Как са гарантирани влоговете в банки?

Напоследък в публичното пространство започна все повече да се предоставя невярна информация за начина, по който функционира системата за гарантиране на влоговете у нас. Темата засяга всеки разполагащ с влог или просто сметка в банка и за спекулации тук място няма.  Доверието в банковата система е нейният гръбначен стълб и предпоставка за обществен просперитет.

Имаме ли основание да се притесняваме за спестяванията си в банките?

Понастоящем българската банкова система функционира в условия на Валутен борд. Това означава, че за да функционират нормално, банките трябва да поддържат по-високи капиталови буфери (резерви и коефициенти на капиталова адекватност), с които да посрещнат определени рискове. Накратко, заради условията, в които трябва да оперира българската банкова система се налага тя да е стабилна – с висок коефициент на капиталова адекватност, покриващ и надминаващ като размер минималните изисквания. И банковата система е стабилна съобразно условията, в които функционира.

Друга основателна причина да сме спокойни за спестяванията си е съществуването на Фонд за гарантиране на влоговете в банки. Фондът е създаден януари 1999 г. и има за цел да поддържа доверието на обществеността в банковата система, а с това – и стабилността на банковата система. Тук трябва да също да отбележим, че гарантирането на влоговете в европейски мащаб се регулира от директива, съгласно която унифицираното ниво на покритие в рамките на Съюза е 100 000 евро или равностойността в съответната валута. Влогонабиращите институции са длъжни да членуват в схема за гарантиране на депозити. България, като държава-членка на ЕС, е транспонирала разпоредбите на директивата в местното законодателство.

По-долу ще разгледаме няколко основни въпроса, свързани с дейността на Фонда.

Само срочни депозити ли гарантира Фонда?

Гарантирани са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече физически и юридически лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си. Размерът на гарантираните суми на едно лице в една банка е 196 000 лева.

Има ли опасност от обезценка при изплащане на влог в чуждестранна валута?

При влог в чуждестранна валута Фондът изплаща левовата равностойност по курс, определен от БНБ към началния ден на изплащане на гарантираните суми. Изплащането на тези суми започва не по-късно от 20 работни дни от датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на съответната банка. В тези 20 дни Фондът събира, обработва и проверява данните за вложителите и техните депозити. При изключителни обстоятелства срокът може да бъде удължен с до 10 работни дни. Изводът, който може да направим е, че при фалит на банка Фондът има за цел максимално бързо да реагира, като изплати гарантираните суми на вложителите. Рискът от обезценка на спестяванията остават за сметка на депозантите. Това се отнася както по отношение на спестяванията, които Фондът трябва да заплати, така и за тези във всички останали банки.

Кога трябва да свърши изплащането на гарантираните суми от Фонда?

Напоследък все по-често в медийното пространство се среща тезата, че в закона не е посочена крайна дата, до която трябва да се изплатят сумите. Предвид опасните спекулации на тази тема потърсихме мнението на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Оттам отхвърлиха напълно твърдението, че гарантираните суми ще се изплащат в необосновано дълъг срок. Допълниха също, че още в самия ден, предхождащ началния ден на изплащането, ФГВБ превежда на обслужващата банка общия размер на подлежащата на гаранция сума на вложителите във фалиралата банка и нарежда на обслужващата банка да изплаща сумите на вложителите. Те, от своя страна, могат още в началния ден на изплащането да получат пълния размер на гарантираните им суми на място от обслужващата банка, както и по-късно, но в рамките на петгодишния давностен срок, съгласно Закона за задълженията и договорите. Натрупаните средства във фонда се акумулират всяка година, като всяка банка е длъжна да направи вноска в размер на 0,5 на сто от общия размер на нейната влогова база за предходната година. Освен тези средства банките са длъжни да внасят във Фонда и встъпителни вноски. Според последния отчет на Фонда за 2012 г. влоговете с пълна гаранция (тези до 196 000 лева) възлизат общо на 31 620 519 хил. лв. (61,30%) и са 10 144 207 (99,78%) на брой. Влоговете в размер над 196 000 лв. възлизат общо на 19 960 989 хил. лв. (38.70%), а техният брой е 22 103 (0.22%).

Повече информация и отговори на често задавани въпроси можете да откриете в интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките: www.dif.bg

Автор: Десислава Николова
анализатор потребителски финанси
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg

Сравнете всички оферти за срочни депозити

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Здравейте, "Как са гарантирани влоговете в банки?" е интересен и полезен материал. За мен остава обаче "неосветлен" един твърде интересен въпрос: "Според последния отчет на Фонда за 2012 г. влоговете с пълна гаранция (тези до 196 000 лева) възлизат общо на 31 620 519 хил. лв. (61,30%) и са 10 144 207 (99,78%) на брой." Защо това изречение не продължава съвсем логично "..., а във фонда към същия момент има акумулирани хх ххх ххх хил. лв. (уу,уу%)"? Дали заместването на х и у с конкретни данни ще изглежда успокоително за читателите??? Поздрави, С. Христов
Това е ключовото изречение в материала:"Рискът от обезценка на спестяванията остават за сметка на депозантите." А защо фонда/банката не изплащат сумите в оригиналната валута на депозита/сметката? Клиента няма ли право да получи това което е внесъл? Неправомерно е да изплащат на клиентите левове при положение че са внесли валута различна от лева? Редно ли е това? Какво казват европейските директиви за "унифицираното ниво на покритие" и риска от обезценка? Не смятате ли, че трябва да се направят законодателни промени в полза на гражданите? Моля, за коментар.
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.