теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Какво е кредитна задлъжнялост и къде се отразява?


от Десислава Николова
28 гласа51692 прочитания

Имате ли или имали ли сте необслужван кредит? Банката отказа ли Ви заем? Често ли забавяте вноските си по кредита, ...? Ако отговорите на тези въпроси са „ДА”, сега е моментът да научите повече за кредитната задлъжнялост. Тя, както и многото други неща в страната подлежи на регистрация. Как е организиран този процес и какво представлява специализирания регистър ще научите по-долу.

Регистърът

Всички банкови кредити се регистрират в единна система. Това е Централен кредитен регистър (ЦКР). Чрез системата се предоставя актуална он-лайн информация за задлъжнялостта на кредитополучателите. Тя показва начинът, по който се обслужват текущите задължения към банковите институции. Под „начин на обслужване” на задължението тук трябва да се разбира дали то се обслужва своевременно (т. нар. „редовен или коректен платец”) или се допускат просрочия (некоректен платец) в обслужването на предоставения заем.. Този статут всъщност може да се окаже решаващ за отпускане на заем при повторно кандидатстване в друга банкова институция.

Не навреме погасяваните кредити попадат в различни групи

Допуснатите просрочия се класифицират в ЦКР в няколко групи, според времето на забавата. Те са следните:
  • Редовни кредити (експозиции)
Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, според условията по договора за кредит. Допуска се забава на плащането до 30 дни, но само, когато забавата е оправдана и е допусната случайно.
  • Кредити (експозиции) под наблюдение
Това са кредитите, при които са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите, като просрочието е в рамките на 31-60 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение нарушенията по договора за заем трябва да са несъществени.
  • Нередовни кредити (експозиции)
За такива се считат кредитите с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите 61-90 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението.
  • Необслужвани кредити (експозиции)
Това са онези кредити, които се приемат за несъбираеми с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите със забава над 90 дни. Заемите с този статут са т.нар. „съдебни вземания”, които са в предмет на съдебно производство.

Необслужваният кредит е пречка при кандидатстване за нов

Много често се случва след усвояването на отпуснатите средства, кредитополучателят да се окаже в невъзможност да погасява задълженията си. Разбира се, тази невъзможност води до забава в плащанията, респ. това се отразява в ЦКР. Впоследствие именно чрез системата на ЦКР се възпрепятства повторното кандидатстване на некоректния платец. Това означава, че той няма да получи желаното финансиране или рефинансиране. Положителното е, че информацията в системата за кредитната задлъжнялост се актуализира периодично. Според Наредба № 22 на БНБ за ЦКР банките са длъжни да предоставят информация за всички кредити на  клиентите си и за настъпилите изменения по тях в срок не по-дълъг от 5 работни дни. Същевременно ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, банката подава информация за размера на дълга по вече отпуснат кредит до окончателното изплащане на кредита.

Колко време отнема да се смени статуса в ЦКР

Продължителността на този срок се определя в зависимост от правния статут на лицето. За юридически лица необходимият срок за промяна на статута от нередовен на редовен платец е най-малко от 6 месеца до 1 година. Срокът се определя в зависимост от  начинът на погасяване на дължимите суми (месечно или на по-големи интервали от време). За физически лица този срок е по-малък и се състои от един месец, след като погасяването е било извършено в срок.


Как да си проверим кредитната задлъжнялост

Ако кредитополучател желае да получи справка от регистъра за размера на оставащото задължение, той трябва да подаде искане за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост. Справката може да бъде издадена от всяка банкова институция, включително и от БНБ, срещу заплащане на определена такса. Ако в нея се съдържа невярна информация единствено банковата институция, подала данните към системата има правото да извършва необходимите корекции. Това става с подаване на искане до съответната банка, която е длъжна в седем дневен срок да се произнесе по искането и ако е необходимо да осъществи необходимите корекции.

„Свързаните лица” също се вписват в регистъра

Свързани лица са всички онези, които имат пряко отношение към отпуснатият заем. Такива са например съпрузите, роднините, работодател и работник, съдружниците и всички онези лица, които са финансово обвързани по някакъв начин. При тези лица съществува вероятност при възникване на финансови проблеми на едно лице, всички останали да изпаднат в невъзможност да изплащат задълженията си.  Неслучайно кандидатствайки за отпускане на заем, банковият служител изисква попълване на декларация за свързаност. Тя може да се окаже решаваща за отпускането на заем.

Като заключение бихме посъветвали бъдещите кредитоискатели, кандидатствайки за отпускане на заем да не се прикрива информация за текущите задължения, както и за свързаните с тях лица. Невярно декларираните данни са достатъчен мотив за отказ от страна на банката – кредитор.  
Свързани ключови думи

Коментари и отговори

искам да попитам мога ли да проверя дали всичко е наред с моя кредитен регистър защото на съпруга ми му предстой да иска кредит
Справка за кредитна задлъжнялост може бъде изготвена от всяка търговска банка, включително и от БНБ. За да подадете заявление за изготвяне на справката е необходимо да представите документ за самоличност ако сте физическо лице, а за юридически лица е необходимо представяне на оригинал или нотариално заверен препис от актуално удостоверение за вписване в търговския регистър с данни за представляващите лица и техните лични карти.  Молбата за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост може да бъде подадена лично или от друго лице, но само с представяне на нотариално заверено пълномощно. Повече информация за механизмът, по който действа ЦКР може да намерите тук.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Баща ми беше убит от зет си миналата година. Той имаше кредит, на който поръчител е съпруга ми. Обслужвахме го доста време след смърта му, но в един момент спряхме, поради невъзможност. Наскоро кредитът стана съдебен и сега сумата я удържат от съпруга ми и само от него. До кога ще продължава така? И какво ще е в случая кредитното досие на съпруга ми и ще може ли той да изтегли кредит? Благодаря ви.
Съжаляваме за случилото се. Убийството според българското законодателство се наказва с лишава от свобода. Дори и да се докаже обаче вината за убийството за съжаление това няма да освободи поръчителят от задължението за обслужване на кредита. Съгласявайки се съпругът Ви да стане поръчител по взетия от баща Ви заем, той се задължава да стане солидарно отговорен длъжник по заема. Това означава, че ако главният длъжник спре да погасява задължението банката е в правото си да поиска удовлетворяване на вземанията си чрез поръчителя/ите. Повече информация за това какви правни последствия поражда приемането на поръчителство може да намерите тук.

Относно информацията за съпругът Ви в неговото кредитно досие, там са отбелязани обстоятелствата, че заемът не е обслужван, впоследствие на което е станал съдебно вземане. Това означава, че докато не се изплати целият размер на заема съпругът Ви няма да има възможност за финансиране от банкова институция, поради лошата му кредитна задлъжнялост. Съветваме Ви да потърсите финансова помощ от роднини, близки или приятели, за да погасите съдебният кредит.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
imam 6 aktivni kredita na koito biah prosro4ila vnoskite dnes gi vnesoh 6te moga li da izteglia biznes kredit na firmata s koiato rabotia toest na maja mi imame sobstven biznes
Ако кредитоискателят, т.е. Вие сте физическо лице това означава, че за да Ви бъде отпуснат допълнителен заем е необходимо да измине един месец след осъществяване на дължимите месечни погасителни вноски в срок. Това е минимално необходимото време за премахване на информацията за извършените просрочия по задълженията Ви. Ако някои от заемите Ви обаче е теглен от фирмата на съпругът Ви трябва да изминат от 6 месеца до една година (в зависимост от начина на осъществяване на изплащането на заема), след извършване на дължимата сума в срок. Ако имате бизнес-кредит с извършване на месечни погасителни плащания, по който са допуснати просрочия необходимият срок за премахване на тази информация е 6 месеца.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
До г-жа Янка Стоянова Гончева. Имам кредит и знам че за 7000 лева са ми направили еднократна застраховка живот. Сумата от 120 лева ми беше директно удържана от кредита. Би трябвало и баща Ви да е имал така. Защото ако няма се получава, че банките взимат от всеки парите за застраховки, а всъщност изобщо тази застраховка не важат.
Бихме направили едно допълнение към Вашия коментар. На първо Г-жа Гончева не е посочила банковата институция, към която съпруга й има задължение, поради което не можем да кажем със сигурност дали главния длъжник е има сключена застраховка „Живот”. Макар голяма част банките да изискват от кредитоискателя сключване на тази застраховка по предоставяните от тях потребителски заеми, това не е практика на всички банки.

Също така вероятността да бъдат получени обезщетения по застраховка „Живот” зависи от това какви рискове биват включени в застраховката. В никакъв случай не бива да се счита, че ако кредитоискателя притежава застраховка ще му бъдат изплащани обезщетения във всички случаи. По всяка застраховка се осигурява конкретно застрахователно покритие, поради което съветваме кредитоискателите да се запознават с условията по застрахователния договор, преди да бъде положен подпис.

Повече информация за застраховка „Живот” на кредитоискателя може да намерите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
имам задължения към пощенска банка.вече от доста време съм в списъка за нередовните и просрочилите! самата аз полудявам от този факт,и когато ми звънне телефона изпадам в паника-да вдигна ли, не мога да не вдигна,какво ги интересува,че аз съм дребен фалирал търговец, че за да мога да работя сега взимам заеми за да разширя дейността си,и да направя промяна,няколко от нещата , които ме дърпат назад и увеличават задълженията ми в времето. вече си мисля, че съм в лабиринт и няма излизане, макар и да става въпрос за не толкова голяма сума,тежаща ми на врата! мога ли да след като нямам осигуровки, а фирмата ми е спряла дейност за няколко месеца, да изляза от тази абсурдна ситуация? друг кредит които да погася останалите си задължения и борчове? поне ще знам , че е само един! в момента имам задължения към 3000лв. смешно, може и да е смешно, че е така , но е така-други правят пари, а някои се борят за една нормална заплата и смешен наем! и благодаря на тези , който все пак ще откликнат да коментират, на мен не ми е смешно , повярвайте ми
Разбираме затрудненото положение, в което се намирате в момента, но едно от задължителните условия на банките за отпускане на фирмен кредит е  фирмата да е функционирала през последната 1 година, като размерът на кредита зависи от постигнатите финансови показатели в официалните счетоводни документи.

При положение, че се водите неизряден платец, т.е. сте в просрочие е малка вероятността да Ви бъде отпуснат кредит като физическо лице.

Съветваме Ви да се запознаете с условията, които влияят върху отпускането на кредит. След това чрез нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР можете да изчислите погасителния план по избрана от Вас оферта.

За Ваше удобство, можете да спестите време и да кандидатствате он-лайн през нашият сайт, като услугата е напълно безплатна за клиента.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
За голямо съжаление заема на баща ми нямаше застраховка, защото когато го е теглил е нямало застраховки, така казаха от банката(става въпрос за ОББ)и затова сега трябва да го плаща съпруга ми. Къде и как мога да проверя това? Благодаря ви
Най-лесно може да проверите дали баща Ви е имал сключена застраховка за кредитоискатели е като прочетете внимателно подписания от него договор за кредит. В него трябва да е записан видът на застраховката, номера на полицата и евентуално рисковете, които се покриват от застрахователната компания. Възможно е също така баща Ви да е притежавал копие от полица, тъй като оригиналът остава за съхранение в Банката. Ако намерите някой от тези документи, трябва да внимавате за срокът, в който  трябва да бъде уведомена застрахователната компания за  настъпване на събитието. Ако намерите някои от тези документи ни пишете отново, за да Ви посъветваме отново.

Посочената от Вас банкова институция е една от банките, които изискват да бъдат сключени застраховка на кредитоискателя, както по потребителските, така и по ипотечните си заеми. За съжаление не разполагаме с конкретна информация преди колко години точно е започнал този процес.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Днес ходих до ОББ тъй като от там ми издадоха кредитна карта при закупуването на мобилен телефон, но имам две просрочени вноски и ми казаха, че автоматично съм влезнал в този регистър заради просрочените вноски, но ако ги внеса до 15-то число името ми ще бъде изчистено. В момента кандидатствам за друг кредит и сега прочетох тук, че трябва да мине 1 месец. Кое е вярно - това което ми каза служителката в ОББ или наистина трябва да се чака месец? Благодаря предварително за отделеното време.
Много често вътрешната информационна система на банката бива бъркана със системата за кредитна задлъжнялост – ЦКР. В случая този срок е необходим ако са отбелязани просрочията Ви в този регистър. За да бъде отбелязано дадено задължение като просрочено трябва да е налице забава в плащането на лихвата или главницата по заема над 31 дни.

Ако са налице просрочия на плащанията над 31 дни най-вероятно сте отбелязан в регистъра като некоректен платец. За да бъде премахната информацията за пророчията, трябва да измине един месец след осъществяване на дължимата месечна вноска в срок. Ако предприемете кандидатстване преди да измине този срок съществува вероятност да Ви бъде отказано финансиране. Посочените от нас срокове се уповават на Наредба 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте! Преди година изтеглих кредит от 10000лв. от Алфабанк, за да помогна на приятел. През последните месеци обаче той спря да ми дава парите за месечната вноска и се покри. Така, аз като титуляр на сметката, започнах действително да обезпечавам кредита. Моята добронамереност обаче взе да ми струва скъпо. Разболях се от онкологично заболяване и съм обезумяла от страх да не се случи най-лошото с мен. Това обаче не е толкова важно, колкото, че моите пълнолетни деца ще наследят кредита ми, т.е. чуждият заем, за който въобще не подозират, че съществува. Моля ви за съвет-неизбежно ли е наследяването от децата ми на банковите ми проблеми и имам ли някакви шансове банката да се отнесе с разбиране относно глупостта ми да тегля пари за друг човек? -Имам една собственоръчно написана декларация от него, но е без свидетели и нотариална заверка. Ще има ли някаква стойност при лошо развитие на нещата? Благодаря Ви предварително!
Наистина Ви съчувстваме, поради което ще се опитаме да Ви бъдем максимално полезни, въпреки, че Вашият казус изисква преди всичко солидни правни познания. Според Закон за наследството чл.60 (1) „Наследниците, които са приели наследството отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават”. Това означава, че за да наследят децата Вашите задължения трябва да приемат наследеното от Вас движимо и недвижимо имущество. Предполагаме, че нямате съпруг, защото ако е така той се явява пряк наследник.

Ако имате сключена застраховка „Живот” към кредита е вероятно тя да покрива онкологични заболявания, въпреки, че то е в списъка на критичните болести. Чрез нея в голяма степен се осигурява защита на преките наследници. Повече информация за това може да намерите тук. В случай на сключена такава застраховка Ви съветваме да се запознаете с нейното покритие и дали евентуално съществува възможност тя да покрие рискът от настъпилото заболяване.

Предполагаме, че собственоръчно написаната декларация, без да бъде заверена нотариално не би имала правна стойност, но за да получите компетентен и сигурен отговор Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

При положение, че Вие сте изтеглили заема и документално сте главен длъжник на задължението няма как да докажете пред банката, че всъщност не Вие сте усвоили предоставените средства.

Отново ще Ви посъветваме да се обърнете към адвокат, който би Ви посъветвал как да постъпите и дали имате право на някакви законови претенции към това лице, с цел да предпазите децата си от наследяване на заема.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Действително кредита на баща ми не е имал застраховка. Искам да ви питам в този случай до пълното издължаване на сумата ли ще се удържа само от съпруга ми. Благодаря ви.
Банковата институция, в която съпругът Ви е поръчител има законовото право да предяви съдебен иск срещу поръчителя по заема. При положение, че главният длъжник на задължението е починал, вследствие на което са допуснати просрочия и банката е завела съдебен иск срещу единственият, от който има право да удовлетвори своето вземане. За съжаление тук няма как да се вземе в предвид причинителят за случилото се – Вашият зет. Това означава, че съпругът Ви като солидарно отговорно лице по задължението на главният длъжник трябва да продължи да изплаща взетата назаем сума до нейното пълно изплащане. В предишно запитване споменавате, че заема е станал съдебно вземане, което означава, че освен главницата на кредита трябва да бъдат заплатени и всички лихви, както и съдебните разходи по делото. За съжаление няма как да рефининансирате съдебно вземане. Вариант е обаче Вие да кандидатствате, а не съпругът Ви. Ако сте назначена на постоянен трудов договор от 5-6 месеца при натоящият работодател, нямате прекъсване във вноските за социално и здравно осигуряване имате шанс да заемете средства от друга банкова институция, чрез което да погасите това задължение. За да се запознаете с изискванията на банковите институции, както и да намерите най-подходящата за Вас оферта Ви съветваме да посетите нашата секция с ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ, където е необходимо да въведете исканите данни (размер, валута, с или без поръчители и т.н.). Най-подходящото за Вас предложение е това с най-нисък размер на ГПР.

Надяваме се, че сме внесли янсота по запитването Ви. При нужда не се колебайте да ни пишете отново.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
здравейте,много бих искала да ми дадете съвет.искам да изтегля заем от 3хиляди лева за да рефинансирам заем на съпруга ми,който е 9 хиляди лева той е бил некоректен платец и идваха съдия изпълнители за опис в къщи казаха му че трябва да внесе поне 3 хиляди лева за да не отидат на търг описаните вещи.дали ще има някоя банка която ще ми отпусне тези 3 хиляди лева много сме притеснени.Благодаря ви предварително.
За да Ви бъде отпуснат кредит е необходимо да отговаряте на определени условия, за които можете да получите информация  тук.

Задължително трябва да сте на постоянен трудов договор от минимум 3 месеца, като евентуалният размер на кредита зависи от Вашите доходи. След като изберете подходящата оферта, чрез нашия КРЕДИТЕН КАЛКУЛАТОР  можете да изчислите погасителния план по избрана от Вас оферта.

Друга алтернатива на банковия кредит е да се обърнете към небанковите финансови институции.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, бих искала да ме посъветвате къде да кандидатствам за бърз кредит от 1000лв. Месечният ми доход е около 800лв./ 420лв от майчинство и другите от допълнителна работа, но тях не мога да докажа с документ/ Благодаря предварително за отговора.
За да кандидатствате за банков кредит е необходимо да сте на постоянен трудов договор. За съжаление банките не отпускат кредити на клиенти в майчинство.

Бихме Ви насочили да се обърнете към небанковите финансови институции.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Моля, ако можете да ми отговорите. Аз и синът ми теглихме заеми от по 5000 и 6000 лв., които за съжаление използвахме за оздравяването на сина ми,който се разболя тежко от рак. Неговият заем вече е съдебен, а моят още не е но е нередовен. Бихте ли ми отговорили, може ли по някакъв начин да бъдат рефинансирани тези заеми, след доказване с документи за заболяването му.
За съжаление след като Вашите кредити са нередовни, няма шанс да Ви бъдат отпуснати нови такива. Полезна информация можете да намерите тук.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Какво означава, след погасяването на просрочен кредит, че се сменя статуса в ЦКР "един месец, след погасяването, ако то е извършено в срок". Или по точно какво означава погасяването да е извършено в срок, след като кредита и без друго не е редовен? Или какъв е този срок?
За да бъде сменен статуса в ЦКР (прекласифициран в по-ниско рискова група) на дадено задължение трябва да измине най-малко един месец след осъществяване на месечната погасителна вноска в срок, независимо, че задължението вече е просрочено. Това е минимално необходимият срок за заем, теглен от физическо лице. За юридическите лица този срок е от 6 месеца до 1 година. Логиката е, че при навършено просрочие на задължението, за да Ви отбележи банката като коректен платец трябва да започнете своевременно изплащане на месечната погасителна вноска в срок. За да стане по-ясно ще илюстрираме с пример. Така ако имате задължение към банкова институция по усвоен потребителски заем с месечна погасителна вноска от 100 лв. и изпаднете в просрочие от един месец, т.е. закъснеете с плащането в срок от 30 дни, за да се премахне информацията в ЦКР за просрочието, трябва да измине минимум един месец след като сте осъществили месечната погасителна вноска в срок. Също така освен размера на дължимата месечна погасителна вноска банката ще начисли наказателна лихва при просрочие, равняваща се на ОЛП+10%. Тя Също трябва да бъде изплатена. Накратко за да се премахне лошата кредитна история в миналото е необходимо кредитоискателя да „изчисти” задълженията си към Банката за съответния период и да започне да погасява заема според договорените условия. Извършване на дължимото плащане в срок означава, че месечната погасителна вноска се заплаща в деня от съответния месец, който е записан в договора за кредит. Всеки следващ ден след тази дата представлява просрочване на заема.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Неговото задължение е САМО в размер на 50% от главницата при смърт на кредито искателя. Трябва да се представи смъртния Акт в банката.
кандидатствах за кредит от 10 000 лв. по договор се водя на 640 лв. и исках да тегля заем от банката където се превежда заплатата ми. имам кредитна карта от друга банка към която закъснях с 2 дни да внеса сумата от 75 лв. това закъснение беше преди два месеца. кога се очаква да се обнови информацията от този кредитен регистър защото сега последните данни са от 31 септември и това закъснение преди два месеца все още ме води в регистъра като нередовен. уверенията на банката че до 10-15 число на месеца ще се обнови информацията явно не са верни. и още едно въпросче :) лимита върху кредитната карта смята ли се като задължение пред банките дори когато не си теглил от картата или поне не цялата сума.трябва ли да закрия тази карта за да не се води че имам задължения към банка за да не попречи това на кандидатстването за по голям кредит
Практиката показва, че банката отразява в регистъра като некоректен платец, когато кредитоискателят има навършени просрочия по лихвата и/или главницата над 30 дни. При просрочване на дължимите плащания по кредит, вкл. и кредитна карта над от 31 до 60 дни кредита от редовен променя статута си и става кредит под наблюдение. Приема се, че един кредит притежава този статут, когато нарушенията в договора за заем, извършени от кредитополучателя са несъществени. Според Наредба 9 на БНБ необходимия срок за прекласифициране на задължението в по-ниско рискова група, т.е. от нередовен да стане редовен кредит се определя от правния статут на кредитоискателя – дали той е физическо или юридическо лице. Ако сте физическо лице необходимото време е един месец, след като погасяването на дължимата сума е извършено в срок. Естествено за юридически лица този срок е по-дълъг – от 6 месеца до 1 година. Ако сте погасили дължимите суми на банката и имате намерение да кандидатствате за нов заем, вариант е вместо да чакате да се навърши този срок, да Ви бъде издадена банкова референция (препоръка) от обслужващата Ви банка, удостоверяваща, че сте коректен платец. Ако в действителност сте просрочили само с два дни дължимото плащане, не би трябвало да им проблем да Ви бъде издадена такава препоръка. Прилагайки този документ към останалите документи за кандидатстване на кредит, вероятността да Ви бъде отпусната исканата сума се увеличава.

По принцип това, че имате издадена кредитна карта се отразява върху доходите Ви и може да се окаже действително пречка при кандидатстване за по-голям заем в друга банкова институция. Поради тази причина много често срещано явление е банката, отпускаща новия заем да посъветва картодържателя да закрие кредитната карта. Независимо дали сте усвоили отпуснатия кредитен лимит по картата се начислява процент на минимална вноска. Този процент се начислява върху размера на одобрения кредитен лимит по картата. По този начин банките се презастраховат, как би ви се отразил на дохода евентуалното пълно ползване на кредитния ви лимит по картите.

Надяваме се, че сме внесли яснота по запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Бих искал да кажа няколко думи на Янка. Ако баща Ви действително е бил убит от зет Ви и срещу него има дело за убийство, то имате право да го съдите като частен обвинител и граждански ищец, като го осъдите за имуществените и неимуществените вреди, които Ви е нанесъл. Може да претендирате за сума над 100 000 лева. Аз лично бих се разправил с него и по друг начин (не Ви го препоръчвам), без да се интересувам от парите. Желая на всички много успехи през Новата 2009 година!
от къде мога да разбера дали съм в някои регистър за некоректни платци?
Най-лесният начин да разберете дали сте отбелязан като некоректен платец в системата за кредитна задлъжнялост на клиентите на банките е като си извадите справка за кредитна задлъжнялост. Тази справка може да бъде изготвена от всяка търговска банка, включително и от БНБ. По отношение на това дали имате лоша кредитна история влияние оказва и това дали просроченият кредит е отпуснат от банкова или небанкова кредитна институция. В регистъра се подава информация единствено от банковите институции. Също така според обновената визия на ЦКР се предоставя възможност да се провери как се е обслужвало задължението за няколко години назад (от 2004 г. до сега). Повече информация за това как може да бъде издадена такава справка, може да намерите като отворите този линк.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Името ми е посочвано като лице за контакти (не поръчител) от лица кредитоискатели, някои от които често са забавяли вноските си. Това оказва ли влияние върху моето кредитно минало? От години съм кредитоискател и редовно съм погасявала кредитите си, много от тях предсрочно.
Това, че името  Ви е посочено като лице за контакт не оказва никакво влияние върху оценката за Вашата кредитоспособност, както и върху евентуалното Ви бъдещо кандидатстване за кредит. Обикновено кредитиращите институции се обръщат към посочените лица за контакт, за да получат информация относно кредитоискателя.

Няма място за притеснение, след като не сте положили Вашия подпис като поръчител върху договор за кредит.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам кредитна карта с лимит 500 лева по която имам просрочени задължения-от 4 месеца не е обслужвана Искам да внеса сумата накуп и да закрия картата, но докато това стане, какви могат да бъдат последствията при това закъснение? Благодаря предварително.
Добре би било да погасите цялото натрупано задължение по кредитната карта – главница, редовна лихва, наказателна лихва за просрочие, както и натрупаните такси и комисиони. Най-малкото по-този начин ще избегнете предприемането на по-сериозни мерки срещу Вас, от страна на кредитора.

Мерките, които биха могли да бъдат предприети срещу Вас са подаване на искова молба от кредитора в съда. В резултат от исковата молба може да бъде издадена покана за доброволно изпълнение от Ваша страна и ако в определен срок не бъдат изплатени исканите суми, се издава изпълнителен лист.

Изпълнителният лист дава право на кредитора за иска принудително изпълнение върху Ваша собственост, за удовлетворяване на неговите искания. Тук вече ще се разпорежда съдия – изпълнител, който ще има правомощията да изпълнителни действия, поискани от кредитора. Съдия – изпълнителят има право да извърши опис на имуществото Ви и да обяви на публична продажба Вашите вещи.

Крайната мярка, ако с издаването на изпълнителен лист, не бъде удовлетворен кредитора, е пускане в ход на изпълнително дело.

Повече информация по темата бихте могли да намерите тук и тук.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Моля за съвет... Имам жилищен кредит, по който солидарен длъжник е и бившата ми съпруга. Но в бракоразводно споразумение съм се подписал, че жилището остава за мен като се задължавам да погасявам кредита. Така излезе и решението на съда след развода. От 2 месеца останах без работа и се опасявам, че няма да мога да покривам вноските. Банката има ли правно основание да ги търси от бившата ми съпруга, след като по Договора за банков кредит тя се е подписала като солидарен съдлъжник?
За съжаление банката – кредитор е в пълното си право да се обърне за вноските и към бившата Ви съпруга.

Когато сте получили кредитът сте били семейство и в договора за кредит сте посочени като солидарни и най-вероятно и като ипотекарни длъжници.

Така в настоящия момент, де факто, Вие вече не сте семейство, но въпреки всичко задължението си остава общо за двамата.

За банката съдебното решение е без значение, защото, документално, за нея Вие не сте променили обстоятелствата.

За да не се стига до там, че да безпокоят бившата Ви съпруга и за да стане решението от бракоразводното дело, актуално и за банката е трябвало след излизането му, да разговаряте с банката и евентуално договора за кредит да бъде преоформен.

Само, че тук идва момента дали Вашият доход би бил достатъчен, за да отговори на изискванията на Банката, за съотношение дълг-доход на кредитоискателя.

Повечето банки поставят изискването вноските по всички кредити и лизинги на кредитоискателя да не надвишават 40% - 60% от доходите му.

При така стеклите се обстоятелства, повече от сигурно е, че от банката вече, най-вероятно, са се свързали в бившата Ви съпруга.

В тази ситуация, единствено, бихме могли да Ви посъветваме веднага щом започнете работа, да отидете в клона, отпуснал кредита, за да разговаряте с кредитния инспектор за една евентуална промяна в договора за кредит. Все пак, ако подобна промяна е възможна и от банката се съгласят на подобно действие, имайте предвид, че това означава и нова нотариална заверка на ипотеката.

Все пак, имайте предвид, че въпросът е по-скоро от компетенциите на юрист, а тъй като ние не сме, Ви съветваме за по-голяма достоверност да се консултирате с такъв.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Тук попаднах на много компетентни мнения. И затова моля за такова. Преди време не ожах да обслужвам коректно предишни заеми. И имах периоди с просрочия. По едни или други причини. Преди 3 месеца изчистих всички задължения. Сега очаквам дете, и с настоящата заплата не мога да обзаведа подобаващо. Какви са ми шансовете за нов кредит ?
Малко вероятно е да бъдете одобрен за банков кредит предвид лошата Ви кредитна история, което няма как да убягне на дадена банка след проверка в ЦКР предвид промените в ЦКР от 2009г. Съгласно тези промени информацията относно Вашата кредитна история остава в ЦКР и не подлежи на премахване.

В тази връзка Ви съветваме да се насочите към небанковите финансови институции.

Надяваме се, че информацията Ви е полезна.

Поздрави!
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Живея с един човек от 10години, имам и дете от него но нямаме сключен граждански брак. Миналата година тегли кредит от 20 000лв посочил е нашия адрес където живеем т.е. на моя апартамент но има пресрочено задължение от 7-8 месеца. Ако се стигне до съдия изпълнител аз ще сам потърпевша ли по някакъв начин заради него след като аз никъде не фигурирам в документите за кандидатстване за заема,а пък и той няма нищо на негово име Благодаря предварително.
При положение, че не сте сключили граждански брак Вие нямате обща съпружеска имуществена собственост (по чл.19 (1)), поради което всеки от Вас притежава лично имущество. Съдията – изпълнител работи по документи – ако това е адресът по ЕСГРАОН на длъжника, СИ има право да влиза в апартамента (вкл. и принудително) и да описва вещите, които са там. За да осуети описа на своите вещи, ще трябва да представите на СИ документи, че те не са притежание на длъжника (фактури, гаранционни карти и пр.). Ако длъжникът не живее на този адрес, съветът ни е да отидете до СИ от когото получавате писмата и да подадете заявление, че лицето не живее на този адрес. Ако той продължава обаче живее на този адрес най-вероянто ще се наложи да представите доументи, доказващи собствеността на движимите вещи.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам потребителски кредит в Пощенска банка, които все още изплащам.По миналия месец мъжът ми бе забравил да внесе вноската на време( 26-то число )и я внесох на 4-то число следващия месец. Проблемът сега е, че все още в ЦКР-то стои че кредита е необслужван и дължа 123 лв. Казаха ми, че до 15-то число на този месец банката ще подаде новата информация и това задължение ще отпадне. Но тъй като съм имала други просрочия в миналото (изплащам го вече 4-та година)в регистъра в момента стои: Под наблюдение:2 Необслужван:1 Въпросът ми е: това "необслужван" в следствие на моето просрочие от 123лв. ли е и когато банката подаде вярна информация към ЦКР-то ще се изчисти ли? И с такова кредитно досие мога ли да кандидатствам за жилищен кредит? Все пак на всички ни се случва да забравим и да позакъсняваме понякога. Благодаря Ви.
Редът и начинът, по който функционира системата за кредитна задлъжнялост се съдържа в Наредба 22 за ЦКР. Според него ежемесечно, до 15-то число на месеца, следващ отчетния, банките и техните дъщерни финансови институции подават информация за размера на дълга по вече отпуснат кредит към последната дата на отчетния месец, до окончателното изплащане на кредита. Това означава, че след като издължите вноската в срок текущото няма да излиза просрочие по този кредит. Това обаче не означава, че за минали периоди информацията за начинът, по който обслужвате задълженията си ще бъде изчистена. Според новите условия, по които функционира ЦКР банките имат възможност да проследят как са изплащани задълженията 5 години назад. Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период.

Относно статуса на заемите Ви в ЦКР – под наблюдение и необслужван, по този начин се класифицират кредитите, в зависимост от дните на просрочие по тях. Под наблюдение са кредитите, по които са натрупани просрочени плащания по главницата или по лихвите със забава от 31 до 90 дни. Това са заеми, при които са налице несъществени нарушения в тяхното обслужване. Необслужвани са кредитите, при които са налице просрочени плащания по главницата или лихвите със забава от 91 до 180 дни. Тук вече са налице значителни нарушения в обслужването им. Разбира се банките си запазват правото да прилагат по-строга класификация на кредитите. Въпреки това считаме, че просрочието в размер на 123 лв. е класифицирано под наблюдение, тъй като забавата е няколко дни. Едно такова просрочие в период от няколко дни не е фатално. Проблемът според нас при евентуално кандидатстване за нов заем представлява информацията в ЦКР за необслужвания кредит. Все пак ние не сме тези, които ще анализират информацията и ще вземат решение дали да Ви бъде отпуснат заем.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте. Искам да попитам - съпруга ми има заем към банка ДСК в момента го просрочваме с 10 дни.потърсиха ни от банката.но ние ще се забавим поне още 5-6 дни ,трябва ли да се обадя в банката знам че трябва да си платим лихвата?
Добре е да съобщите на банката за наложилото се забавяне.

Контактът с финансовата институция е от съществено значение, най-малкото, по причина че при просрочието на една месечна вноска, съгласно нормативните разпоредби, кредита би могъл да бъде обявен за предсрочно изискуем и предаден за събиране на съдебен изпълнител.

Ето защо Ви съветваме да уведомите кредитния инспектор в обслужващия Ви клон. В последствие, така или иначе, ще трябва да понесете наложената санкция (начислена наказателна лихва) за допуснатото просрочие.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, моя проблем е следния, надявам се правилно да ме разберете. Имам кредитна карта от края на 2007г за 10000лв, след като я получих почти веднага изтеглих на 2 пъти цялата сума, от това излизаше че вноската ми трябва да е по 500лв на месец, но аз успях да внеса само през първия месец тази сума, след което в продължение на година и половина не съм внасяла нищо, в един момент вече имах забрана да напускам страната и се наложи на веднъж да се внесат близо 3500 лв, тогава забраната ми отпадна, и от долу горе този период (месец май 2009), започнаха да ми удържат от заплатата по 1/4, което се случва и до момента, но вече е 1/3. Интересува ме какво се случва с тази карта, сега само погасям по нея или пак се трупат лихви, не съм наясно въобще и бих била благодарна да получа компетентен отговор.

Всъщност кредитната карта е удобна и по-подходяща при временен недостиг на парични средства, а не за финансиране на покупки с високи суми. При такива покупки по-подходящо би било потребителския кредит като форма на финансиране. Забраната за напускане на страната и запора на сметката Ви е резултат от неизплащане на задължението Ви. След като е образувано изпълнително дело освен главницата по кредита, следва да заплатите наказателна лихва за просрочие по главницата, както и съдебни разноски по делото, които също са за сметка на длъжника. Повече информация по темата имате възможност да прочетете тук.

Също така особено важен момент в случая е, че държавата е присъединен кредитор по всички дела при съдебен изпълнител. На практика това означава, че ако вие имате задължения и към фиска (здравни или социални осигуровки, данъци, мита, глоби и пр.) сумата на тези задължения ще бъде автоматично добавена и ще подлежи на принудително събиране заедно със задължението ви за кредит към банката. Може да се окаже, че информацията, предоставена на съдебния изпълнител не е актуална – в този случай следва да се обърнете съответно към НАП или АДВ за коригиране на неточността.  

При всяко едно плащане на задължението длъжника следва да съхранява бележките, доказващи това – вносни бележки, платежни нареждания и т.н. За да се уведомите за сумата, която Ви оставя да внесете най-добре би било да се обърнете към ЧСИ, ангажиран със случая. Според Чл. 434. от ГПК „За всяко предприето и извършено от него действие съдебният изпълнител съставя протокол, в който посочва деня и мястото на извършването му, направените от страните искания и заявления, събраната сума и направените разноски по изпълнението”.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте,имам един въпрос на който търся решение.Преди месец майка се опита да изтегли потребителски кредит на стойност 500лв. Тя нямя задължения към други финансови институции,но от банката и отговарят че дължи 500лв но не към Пощенска банка(където кандидатства) а към друга банка за която те не могат да видят и дадат информация.В този момент майка ми изпадна в нервна криза започна да звьни на банки на които е била кклиент и от двете такива и казват че няма задължения към тях.През това време тя не полувя от някъде известия за неизплатени вноски нито са и удържали от заплатата вноски,защото тя самата не знае от къде идва това задължение.Какво да направи в този случай?
Има такива случаи, в които дадено физическо лице разбира, че има необслужвани задължения едва когато кандидатства за отпускане на заем. Представяйки данните си банковия служител е извършил справка в системата на кредитната Ви задлъжнялост, откъдето се е информирал за текущи просрочия.

Относно това дали трябва бъде уведомена майка Ви за това, че има необслужвано задължение, отговорът е, че всяка банкова институция има звено или отдел, наричащо се „Проблемни кредити”. В зависимост от самата структура на банковата институция за просрочване на суми и задължения може да бъде уведомен и от служител на клон.
Не можем да Ви дадем отговор на това защо не са се свързали с майка ви, за да я уведомят.

Според нас причините за съществуването на просрочено задължение, за което не знае майка Ви, че съществува е допускане на грешка в системата на ЦКР. Според наредба 22 за ЦКР, всяко лице има право да провери каква информация се съдържа в ЦКР, включително и кои банки са подали информацията към регистъра.

Това означава, че за да разбере към коя банка има задължение, трябва да се извади справка за кредитна задлъжнялост. Тя може да бъде издадена от всяка търговска банка, включително и от БНБ. Според таксите, които БНБ събира, във връзка с работата на ЦКР, физическо лице, което желае да провери чрез БНБ каква информация се съдържа за него в ЦКР.

Според тарифата на ЦКР:

 чл.4 (1) Физическо лице, което желае да провери чрез БНБ каква информация се
съдържа за него в Централния кредитен регистър, заплаща такса в размер на 10 лева.

(2) Физическото лице, може да упражни безплатно своето право да получи
информация по ал. 1 веднъж на 12 месеца, считано от датата на подаване на искането.

Ако в регистъра е допусната грешка, според чл.19 от Наредбата лицето, което смята, че са допуснати неточности в системата, то има право да иска коригиране или актуализиране на тази информация. БНБ не може да извършва корекции в регистъра, поради което е необходимо за извършването им да се обърне към банковата институция, подала информацията към регистъра. Това се осъществява чрез писмено искане до банката и с копие до БНБ. В това искане трябва да бъдат посочени данните за твърдяната неточност. Ако искането е основателно банката подава информация към регистъра, чрез което се заличава некоректната информация.

Надяваме се, че сме внесли яснота в запитването Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Имам въпрос към вас предвид новата нормативна уредба за ЦКР. Имах студентски кредит, по който миналата година имах просрочие на месечната вноска от около месец. Изплатих си вноската, както и следващите, а преди месец погасих целия кредит. Вярвам, че съм попаднала в кредитния регистър при това просрочие. И въпросът ми е - след като съм погасила кредита си изцяло и реша да кандидатствам за потребителски кредит, информацията за просрочието по студентския ще бъде ли предоставена на банката, когато разглежда заявлението ми за потребителски кредит? Отправям този въпрос, тъй като в сайта на БНБ прочетох, че информация за изцяло погасени кредити не се представя на финансови институции, но от други форуми оставам с обратното впечатление и вече почвам да се обърквам. Благодаря ви предварително за отделеното време.
В отговор на Вашето запитване дали фигурирате в регистъра на ЦКР – то отговорът е ДА.

Всеки един кредитополучател от моментът на предоставяне на финансиране до напълното изплащане на задължението съществува в ЦКР. Тук въпросът е по-скоро, свързан със статутът му в системата. Като цяло платците са два вида – редовни и нередовни. Повече информация за това може да прочетете тук.

Съгласно наредба номер 22 за ЦКР чл.19, ал. 2 „Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни, както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период.

Това означава, че просрочията седят в регистъра независимо дали кредита е активен или погасен. Това е законовата регламентация в сила от 1 октомври 2009 г.
Преди тази промяна след заплащане на дължимата вноска досието се изчистваше, докато според новите разпоредби на тази информация може да бъде видяна в рамките на посочения 5-годишен исторически период.

Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни, както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити, което се явява предпоставка да бъде отказано финансиране или пък да бъде предоставено такова, но срещу предоставяне на обезпечение по заема (напр. под формата на поръчителство). Освен начина, по който са обслужвани задълженията на кредитоискателя в миналото от значение е размерът на получавания месечен доход от трудови и други правоотношения, наличие на други активни заеми, наличие на непрекъсната трудова заетост и т.н.

Срокът на просрочието също ще окаже влияние при евентуално кандидатстване за кредит.

Надяваме се, че информацията Ви е била полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
За съжаление задълженията лесно се усвояват и трудно се погасяват. Вашето съгласие за учредяване на ипотеката предоставя възможност кредитора да предприеме принудителни мерки при необслужване на задълженията. Взискателя (кредитора) определя върху каква собственост (движимо, недвижимо имущество, вземания, спестявания и пр.) на длъжника да бъде насочено изпълнението (чл. 442 от ГПК). В случай на учредена ипотека в полза на кредитора обаче е почти сигурно, че изпълнението ще се насочи към предложения за обезпечение имот. Начин, по който може да се защитите в тази ситуация е да се договорите със сестра Ви и тя да предложи на СИ или ЧСИ друг, притежаван от нея имот, върху който да се насочи изпълнението. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложения от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане (чл. 443 от ГПК).
Мнението ни е обаче, че не би било възможно да се откажете от вече предоставеното съгласие притежаваната част от апартамента да се ипотекира.
За да предприемете правилните действия и за да се защитите Ви съветваме да се обърнете към услугите на адвокат.

Надяваме се, че сме били полезни.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
 
Здравейте, Преди две години моите сестра и племенник изтеглиха ипотечен кредит от банка ДСК. Тогава те отчаяно се нуждаеха от тези пари. Кредитът беше отпуснат на племенника ми като сестра ми и аз дадохме своето съгласие банката да използва като обезпечение апартамент, собственици на който, с по 1/2 сме аз и сестра ми. Реалният ползвател на кредита се оказа сестра ми. Вчера обаче получих съобщение от частен съдебен изпълнител, с което ме уведомяват, че следващата седмица ще се извърши опис на апартамента. През цялото време и сестра ми и племенника ми ме уверяваха, че редовно внасят вноските по кредита. Дори ми показваха някакви вносни бележки. Сега разбирам в какво съм се забъркала и че се явявам ипотекарен съдлъжник. При оформяне на договора с банката попитах нотариуса какво би произтекло като лоши последствия за мен в случай че кредита не се изплаща и тогава ми бе обяснено, че единственото лошо нещо би било да се "сбогувам" с моята 1/2 собственост. Днес обаче разбрах, че нещата не са толкова прости... Въпросът ми към вас е: има ли законов вариант сестра ми доброволно да поеме всички отговорности по кредита и да отговаря със своето имущество и трудово възнаграждение пред банката, така че аз да престана да бъда съдлъжник и ако да , какъв е той. Предварително благодаря. Върбанова
Здравейте, Бих искала вашето мнение по следния казус: Клиент съм на ОББ, имах кредитна карта с пластика валидна до Ноември 2009. Към дата на изтичане на пластиката бях извън България. Прибрах се и отидох да си взема новата пластика. Служителката не можа да активира картата и заяви, че причината е че не съм си я потърсила по-рано. За време от приблизително една година всеки месец ОББ изпраща справка в която е посочено че дължа някаква сума. Оказа се че служителите не са в състояние да обяснят за какво дължа пари и сега само предполагам че това е годишна такса за следващата година. Извлечението което получавам никъде не сочи че съм в просрочие. Изненадващо обаче банката изпраща различна информация до БНБ а именно необслужван кредит. Въпроса ми е в месечните справки които ОББ изпраща към БНБ редно ли е да изпраща като кредитно задължение годишна такса?
Принципно банката има право да посочва в кредитния регистър не само задълженията по главницата и лихвата на използвания кредит, но и таксите, които са свързани с ползването му независимо по от вида на платежния инструмент.

Препоръчваме Ви, обаче, да се обърнете към банката си и да избистрите ситуацията по кредитната карта, като Ви съветваме да бъдете изключително настоятелен.

Надяваме се да сме Ви били полезни.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ