теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Изборът на пенсия трябва да бъде базиран на реални изчисления


0 гласа2747 прочитания

Интервю с доц. д-р Жеко Милев, Ръководител на Звеното за управление на риска в ПОК "Съгласие"

АД Жеко Милев е доктор по икономика в УНСС. Понастоящем е доцент в УНСС и е лектор по дисциплините „Финанси на социалното осигуряване“ и „Основи на финансите“. От 2008 г. до момента е Директор „Управление на риска“ в ПОК Съгласие АД. Автор е на редица публикации - Мениджмънт на пенсионното осигуряване; Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове – предизвикателства и решения; Влияние на световната икономическа криза върху дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България и др. 

1. Как оценявате изминалата 2018 г. по отношение на доходността, която реализираха универсалните пенсионни фондове? През 2019 г. в законовата уредба е заложено таксата за удръжка от всяка вноска и годишната инвестиционна такса на УПФ да намаляват. От кога влизат в сила тези промени?

След отминаването на един близо десетгодишен период (след 2008 год.) в рамките на който универсалните пенсионни фондове съумяваха да реализират константни положителни доходности, 2018 год. е първата, в която възвращаемостта от управляваните портфейли е около нула и дори малко по-ниско от нея. Наблюдаваният спад, както в цените на акциите, така и на облигациите на финансовите пазари в Европа и Америка нямаше как да не се отрази негативно на всички портфейлни инвеститори в т.ч. и на пенсионните фондове в България. Независимо от това, пенсионните дружества, следвайки относително консервативни инвестиционни стратегии успяха да предпазят средствата на осигурените лица от значителни загуби, което е предпоставка за възстановяване на положителните резултати в обозрим краткосрочен период. Формиралият се низходящ тренд на капиталовите пазари може да има много обяснения, но един от факторите безспорно е започналият процес по вдигане на основните лихвени проценти от страна на Централните банки и постепенното ограничаване на следваните през последните години програми на т.нар. „количествени улеснения“. С нормализиране на средата за водене на бизнес ще се възстанови и възходящия тренд в цените на финансовите активи, а оттам и на реализираните доходности от страна на пенсионните фондове у нас. В тази връзка за осигурените лица е наистина важно да следят постигнатата възвръщаемост от пенсионния фонд, в който се осигуряват. Доходността от управляваните активи придобива първостепенно значение, имайки предвид, че останалите фактори, влияещи върху натрупванията по индивидуалната партида са еднакви за всички фондове– осигурителна вноска и начислявани такси. Вградената нова функционалност в сайта moitepari.bg за сравнение между резултатите на отделните фондове може да бъде от изключителна полза в това отношение.

Сравнете всички Универсални пенсионни фондове

През 2019 год. продължава и процесът по намаляване на законоустановените такси, начислявани от страна на пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Инвестиционната такса спада до 0.75% от стойността на управляваните нетни активи, а еднократната удръжка от всяка вноска се намалява до 3.75%. Всичко това ще влияе благоприятно на средствата, акумулирани по индивидуалните партиди на осигурените лица и при равни други условия ще води до увеличаване на размера на пенсията, която те биха получили от своя универсален пенсионен фонд.

 2. Какви са очакванията и предизвикателствата пред УПФ (по отношение на такси, регулации, промени в законодателството и др.) през настоящата 2019 г.?

През 2019 год. пенсионните дружества имат да извършат сериозна работа по промяна на някои свои вътрешни правила и политики с цел съобразяването им със значителните промени, които бяха направени през 2018 год. в Кодекса за социално осигуряване и някои наредби, касаещи най-вече инвестиционната дейност и управлението на риска на фондовете. Измененията целят да направят управляваните портфейли от активи по-добре диверсифицирани и в същото време да завишат изискванията по отношение на наблюдението, управлението и начина на докладване на основни рискови фактори, отнасящи се до целия инвестиционен процес. Голямото предизвикателство пред универсалните пенсионни фондове си остава все още липсата на детайлна уредба на фазата на изплащане на пенсии от тях. Първите осигурени, които имат право да получат допълнителна пенсия са жените, родени през 1960 год. Периодът на тяхното пенсиониране наближава и пълната яснота по този въпрос е от ключово значение, както за пенсионните дружества, така и за осигурените лица.

3. На какво трябва да обръщат внимание осигурените лица?

Осигурените лица трябва да следят измененията в нормативната уредба, които предстоят за уреждане на фазата на изплащане на пенсии от универсалните пенсионни фондове. Освен важни индикатори, като реализирана доходност от съответния фонд, регулярно постъпващи вноски и съответно натрупвания по индивидуалната партида, бъдещите пенсионери трябва да са наясно какви права имат при самото изплащане на акумулираните суми. Непознаването на възможностите, които им се откриват, може да доведе до избори, които да са в техен ущърб в бъдеще време. Такова, например, може да бъде необосновано прехвърляне на реални средства към Националния осигурителен институт срещу обикновено обещание за изплащане на висока пенсия в дългосрочен период. Осигурените трябва да оценяват тази възможност внимателно и на базата на реални изчисления за това какво могат да спечелят и какво да загубят.