружеството увеличава неколкократно пазарния си дял. 

По данни, получени от Централен депозитар АД, към 30 юни 2010 година „Холдинг Пътища” АД има 3 196 акционери, от които 3 034 физически лица и 162 юридически лица. Физическите лица притежават 34.47% от капитала на дружеството, а юридическите лица – 65.53%. Акционери – юридически лица, притежаващи над 5% от капитала на „Холдинг Пътища” АД към 30.06.2010г. са: „АБВ Инженеринг” ООД, притежаващ 11 644 000 броя акции, представляващи 37.96% от капитала и „Евробилдинг 2000” ООД, притежаващ 3 997 300 броя акции, представляващи 13.03 % от капитала. 

Към 30.06.2010г. двама акционери - физически лица, притежават над 5% от капитала: Васил Крумов Божков, притежаващ 3 243 280 броя акции, представляващи 10.57 % от капитала и Орлин Георгиев Хаджиянков, притежаващ 1 540 487 броя акции, представляващи 5,02% от капитала. 


Вашият опит с масовата приватизация може да е полезен и на други!

Дивиденти:

2008 г. и 2009 г. - „Холдинг Пътища” АД не разпределя дивидент. 

2007 г. - За финансовата 2007 г. „Холдинг Пътища” АД не разпределя дивидент. С част от реализираната за 2007 г. печалба „Холдинг Пътища” АД увеличава капитала си на 30 672 000 лева чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, като срещу 1 /една/ притежавана акция от капитала всеки акционер получава 70 /седемдесет/ нови акции от увеличението. 

2002г., 2003г., 2004г., 2005г., 2006г.  - 
„Холдинг Пътища” АД не е разпределял дивиденти. Реализираната от дружеството печалба за съответната финансова година е заделяна във фонд „Резервен”. 

2000 г. и 2001г. -  За финансовата 2000г.  и 2001г. разпределеният дивидент е в размер на 1,50 лв. бруто на една акция. 

1999г. - За финансовата 1999г. разпределеният дивидент е в размер на 5 лв. бруто на една акция. 

1997г. и 1998г. - Разпределеният брутен дивидент на акция е в размер на 10,98 лв. 

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на дивидентите се погасява с 5-годишна давност. 

На 17.06.2014 г.  „Холдинг Пътища” АД уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че на 16.06.2014г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписано Решение, с което е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността на „Холдинг Пътища” АД с начална дата на неплатежоспособност 30.09.2013г.. Така практически дружеството е обявено в несъстоятелност. Прекратена е дейността му,  наложен е общ запор и възбрана върху имуществото на дружеството.

Борсов код на дружеството: 6H2

Следете подробности и се включете в дискусията тук: http://forum.moitepari.bg/posts/t577-Kholding-Ptishcha--PF--Ptishcha

Какво остава?

Остават още 59 приватизационни фонда, които трябва да бъдат проучени. Споделяйте информацията, с която разполагате за дружествата на адрес http://forum.moitepari.bg/category/16-MASOVA-PRIVATIZACIJa. Нека заедно сглобим пъзела за всеки един от 80-те фонда. През месец септември ще публикуваме обобщен анализ, въз основа на събраната информация във форума.


Вашият опит с масовата приватизация може да е полезен и на други!