Кредитни карти – какво трябва да знаем при погасяването на месечни задължения и ползването на гратисен период

След дългото търсене на най-добрата оферта, вероятно мнозина вече са проучили голяма част от спецификите на кредитните карти. Други пък тепърва се сблъскват с тях. Като част от поредицата (можете да я намерите на www.moitepari.bg), в която „МОИТЕ ПАРИ” прави опит да внесе яснота по особеностите на тези платежни инструменти, е и проблемът с погасяването на задълженията.

Погасяване на задължения

Всеки решил да се сдобие с кредитна карта трябва да бъде наясно с това, как ще погасява задълженията си. Разбира се това основно зависи от вида на кредитната карта, но и от превидения в договора начин за изплащане на отпуснатия кредит.

Така например при “Charge” кредитните карти, картодържателите следва в рамките на гратисния период да върнат пълния размер на натрупаното задължение.

При револвиращите карти, нещата обаче не стоят по този начин. Картодържателите внасят Минимална Погасителна Вноска (МПВ), обикновено около 5%. Ако искат разбира се, може да се погасяват по-големи суми, но това вече е въпрос на личен избор и възможности.

Минималната погасителна вноска, обикновено се изразява като процент, който трябва да се погасява ежемесечно. Тук обаче има възможност за избор. Например картодържателят може да предпочете погасяване на МПВ като процент от отпуснатия кредитен лимит или като процент от формираните по картата задължения плюс лихвите, таксите и комисионите. Ако издателят на картата предоставя такъв избор, то той обикновено се прави, когато се договаря начина на плащане на МПВ.

Например, по кредитната карта е отпуснат лимит 1000 лева. При погасяване на МПВ в размер на 5% от кредитния лимит – ще трябва да се внесат 50 лева. Има една особеност – тези минимум 50 лв. се дължат при изхарчени над 50 лв. от лимита. Когато разходът е по-малък, например 20 лева, то дължимата сума ще бъде 20 лева плюс дължимите такси и комисиони.

При вариантът, когато МПВ е 5% от задълженията плюс лихвите, таксите и комисионите сумата вече ще е различна. Каква точно, зависи не само от размера на изхарченото, но и от размера на начислените лихва, такси, дали транзакциите са били на ПОС (при покупки) или АТМ (теглене на суми в брой) и не на последно място от договорения, ако е предвидена възможност за такъв, гратисен период по картата.

В предходни публикации на МОИТЕ ПАРИ, които можете да видите на www.moitepari.bg стана въпрос за гратисния период по кредитните карти. Както бяхме обещали, ще се спрем по-подробно на тях.

Гратисен период

Гратисният период по кредитната карта е период от време, през който картодържателя, заплащайки натрупаните задължения, е освободен от лихва върху тях. За повечето от кредитните карти, издавани в страната, гратисният период е 45 дни, срещат се и случаи, в които, обаче, такъв не се допуска или пък е 30, 40 или 55 – 60 дни. Този срок се определя изрично в договора за издаване на картата.

Тук също има редица особености, повечето от тях свързани с видовете транзакции и изчисляването на баланса по сметката (счетоводно приключване на отчетния период).

Така например, притежателите на “Charge” кредитни карти ползват в повечето случаи гратисен период до 40 дни, в рамките на които трябва да погасят задълженията си. В противен случай, след изтичането на този период, картата ще бъде блокирана и ще бъде начислена наказателна лихва.

Не така стоят нещата при револвиращите карти.

В по-голямата част от случаите гратисният период важи за разходи направени при покупки (плащания на ПОС) и върху тях няма да се начисли лихва.. За сметка на това сумите, теглени в брой, ще се олихвяват от деня на възникване на задължението.

Ако, обаче, гратисният период важи и при покупки, и при теглене на суми в брой, то тогава всички задълженията погасени в този срок, ще може да се покрият без лихви.

Понякога, обаче, за да бъде ползван гратисен период, картодържателят трябва да е погасил всичките си стари задължения.

Друг съществен момент, който трябва да се уточни при подписването на договора, е размера на погасяваните суми, при които се ползва гратисен период.

Какво означава това? Означава, че трябва да се изясни дали ако се погаси МПВ - на тази сума няма да бъде начислена лихва, или трябва да се погаси пълния размер на задължението, за да няма такава.

Издателят може да определи, че гратисен период се ползва само ако се погаси пълния размер на натрупания дълг. Това означава, че ако картодържателя реши да внесе МПВ, лихва ще се дължи върху цялата похарчена сума. В тази ситуация самата МПВ ще бъде процент от изразходваната сума с начислената лихва и таксите. Но в случаите, в които е разрешен гратисен период при заплащане на МПВ, лихва ще се начисли върху останалата (след внесената МПВ сума), а върху самата МПВ – лихва няма да има.

Важна подробност относно гратисните периоди по картите е свързан със счетоводното приключване на отчетния период. Счетоводното приключване на отчетния период е обикновено 30-то число на месеца. След като този срок изтече се прави баланс на задълженията и на картодържателя се издава извлечение за натрупаните задължения и дължимите суми. В остатъка от гратисния период, трябва да се погасят задълженията (частично или напълно, според условията на договора) и в зависимост от договорките биха могли да бъдат безлихвени.

Например, картодържателят ползва гратисен период до 45 дни, и в условията по картата е предвидено 1 до 30 число на текущия месец (напр. март) плюс до 15-то число на следащия месец (следващ отчетния, т.е. април), като е уточнено че гратисния период важи само при покупки. Това означава, че ако е направена покупка на 1-ви март и ако сумата бъде погасена до 15 април – няма да й бъде начислена лихва. Но ако бъде направена покупка на 20-ти март, то картодържателят трябва да заплати задължението си отново до 15-ти април, т.е. картодържателят ползва период от време, през който на разходите, които са направени за покупки няма да бъде начислена лихва, ако се погасят до 15-ти април. В този случай при теглене на суми в брой, лихва ще бъде начислена от деня в който е извършена транзакцията. Така, когато картодържателят погасява задълженията си ще плати МПВ, формирана по следния начин: сумите теглени в брой (с лихва) + похарчени за покупки (без да им бъде начислена лихва) + таксите и комисионите, натрупани при извършване на транзакциите. Но ако гратисният период важи и за покупки, и за теглене на суми в брой, то тогава за да няма лихва, дължимата погасителна вноска ще трябва да се погаси в рамките на 15-те дни, следващи отчетния период. Тази сума ще бъде изчислена като процент от общата сума, с включените такси и комисиони (върху която няма да бъде начислена лихва).

С казаното до тук се надяваме, че сме допълнили диапазона от необходимите параметри, които трябва да се знаят преди да бъде подписан договор за кредитна карта и да сме улеснили избора на такава. Все пак не е никак маловажно да бъдем достатъчно информирани и запознати с особеностите на кредитната карта, която се още е новост за нашият пазар.

Както винаги, така и сега, МОИТЕ ПАРИ Ви препоръчва да проучите пазара и добре да се запознаете с условията на договора, преди да го подпишете.

Подобни категории

Свързани статии

Свързани продукти и институции

Коментари и отговори

ако взема кредитна карта за какъв най-дълъг период мога да върна парите
При кредитните карти, в зависимост от вида на кредитната карта – charge или револвираща, се определя и различен начин за погасяване на задълженията. При charge кредитните карти, за да може да се ползва картата отново (след като са извършени плащания с нея), трябва в рамките на определения от картоиздателя срок, да се погаси пълния размер на натрупаното задължение.

За разлика от charge кредитните карти, при револвиращите, се определя Минимална Погасителна Вноска, като процент от ползваната сума, която трябва да се погаси в определения срок. Този срок обикновено се възприема като гратисен период, в който задълженията се погасяват без лихва. Съществена особеност на револвиращите карти е, че картодържателя не е задължен да погаси цялото задължение на веднъж, то може да бъде разсрочвано за целия период на валидност на картата. Единственото условие е да се погасява редовно МПВ, а цялото задължение може да бъде изискано, ако картодържателя реши да закрие кредитната си карта. Тогава в определен срок ще бъде задължен да погаси всички натрупани задължения към Издателя.

Надяваме се, че сме отговорили на въпроса Ви.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, картата ми е револвираща Виза от пиреос - в продължение на 1 година бях в лихвен период - последния месец извлечението ми беше за 1815, като в съответния срок съм внесъл 2030 и ми е начислена лихва за 3.70 - като се обадих да попитам казаха, че ще проверят и не ми се обадиха - днес ми казват, че тъй като в предишен период не съм погасявал изцяло задължението си по извлечение затова имам лихва - какъв е начина на изчислението - след като през минал период не съм го погасявал изцяло това смятам, че е каклкулирано в лихвата
Минимумът, който трябва да погасите в края на месеца (периода) е в размер на минимум 5% от усвоената от Вас сума по кредитния лимит за съответния период на ползване. Това означава, че всеки месец трябва да заплащате този процентен минимум, след което при навършване на определен срок (след шест месеца или в края на годината) трябва да върнете цялата усвоена от Вас сума, плюс начислените лихви по извършваните от Вас транзакции (покупки на стоки и услуги или теглене на пари в брой) с картата, както и годишна такса за управление. Ако наистина сте просрочили задължението си банката прилага такса за просрочено плащане, която се изчислява като процент върху просрочената сума.

Тъй като средствата по предоставеният Ви кредитен лимит всъщност се намират в разплащателната Ви сметка в банката, ако има наличие по нея банката сама си събира всички начислени от нея суми. Съветваме Ви да изследвате обстойно написаното в договорът Ви за кредитна карта.

Надяваме се информацията да Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, "ИМАМ" кредитна карта EuroLine от пощенска банка. Преди една година и изтече валидността и трябваше да ми я подменят с нова, но и до този момент не съм получила картата. Ходих няколко пъти в клон на банката, подава молба, проверявах и всеки път получавах един и същи отговор - няма я все още проверявай те. Въпросът ми е законно ли ми се начислява всеки месец такса блокиране на карта? Какво и блокират всеки месец, като тя изобщо не ми е издадена и аз реално не съм оперирала с нея 12 месеца.
Направихме запитване до Пощенска Банка, за повече подробности относно Вашия проблем.

За съжаление поради липса на повече информация, не беше възможно да се провери, какъв точно, е проблема във Вашия случай.

В отговорът, който получихме се обяснява принципа на начисляване на такса блокиране.
 
Такса блокиране се начислява, когато няма постъпило плащане в рамките на дължимия срок – т.е. след генерирането на извлечение (примерна дата 10-ти), клиента има 18 дни, в които да направи плащане (минимална дължима вноска, да покрие цялото задължение или всяка друга сума между двете).

Във Вашия случай, най-вероятно, имате задължение по картата си и просрочвате последната дата на плащане всеки месец - сметката се блокира (тъй като има просрочено задължение), след което постъпва плащане, сметката се разблокира и на следващия месец отново се повтаря същото.

Не наличието на пластика, все пак, не означава, че задължението по сметката не е дължимо.
 
Най-добре ще е да се обадите на тел.: 02 92 36 111 (телефон за обслужване на клиенти), за да получите конкретна информация относно как да бъде получена преиздадената карта и кога е последната дата за плащане всеки месец по картата. Също така може да пишете и на klienti@brs.bg.
 
Надяваме се, че бяхме полезни.
 
Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Въпросът ми е следният: След внасянето на минимална погасителна вноска (в продължение на няколко месеца), може ли тази сума да се усвои отново. Например, ако първоначално е усвоен целият кредитен лимит от 2000 лв, след което са направени три погасителни вноски по 100 лв (5%), заедно със съответните лихви по 30-тина лв (1,5%), задължението следва да е под кредитния лимит - 1700 лв. Може ли отново да се усвои остатъка от 300 лв?
Ако сте усвоили целия разполагаем кредитен лимит по кредитната карта и това Ви задължения се обслужва редовно, не би трябвало да имате проблеми да усвоявате сумите, които сте внесли. Това е и смисълът на револвиращите кредитни карти.

Все пак, обаче трябва да се има предвид, че е възможно (макар и малко вероятно), Издателя да е поставил някакви ограничения.

Ако обаче имате charge кредитна карта – то нещата не стоят по този начин. Там ще трябва да погасите пълния размер на задължението, преди да можете да ползвате картата отново.
 
Надяваме се, че сме отговорили на Вашия въпрос.
 
Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Искам да ви попитам,може ли сумата която внасям всеки месец за револвиране да я ползвам
Точно това е смисълът на револвиращите кредитни карти. Ако имате кредитен лимит от 1500 лева, извършили сте покупка за 500 лева и в последствие сте внесли 100 лева, можете да използвате 1100 лева остатъчен лимит по картата.

Повече по темата можете да намерите тук.

Надяваме се да сме отговорили на въпроса Ви.

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, имам тка наречената револвираща карта с 60 дневен гратисен период. Интерсува ме ако внеса минимална погасителна вноска в началото на текущия месец, после до края на същия месец мога ли да си платя цялата сума и ще плащам ли някакви лихви ?
Здравейте,

Ако погасите само минималната вноска, можете при желание да платите остатъка по задължението и на по-късен етап. В този случай, обаче ще платите лихва. Гратисният период е валиден само, ако са платени всички натрупани до момента задължения. Това означава, че ако сега платите минималната вноска, до края на месеца остатъка, при следваща покупка ще можете да се възползвате от гратисния период. Обръщаме пак внимание, че той ще е валиден, ако решите да платите цялото задължение наведнъж, а не само част от него.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Доколкото разбрах 60 дневния гратисен период е от първо число на текущия месец до 30 на следващия и, ако на 27.11. направя покупка, до 30.12 трябва да погася цялото задължение за не плащам лихви и да се възползвам от гратисния период, така ли? А след това как се формира лихвата и на ден ли се начислява или на месеж ?
Здравейте, Доколкото разбрах 60 дневния гратисен период е от първо число на текущия месец до 30 на следващия и, ако на 27.11. направя покупка, до 30.12 трябва да погася цялото задължение за не плащам лихви и да се възползвам от гратисния период, така ли? А след това как се формира лихвата и на ден ли се начислява или на месеж ?
Здравейте,

Логично би било лихвата да се изчислява на дневна база, защото Вие нямате фиксиран срок, в който трябва да платите задължението, за да бъдат изчислени лихвите на тази база. Разбира се, съществува и друг вариант за изплащането на задължението, освен минималната вноска. Това е на равни месечни вноски, но това трябва де уговорено предварително с издателя на картата, а и не за това става въпрос в случая. Съветва ме Ви, ако желаете да се допипате до банката как процедира в случаи като Вашия.

Надяваме се,че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Здравейте, Относно следните условия http://www.rbb.bg/media/filer_public/2013/08/15/fk094102.pdf 42. Отчетният период за ползване на Картата приключва на 15-то число всеки месец. В случай че е неработен ден, крайна дата на отчетния период се счита следващият работен ден. 46. Срокът за плащане на МПВ е първият ден на месеца, следващ месеца, в който изтича отчетният период. В случай че този ден е неработен, срокът е следващият работен ден. Неполучено Извлечение не е основание Картодържателят да не внесе в срок дължимата МПВ. Питане: Имам кредитен лимит 2000 лв и направя плащане за 1000 лв на 5 април. 5те % МПВ са 50 лв. Трябва да възстановя цялото задължение (1000лв) до 15 ти април за да нямам никаква лихва. Другия вариант е да върна 50 лв (докога 15 ти април, 1 май?), и да въстановя цялото задължение до 1 май. И няма да има никаква лихва. Правилно ли разсъждавам?
Здравейте,

Първо бихме желали да направим следните уточнения:

1. Според условията на банката погасяването започва от 15-то число на месеца до първия ден на следващия месец. Това, според нас, съвпада с условието на банката за гратисен период мин. 15 дни, максимум 45 дни. Максималният гратисен период би бил от 15-то число на текущия месец, до края на следващия. Това биха били периодите, в които бихте могли да си погасите задълженията, без лихва.

2. Минималната погасителна вноска в банката е 5% от дължимата сума, която включва усвоения кредитен лимит с добавени лихви, такси и комисиони, минимум 10 лева. Това означава, че ако усвоите 1000 лв., вноската вероятно ще малко по-висока от 50 лв.

3. Нашите анализи показват, че гратисен период се прилага основно при използване на картата за покупки и при погасяване на цялото задължение. Наблюденията ни показват, че гратисен период не се прилагат при погасяване само на минимална погасителна вноска.

Съветваме Ви да разговаряте с представители на банката за повече разяснения съобразно картата, която ползвате.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg
Въведете вашият коментар тук:
  
  
  
Моля, отговорете на въпроса:

Нашият редактор ще прецени дали коментарът ви да бъде публикуван под статията/новината отчитайки релевантността му към темата.