Кандидатствам за кредит и банката ми изисква запис на заповед като обезпечение – какво е това?

Кредитирането през последните години се превърна в една от основните посоки, в които банките полагат най-големи усилия. Опитите им да бъдат атрактивни, като предлагат разнообразни кредитни продукти са познати на огромна част от българските граждани. Нарасналото предлагане на кредити през последните година – две направи впечатление не само у нас, но и в чужбина, като редица международни наблюдатели от МВФ, „Световната банка” и др. открито заявяват своите опасения относно така формиралата се кредитна експанзия. Резервите от тяхна страна са по отношение възможността за неизплащане на отпуснатите кредити и прекалено либералното отношение към кредитоискателите. Мотивите са, че процедурите по отпускане на кредит не се съблюдават стриктно, като това води до необосновано кредитиране на физически и юридически лица. Препоръките на наблюдаващите банковата система у нас са за ограничаване на кредитирането и завишаване на критериите при отпускане на кредит. Естествено този проблем не може да се реши веднага, като с магическа пръчка, но една от най-лесните стъпки за гарантиране на събираемостта на отпуснатите кредити е промени в политиката относно гарантите.

Несъмнено много от нас някога поради някаква причина са имали нужда от кредит или са поръчителствали по такъв. В такъв смисъл може да се каже, че българите познават в известна степен поръчителството като форма на гарантиране събираемостта на един кредит.

Отскоро някои от българските банки практикуват обезпечението на кредита да се урежда с издаване на запис на заповед. Вероятно мнозина вече са попадали на подобно изискване, поради което ще му бъде отделено специално внимание.

На фона на общата кредитна експанзия, в надпреварата на банките за привличане на повече клиенти, на пазара се появиха оферти за кредити при лихви в много широк диапазон. Така например договорената лихва по кредита е в размер на 8,78% за ТБ „Булбанк” и достига 15,90% при ТБ „Сосиете Женерал Експресбанк”.

Офертата на „Булбанк” е атрактивна, което предполага и голям брой отпуснати кредити. За да гарантира тяхната събираемост, банката изисква трима поръчители. Подобен е и случаят с „Общинска банка”, въпреки че там лихвения процент е малко по-висок. Внимание заслужават и офертите на „Райфайзен банк”, които предлагат своите кредити при лихви в средата на диапазона при това до 12 000 лв. може да бъде отпуснат кредит без поръчител. В случаите, когато се изисква такъв, то той е само един независимо от срока и сумата.

Може би за някого първоначалното споменаване на записа на заповед, като обезпечение е малко стряскащо и трудно за възприемане. Това не е изненадващо - този вид поръчителство засега не е широко разпространено в практиката. Какво е запис на заповед? Този документ е вид полица, с която се удостоверява задължение за плащане. С издаването на запис на заповед кредитополучателят се задължава да плати на банката дължимите суми по кредита и лихвите. Освен това тя се издава от кредитополучателя и се подписва (авалира) от авалист. Авалиста при този тип документ е именно поръчителя. За разлика от поръчителството без издаване на запис на заповед, тук има самостоятелен документ – полица. В случай, че за обезпечение на кредита не се изисква издаване на запис на заповед, то поръчителя се вписва в искането за кредит.

В случаите, когато заемателя не е в състояние да плаща вноските си по кредита, то те се поемат от поръчителя или поръчителите. Именно в това се състои поръчителството – гарантиране, че отпуснатия кредит ще бъде погасен.

Относно поемането на тази гаранция няма съществена разлика между обикновеното поръчителство и записа на заповед. И в двата случая ако кредитополучателя не може да плаща вноските по кредита, те се поемат от поръчителя/поръчителите. Важно е да се знае, че когато поръчителите са повече от един има известни особености при погасяване на кредита (в случай, че поръчителите трябва да го погасяват). Обикновено пръв започва да плаща поръчителя записан на първо място в искането за кредит. Ако той не е в състояние да доизплати кредита, започва да плаща втория поръчител и т.н. докато бъде покрит целия размер на кредита. Като цяло банките изискват по-голям брой поръчители при кредити с по-висока сума и по-дълъг срок. Това е съвсем основателно - риска за тях произтича от несигурността в платежоспособността на заемателите за по-дълъг период от време.

В заключение, съветът на „МОИТЕ ПАРИ” към всички бъдещи кандидати за кредит е внимателно да се вглеждат в офертите на банките. Естествено е всеки да се стреми към възможно най-ниската лихва, но не бива се пропускат изискванията за такива кредити. Почти винаги ниската лихва е съпроводена с изискването за по-голям брой поръчители или по-висок нетен доход от страна на кредитоискателя. В тази връзка всеки бъдещ кредитоискател трябва да си отговори на въпроса дали има възможност да осигури изисквания брой поръчители. Също така, поръчител върху кредита може да е и юридическо лице стига само то да докаже стабилни приходи и платежоспособност според изискванията на банките.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

Запис на заповед е кредитен документ, при който платеца се задължава лично да заплати в определеното време и срок определено в документа, посочената също там сума на опоменатото в документа лице.
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.