Интервю с д-р Александър Апостолов, Портфолио мениджър - ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Д-р Александър Апостолов, Портфолио мениджър - ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТД-р Александър Апостолов по образование е финансист, защитил е докторска степен PhD (Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Притежава редица научни квалификации в областта на поведенческата икономиката, както и тясно профилиран професионален опит в сферата на финансите, риска и инвестициите на капиталовите пазари, в т.ч. и институционално придобит опит в големи международни компании от търговията с различни класове финансови инструменти предлагани както на Българския, така и на Международните финансови пазари: Притежава широки познания относно нормативната рамка регламентираща банковите и небанкови финансови институции (БФБ, FINRA, SEC, КФН, БНБ, при изготвянето на вътрешно-институционални нормативни актове) и др., имащи отношение към управлението на активи, пасиви и всички рискове свързани с тях. Автор е на редица научни статии в реномирани научни списания свързани с проблематиката на поведенческите финанси, капиталовите пазари и търговията с финансови инструменти, както и на редица публикации, анализи, становища за нуждите на различни финансови институции. В момента управлява два договорни фонда към УД „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНД“, съответно ДФ “ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ” и ДФ “ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ”.

1. Как оценявате отминалата 2017 г., беше ли успешна тя за Вас? На кои пазари постигнахте най-добри резултати?

Изминалата година макар и по-слаба от предходната, може да се отчете като относително успешна. Макар и основните бенчмарк показатели да не нарастваха със същите темпове, те все пак запазиха положителната тенденция. На този фон нашите фондове постигнаха близки до таргетираните цели, като в същото време запазихме сравнително ниско стандартно отклонение. Предвид притесненията ни относно международната конюктура, основниоят ни фокус през коментирания период беше насочен основно към родният ни капиталов пазар, където и съумяхме да генерираме най-добра доходност. В същото време запазихме гъвкавостта си и възможността за генериране на доходност и извън България. Основните ни усилия бяха насочени в селектирането на  висококачествени, ликвидни финансови инструменти и избягването на концентрация в активи със съществен кредитен и регулаторен риск, скъпа пазарна оценка, зависими в голяма степен от етапа на икономическия цикъл и такива които имат висока задлъжнялост, както и негативна експозиция спрямо покачване на краткосрочните лихвени нива. Структурата на портфейла беше на нива, които и към настоящият момент считаме за оптимални съобразно пазарната среда.

2. Имаше ли през 2017 г. сериозни трусове на някои от пазарите, които да не позволиха да постигнeте още по-добра доходност? Ако да, от какво бяха предизвикани и в какво се изразиха?

Изминалата година и началото на текущата бяха изключително динамични. Въпреки многобройните предизвикателства, нямаше сериозни непредвидени трусове, които да засегнат чуствително активите под управление.

3. Какви са перспективите пред фонда за 2018 г., предвиждате ли значими корекции в стратегията?

Годината започна оптимистично за нас, като размерът на привлечените средства под управление нарастна чуствително, съответно с 34.3% за ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ и 38.9% за ДФ „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“. Това до голяма степен ни позволява по-свободно да алокираме наличните активи, а с генерираната финансова гъвкавост - да постигмем по-пълно реализиране на текущата ни инвестиционна стратегия.

Перспективите пред управляваните от нас фондове в голямата си част са обвързани и с бъдещото развитие на текущата пазарна конюктура,  както в глобален, така и в локален план. Правейки детайлен анализ прави впечатление, че заплахите пред световната финансова система нарастват, като цената на рисковите активи се увеличава по начин, напомнящ годините преди световната финансова криза. Теза, която се потвърждава и от последният доклад от м.Април т.г., на Международният Валутен Фонд (МВФ) по темата. Финансовата уязвимост, която се натрупа през годините на изключително ниски лихвени проценти е все по-близко да предизвика трудности по пътя напред и да постави растежа на редица икономики под риск. Значим брой активи са надценени, а стойността на акциите е завишена спрямо основните цени по света и особено тези в САЩ.

Завишена е и оценката на корпоративните облигации, като се наблюдават и признаци на „прегряване” по отношение на търсенето на лихвени заеми от фирми с ниски кредитни рейтинги. Не е за подценяване и тезата, че протекционистките мерки отвъд океана, нестабилната политическа обстановка и обтегнатите международни отношения може да се отразят пагубно, както на глобалната икономика, така и на световната финансова стабилност в цялост. Данните от доклада на МВФ показват и нещо също много интересно, което малко анализатори забелязват, а именно че „в момента значима част от инвеститорите не преценяват правилно риска от рязко ускоряване на инфлацията през следващите няколко години”, което прави пазарите податливи на т.нар. „инфлационни изненади“. В локален план, на този етап се наблюдава слабо корелативно съотношение между БФБ-София и световните фондови пазари. Въпреки това, ниската ликвидност на значима част от позициите и новите законодателно по-широки стъки за котиране, в съчетание с “тънкия” пазар, биха били причина за повишена волатилоност в голяма част от позициите.

Структурата на портфейла и на двата ни фонда (ДФ “ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ” и ДФ “ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ”), към настоящият момент е на нива, които считаме за адекватни съобразно пазарната среда, с цел да защитим активите на нашите инвеститори. Именно поради това от началото на годината няма значими теглови промени в портфейла на фондовете и всички разлики в се дължат основно на динамиката на нетните активи на фонда. С оглед на събитията през периода и очакванията ни за развитието на финансовите пазари, ще продължим да се придържаме към къса дюрация и ще се освободим от акции, чийто потенциал считаме за изчерпан, като междувременно ще опитаме да се възползваме от волатилността на финансовите пазари.

Считаме, че от съществено значение за бъдещите резултати на управляваните от нас портфейли ще бъдат избирането на висококачествени и ликвидни финансови инструменти и избягването на концентрация в активи със съществен кредитен и регулаторен риск, скъпа пазарна оценка, зависими в голяма степен от етапа на икономическия цикъл и които имат висока задлъжнялост и негативна експозиция спрямо покачване на краткосрочните лихвени нива.

4. Кои, според Вас, ще са най-атрактивните компании/бизнеси/индустрии през 2018 г., в които би могло удачно да се инвестира? Имате ли набелязан фокус?

Винаги може да се открият атрактивни инвестиционни обекти с помоща на детайлен анализ на цялостната икономическа среда, както в глобален, така и в локален план, а тя предвещава да е интересна и наситена с предизвикателства. Годината започна повече от оптимистично в глобален план, но в последствие серия от събития плавно понижижа цената на активите, като оставиха

Нагласите на финансистите за родната ни икономиката през 2018 г. в началото на годината бяха за “ръст, подобен на миналогодишния и дори по-висок”. Сред основните аргументи, които ще я движат напред, бяха отчетени благоприятната външна среда - заради възстановяващата се еврозона и растяща глобална търговия, силното потребление на домакинствата в страната, движено от вървящи нагоре възнаграждения, и повече еврофондове. Някои институции като Европейската комисия и Министерството на финансите заложиха по-консервативни прогнози, очаквайки темпът на растеж на БВП леко да се забави, но други Световната банка предвиждат ускорение спрямо 2017 г. Всички тези прогнози заложиха за бизнеса добра откъм продажби година, както и повече поръчки за строителния сектор. А за хората - повече възможности за заетост и по-високи възнаграждения.

Тук е момента да отбележим, че подемът вероятно ще достигне своя пик през тази година, въпреки че икономиката не расте с внушителните отпреди 2009 г. темпове. Също така не е за подценяване и факта, че "прегряващият" ни пазар на труда ще действа като спирачка пред икономиката, ако няма инвестиции в подобряване на производителността, а такива се правят трудно и изискват време.

За съжаление, не всичко е оптимистично. Цели сектори и региони може и да не почувстват статистически отбелязаният икономическия подем. Така например при текстилната индустрия процесът на свиване на производството ще продължи, защото страната губи конкурентоспособността си като дестинация за аутсорсинг на такъв тип дейности. Възстановяването на икономиката и на пазара на труда в Северозападна България също изостава спрямо столицата и големите градове.

Потреблението вероятно ще задържи своята темп като един от основните двигатели на растежа през настоящата година, предимно заради продължаващото увеличение на доходите и спада на безработицата. Вероятно възнагражденията ще продължат да изпреварват производителността на труда и през настоящата година. Разходите за труд вече формират средно половината от добавената стойност в българската икономика, а в някои сектори като информационните технологии този дял е още по-висок - около две трети. Дисбалансите в търсенето и предлагането на пазара на труд ще доведат до още по-големи диспропорции. Освен заради по-високи възнаграждения потреблението ще се движи и от все още ниските лихви, които карат някои хора да инвестират в стоки и активи за дълготрайна употреба.

През изминалата година икономическият растеж беше по-балансиран спрямо предишни, но все още има сектори, които усещат подобрението по-силно, а други остават назад. Например строителството, съдейки по увеличението на разрешителните за строеж ще се активизира. Успоредно със строителството ще се раздвижи и мебелното производство, тъй като двата сектора са свързани и обикновено вървят заедно.

Икономическият подем в еврозоната и растящата международна търговия означават и повече търсене за експортно ориентираните компании. И все пак плюсът не е за всички. Така например в текстилната индустрия, която също работи основно за външните пазари, производството се свива от няколко години, тъй като страната губи конкурентни предимства в този отрасъл. Аутсорсингът на подобни дейности се изнася в азиатските държави, където разходите на фирми от подобни трудоемки сектори все още са ниски. В българската индустрия виждаме преструктуриране към производство с по-висока добавена стойност. Процесът е бавен, но стабилен през годините. Други сектори пък вероятно ще са принудени да лимитират растежа си заради липсата на достатъчно хора за наемане. Пред подобни проблеми са изправени някои аусторсинг компании, както и фирми от индустрията.

Инфлацията също ще продължи да се ускорява, както в локален, така и в глобален план - което е лоша новина за домакинствата, но добра за производители и търговци. Започналият възход на инфлацията през 2017 г. (3% през ноември 2017 г.) ще се пренесе и през новата година, като очакванията ни са тя да се ускори. Фактори са засиленото вътрешно търсене и ръстът на заплатите. В условията на почти нулеви номинални лихви по банковите депозити, инфлацията означава отрицателна реална доходност на консервативно управляваните спестявания, което от своя страна насърчава потреблението за сметка на спестяването.

В международен план нещата също не са особенно оптимистични и поставят множество въпроси. Точно когато изглеждаше, че първите месеци на 2018 г. ще са подобрено копие на 2017 г. по отношение представянето на рисковите активи, първите седмици на февруари донесоха рязко покачване на показателите за волатилност на акциите, които сами по себе си в последните години станаха средство за извличане на допълнителни печалби  в условията на незначителната доходност по традиционните дългови инструменти. Независимо от конкретните причини за срива на продуктите, залагащи експлицитно или индиректно на постоянно ниска волатилност (покачени инфлационни очаквания, агресивен Федерален резерв, растящи лихвени нива, недостатъчно познаване и свръх позициониране към тези инструменти и т.н.), резултатът бе установяване на волатилността на по-високи от досегашните нива и значителни колебания в дневните движения на пазарите на рискови активи. Считаните за убежище в такива ситуации бенчмаркови ДЦК и щатският долар не се представиха според очакванията особено в началния период на резки спадове – показателно за това, че през последните години намесата на паричните власти на пазарите е видоизменила и изкривила не само стойността на повечето финансови активи, но и традиционните корелации между тях.

Продължаващият цикъл на изтегляне на ликвидност от страна на Федералния резерв, съчетан с покачване на бенчмарковите федерални лихви и свиването на спреда между дългосрочните и кратоксрочните бенчмаркови книжа, допълнително мотивираха част от инвеститорите да разпродават рискови активи при всеки макар и незначителен ръст на пазарите. Оптимистичните очаквания за растеж на глобаните корпоративни печалби през първото тримесечие, все още сравнително стабилните кредитни спредове и сравнително ненакърнените рискови нагласи у инвеститорите, изразени чрез индикаторите за позиционирането и доверието им, са сред факторите, които биха могли да подпомогнат представянето на рисковите активи в предстоящите месеци.

Инвеститорите изтълкуваха много противоречиво и налагането на 25% мито върху вноса на стомана. Китай държи само 2.5% от този внос. Инвеститорите реагираха доста сдържано, защото не очакваха Тръмп да продължи настойчиво своя курс към търговска война. От Белия дом се появиха и някои сигнали за договорки с Китай и с останалите важни търговски партньори на САЩ. Силните движения на пазара от 2% на ден нагоре или надолу показаха, че инвеститорите са силно чуствителни от подобна  несигурност.

Резюмирайки, печеливша (макар и опростена) инвестиционна стратегия е да се следват двата от най-вероятните сценарии за развитие на глобалната, локалната икономика и в частност на щатския пазар. Негативния сценарий е разгарянето на търговската война в пълната и сила, която в рамките на няколко години ще доведе до сериозна глобална икономическа криза, която би засегнала и България. Индексите ще се движат предимно надолу под влияние на новините, защото корпоративните резултати ще разочароват инвеститорите. Вероятно ще има и периоди на бързи ръстове, но без нови върхове поради постепенната промяна на настроенията на пазара. Тук стратегията е да се намаляват теглата на експозициите в акции при всяко покачване, особено от цикличните сектори като технологиите, индустрията и финансите. Оптимистичният сценарий е основан на по-дипломатични ходове от страна на САЩ, които да дадат търговски предимства, но без да има ескалация на митата и рестрикциите. Ако Федералният резерв не ускори повишаването на лихвите, индексите ще се движат по-скоро нагоре до края на годината. Инвеститорите ще останат притеснени от евентуалните негативни ефекти от лихвите и митата, но силните икономически данни и корпоративни резултати ще позволят добри печалби за акциите. Инвестициите в циклични сектори отново ще бъдат най-печеливши. Борсово търгуваните активи в България ще следват, макар и диспропорционално движенията на световните борси, като при развитие на негативен сценарий, поради редица фактори, разпродажбите ще са значително по-големи и резки…

5. Парите в банковата система продължават да растат. Очевидно хора и фирми не желаят да предприемат по-рискови начинания, въпреки потенциалът за по-добра доходност. Какво бихте им предложили в такава ситуация, какво е най-подходящо за тях като инвестиция на капиталов пазар – фондове на паричен пазар, в облигации, нещо друго?

Факт е, че за поредна година депозитите на домакинствата и нефинансовите предприятия в банковата ни система действително продължат да нарастват със сравнително висок годишен темп (и през изминалата 2017 г.), като се наблюдаваше тенденция към плавно забавяне на растежа при домакинствата и ускоряване при фирмите. При растежа на кредитите за неправителствения сектор бе отчетена възходяща тенденция, като в края на 2017 г. годишният темп на  прираст на  кредита за  домакинствата надвиши този при нефинансовите предприятия.

Очакванията ни са през първата  половина  на  2018  г.  депозитите  на  неправителствения  сектор да  продължат  да  нарастват  с  тенденция  към  слабо  ускоряване  на  растежа  в  резултат от запазването на сравнително висока  норма  на  спестяване  в  икономиката. Към декември 2017 г. растежът на депозитите на неправителствения сектор в банковата система възлезе на 6.1% на годишна база (7.0% в края на 2016 г.), като основен принос имаха депозитите  на  нефинансовите  предприятия  и  в  по-ниска  степен  тези на домакинствата. Домакинствата и фирмите предпочитаха да спестяват основно в овърнайт  депозити,  а  от  гледна  точка на валутната структура преобладаваха депозитите в левове. Към края на  декември 2017 г. депозитите на домакинствата достигнаха 47.8 млрд. лв., като се наблюдаваше тенденция към забавяне на годишния прираст (5.4% в края на годината  при 6.6% през декември 2016 г.), която отразяваше плавно понижаване на нормата на спестяване   на   домакинствата.   Депозитите на нефинансовите предприятия възлязоха на 22.0 млрд. лв. през декември 2017 г., като се запази тенденцията към ускоряване  на темпа им на растеж (13.8% към декември 2017 г. спрямо 6.3% в края на предходната година). Депозитите на финансовите предприятия отбелязаха спад с 26.9% (при растеж от 18.1% през декември  2016  г.)  и  имаха съществен отрицателен принос за общия растеж на депозитите  на  неправителствения сектор в края на 2017 г. Структурата  на   привлечените   средства по отношение на дела на резиденти и нерезиденти в банковата система остана без съществени промени, което допринесе за запазване на ефективната имплицитна норма на задължителните минимални резерви на нивата от края на 2016 г. Към декември 2017 г. тя възлезе на 9.43% (9.43% в края на 2016 г.), като депозитите на  търговските  банки в БНБ съставляваха 8.32 процентни пункта в изпълнението на задължителните резерви, а останалите 1.11 процентни пункта бяха под формата на признати касови наличности.

Макар и повтаряна многократно, една от основните причини за спестовността на българина и същевременно нежеланието му да инвестита във финансови активи, са съответно чуството му за несигурна икономическа среда и слабата финансова култура. Именно за този тип потениални инвеститори, подходящи са Борсово Търгуваните Фондове (ETF`s), Взаимните Фондове и т.н. продукти с подходящ рисков профил и широка диверсификация, които същевременно са и добра алтернатива на пасивният банков депозит. От една страна това е лесен и евтин начин инвеститорът да придобие широк пул от активи с единична покупка, а от друг подобни фондове са хиляди, като всеки от тях има различен инвестиционен фокус.

Визитка на фонд ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“

Тип фонд Фонд в акции
Управляващо дружество УД „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНД“
Портфолио Мениджър(и) Александър Апостолов, PhD, MBA
Инструменти Акции, облигации, ДЦК, дялове и деривати
Географски фокус Без ограничения
Активи под управление (към 31.12.2017 г.) 4 853 000 лв.
Стандартно отклонение: 6.83%
Доходност за 2017 г. 7.22%
Средна доходност за последните 5 години (към 31.12.2017) 7.25%
Годишна такса за управление За Управляващо дружество – 3%, Оперативни разходи – до 2%. Общо разходи за 2017 г. - 3,79%.(всички стойности са процент от средната НСА)
Такси при вход и изход Такса обратно изкупуване – 2%

Привлечните активи под управление към текущият период, в сравнение с  31.12.2017, са нарастнали с 34,3% до ‎6 515 000 лв.

Визитка на фонд ДФ „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“

Тип фонд Балансиран фонд
Управляващо дружество УД „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНД“
Портфолио Мениджър(и) Александър Апостолов, PhD, MBA
Инструменти Акции, облигации, ДЦК, дялове и деривати
Географски фокус Без ограничения
Активи под управление (към 31.12.2017 г.) 749 000 лв.
Стандартно отклонение: 5.29%
Доходност за 2017 г. 5.87%
Средна доходност за последните 5 години (към 31.12.2017) 5.32%
Годишна такса за управление За Управляващо дружество – 2%, Оперативни разходи – до 3%. Общо разходи за 2017 г. - 3,52%.(всички стойности са процент от средната НСА)
Такси при вход и изход Такса обратно изкупуване – 2%

Привлечните активи под управление към текущият период, в сравнение с 31.12.2017, са нарастнали с 38,9% до ‎ ‎1 040 000 лв..