теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Кредити срещу идеи или идеи за кредити!


4 гласа6139 прочитания

Автор:
Станимир Попов
Мениджър връзки с клиенти в Бизмарт Кредит АД
www.bizmartcredit.bg

В условията на нестабилна икономика и затруднено намиране на финансиране за бизнеса, въпросът с кредитирането стои на дневен ред с цялата си тежест. Още по- голяма е необходимостта от кредити при нарастващата междуфирмена задлъжнялост и липсата на свободни пари. Продължаването на дейности и проекти и оптимизирането на бизнеса в условията на криза допълнително обуславят нуждата от средства.

Трябва да се отбележи обаче, че в последните месеци се оформи тенденция на промяна на базовите изисквания за отпускане на кредити от банките и кредитните институции и на определящите фактори за одобрението им. На базата на проучване в различни институции и с оглед на разглежданите случаи от началото на годината, ние от „Бизмарт Кредит” достигнахме до извода, че обезпечението се измества като първостепенен фактор сред мотивите за одобрение на кредит. Все по-често банките и кредитните институции държат на добрата обосновка и формулировка, целта за която ще се тегли кредитът, бизнес прогнозата и плана за изплащане на вноските.

На базата на тази промяна, в настоящата статия ще отговорим на въпроса: „Как следва да се пренастроят бизесът и предприемачите, за да успеят да се финансират на все по-свития пазар?”

Първостепенни и все по-решаващи мотиви за одобрение на кредит от страна на банките са формулирането на ясни цел и идея, които да следват бизнес логиката на фирмата и да са издържани финансово в контекста на кризата. Те се превръщат в основен фактор, тъй като е важно да има яснота за какво и как ще се използват парите. Самият план за изплащане на кредита и икономическата издържаност на прогнозите за средносрочното развитие на фирмата спомагат за доказване на кредитната и финансовата устойчивост на фирмата и показват реалната, а не „фиктивна„ нужда от намиране на средства за бизнеса (нещо, което често се случваше в последните години). Идеята на кредитните институции не е да отпускат пари за необосновани цели и поради неясни причини, което би увеличило и фирмената задлъжнялост, а за реални текущи нужди и инвестиции. В допълнение към това трябва ясно да се посочи и какъв ще бъде „изходът” за банката от кредита, т.е. с какви средства ще бъде изплащан той и какви рискове съществуват да се получи разминаване между очакваните парични постъпления и вноските. Това е и една от причините като цяло да се избягват кредитни линии и овърдрафти, при които накуп трябва да се погасяват значителни суми.

Разбира се след обстойното анализиране на идеите и целите на кредита и тяхната  финансова обосновка, кредитните институции държат на оформилите се основни изисквания за отпускане на финансирането. Това са текущите финансови показатели и сравнението с отминали периоди, които имат за цел да установят тенденцията в развитието на самата фирма. Важни аспекти са съществуването на активна дейност, спадове в оборотите, които не са драстични, и положителни парични потоци. Също така е важно дружеството да е с добра кредитна история, задлъжнялостта към контрагенти и кредитни институции да не е голяма. Съотношението на кредитните задължения към финансовите показатели (най-вече „приходи от продажби”, ”печалба преди данъци и амортизации” и ”собствен капитал”), следва да е в разумни граници. Например при кредити за оборотни и текущи нужди стойността на исканото финансиране не трябва да превишава 30-40% от приходите от продажби. Тук разбира се основно значение има обръщаемостта на стоките, която силно може да повлияе на тези съотношения. Наличието на вземания от клиенти от една страна влияе положително, тъй като на практика подсигурява ресурс в бъдеще, но не и в случаите на дългосрочни или отложени плащания, които могат да не бъдат събрани и да доведат до финансови сътресения. Логичен показател, освен приходите от продажби, е рентабилността на бизнеса и нормата на печалба, на които всяка кредитна институция обръща специално внимание.

На базата на работата си през последните месеци бихме могли да направим извода, че се забелязва и една друга особеност -  на преден план излиза нуждата да се изготви обоснован бизнес план на фирмата в средносрочен аспект и финансова прогноза за плащанията по кредита – цел на кандидатстването. Изследват се финансови и стокооборотни показатели, за да се прецени какъв по вид и стойност кредит е подходящ за конкретната фирма. Добре е фирмата да има сключени договори с контрагенти занапред, защото по този начин тя показва пред кредитните иснтитуции, че ще има постоянни приходи в следващите няколко финансово-отчетни периода.

Ключова за успешното отпускане на кредит е и добрата бъдеща основа за реализиране на продукция и стоки. Затова въпросът със секторите, които са приоритетни за финансиране, няма как да не фигурира в разгара на кризата. Както е известно, търговията със стоки от първа необходимост, продукти на хранително-вкусовата промишленост, медицинските и фармацевтичните услуги, са сред секторите от икономиката, най-малко страдащи при кризи. В другата крайност са строителството и свързаните с него дейности - търговия със строителни материали и мебелна индустрия, тежка промишленост, като машиностроене и металообработване, автотранспорт. Тук е изключително важно да напомним, че не трябва автоматично всички фирми от даден сектор да се изравняват. Водещите дружества - тези с добър и доказал се мениджмънт, отлични финасови отчети, както и с идея за развитие в бъдеще с подсигурен пазар, винаги ще са с предимство, не само при намирането на финансиране, но и при излизането от кризата и използването й за разширяване на бизнеса си. Секторът, който в момента търпи най-сериозни негативи, е строителството, тъй като от „любимец” се превърна в „главоболие” за голям брой кредитни институции. И тук разбира се трябва да се направи разграничение между проекти, които са подсигурени за продажба и в напреднала степен на завършване, и такива, върху които все още тежи целият инвесторски и строителен риск.

Разбира се към настоящия момент обезпечението е задължително с цел  поемане на по-голям ангажимент в плащането по кредита от страна на клиента. В повечето случаи за предпочитане са недвижими имоти в областните градове на България. Все пак отново трябва да отбележим, че то се превръща в задължителен, но второстепенен показател за успешното получаване на кредит. Тоест явява се последствие от доборото формулиране на бизнес целта и финансовата обосновка за коректните бъдещи плащания по задължението.

В заключение бихме добавили, че в бъдещите няколко финансови периода рентабилността на самия проект и целта на кредита все по-често ще бъдат определящи на кредитния пазар у нас. Изготвянето на добра бизнес-прогноза и план за изплащането на кредита ще бъдат основа за успешното финансиране на бизнеса от страна на кредитните институции. В условията на икономическа и финансова криза, всяка една фирма, която е избрала подходящия начин за кандидатстване и добрата обосновка на целта на исканото финансиране, ще бъде подпомогната успешно за стабилизирането и развитието на собствения си бизнес.

Свързани теми

Коментари и отговори

Прочетох статията и съм съгласна с това, че обезпечението е задължително с цел поемане на по-голям ангажимент в плащането по кредита от страна на клиента.Но......при вече подписан договор, където клиента е с добра кредитна история, и няма никакви пропуски по текущия си кредит,редно ли е банката едностранно да променя договора? Когато клиента не може да спази изисканото условие самата банка създава предпоставка за фалит на същия коректен платец. Тогава кой ще погасява кредита след като е сложила на колене длъжника?
По принцип не е проява на добра бизнес практика от страна на банките да променят едностранно условията по кредитите на своите клиенти. Въпреки това много често в подписаните договори за кредит съществуват клаузи, които позволяват да се правят промени. Обикновено това се случва при настъпването на определени събития - например, ако има клауза за револвиране на кредита на определен срок; спад във фирмените обороти под дадено ниво; понижение на пазарната цена на предоставеното обезпечение и т.н. Проблемът е, че в условията на финансова криза и желание от страна на банките да минимизират риска, на фона на нарастващия брой нередовни кредити, много от тях се възползват от тези предварително заложени клаузи. От друга страна, такива клаузи може и да не фигурират, при което всеки клиент има право да води преговори със своята банка, за да защити интересите си.
 
Нашият съвет е, ако имате изтеглен кредит, който погасявате регулярно и смятате, че банката едностранно е променила условията по него, подробно да проверите всички условия по договора. Напълно вероятно е в него да намерите клауза, която позволява на финансовата институция да променя първоначалните условия при настъпването на дадени събития.
 
В случай, че се нуждаете от помощ при тълкуването на клаузите в договора с Вашата банка, или на скритите възможни последствия от тях, с радост бихме прегледали този договор. Така ще можем да Ви дадем съвети и насоки къде да внимавате, за да не позволите сбъдването на тези събития, с което ще избегнете риска от неочаквани промени на условията по Вашия кредит.
 
При нужда от помощ и за всякакви въпроси можете да ни намерите на телефон (02) 843 8179, или на е-мейл info@bizmartcredit.bg.


С пожелание за успех,

Екипът на Бизмарт Кредит