теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Как да разбера в коя банка имам сметка или запор

Регистърът за банкови сметки функционира на принципа на регистъра за кредитна задлъжнялост
0 гласа7807 прочитания

От януари 2017 г. започна да функционира Регистър на банковите сметки и сейфове в БНБ. Въпреки, че съществува от няколко години, тази информационна система остава недобре позната. 

Регистърът съдържа централизирана информация, подавана от банките и в него може да бъде намерена следната информация:
 • Титуляр на сметка 
 • Упълномощени лица от титуляра 
 • Номер на сметка
 • Вид на сметка
 • Валута
 • Дата на откриване 
 • Дата на закриване 
 • Данни за наличие на запор, дата за налагане и вдигане на запора
 • Друга информация
Редът за получаване на информация и подаване на информация към регистъра е уреден в Наредба № 12 на БНБ.

„Регистърът за банкови сметки функционира на принципа на регистъра за кредитна задлъжнялост“


Приликата е, че банките подават информация за сметките към него. Също така, както и в централен кредитен регистър БНБ няма правото да прави промени, относно несъответствия в информацията. При наличие на такива е необходимо лицето или фирмата да се обърнат към банката, подала тази информация с искане за отстраняване на несъответствието.

За какво служи регистърът?

Това централизирано място за банковите сметки на практика е особено полезен в случаите, при които наследниците на починало лице не знаят дали то е имало сметка и ако е имало, в коя банка е тя. Преди създаването на този регистър се налагаше наследниците да обхождат банките с необходимата документация, което не беше никак лесна задача. Регистърът улеснява значително установяването на банката/ите, в която лицето е имало открити сметки. Необходимо е да се уточни обаче, че регистъра не поддържа информация за салдата по тези сметки, тъй като това се счита за банкова тайна по реда на чл.62 (2) от ЗКИ. Банковата тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките. Банкова тайна е например наличната сума по сметката, както и операциите, които са извършвани с нея. Не представлява банкова тайна, обаче, номера на сметката. Информация, определена като банковата тайна може да бъде разкривана от съдът, прокуратурата, следствието, НАП, МВР, ГДБОП, ДАНС, КОНПИ, частните съдебни изпълнители и други.

Намерете най-добрата оферта за разплащателна сметка

Централизираният регистър на банковите сметки е от полза и при изпълнителни дела. Чрез информацията в него съдебният изпълнител установява конкретно в кои банки длъжникът има сметки и сейфове и изпраща запорно съобщение към конкретната банка. Подаваната информация към регистъра за запори по банкови сметки се свежда само до датата на налагане и датата на вдигане на запор. В информационната система няма информация за видовете запори и друга информация, освен датата на налагане и вдигане на запор.

Информацията в регистъра може да бъде в помощ и на онези, които са открили сметки преди много години и са забравили точно в коя банка е тя. Съдържащата се информация в БНБ ще помогне за решаване на този казус.

Информацията, съдържаща се в регистъра е актуална, тъй като банките имат ангажимент да подават ежеседмично информация към него. 

Как може да се получи информация от регистъра?

Всяко лице може да получи информация, относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице.  Както посочихме по-рано информация от регистъра могат да получават и наследници на починали лица. Информацията се предоставя безплатно на физически лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса, определена от наредбата. 

Правото за получаване на достъп до информацията се реализира чрез писмено заявление (по образец) до БНБ. В него е необходимо да се посочат данни от документа за самоличност и по какъв начин заявителят желае да му бъде предоставена информацията – лично или по пощата. Заявлението се подава лично или от негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което се прилага към заявлението. 

Наследници на починало лице могат да получат информация от РБСС чрез попълване на искане за наследници. В случай, че заявителите наследници са повече от три лица, данните на останалите заявители наследници се попълват на второ искане с данните за същото починало лице. Искането може да се подаде и от един от наследниците. Документите се подават в деловодството на БНБ или по пощата. Към искането за наследници се прилагат следните документи:
 • копие от удостоверение за наследници за удостоверяване на правото за получаване на справка за починалото лице;
 • копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;
 • копие от удостоверение за настойник/попечител, когато наследникът е малолетно/ непълнолетно лице;
 • документ за платена такса