теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Кредиторите може да отнемат имота или друго имущество на длъжника ако той не си погасява кредита


11 гласа9865 прочитания

Нееднократно са описвани различни важни моменти, които имат отношение към вземането на кредит. Съществува още един компонент, който е добре да бъде проучен и е особено важен за настоящите заематели. Не е изключено поради някакви причини заемателят да изпадне в състояние да не може да изплаща кредита, а от това следват някои последици.

Процесът

Развитието на ситуацията може да изглежда така:

    o Период на просрочие. Това е периодът следващ дата, на която трябва да бъде внесена месечната вноска. Ако това е например 10-то число на текущия месец, всички дни след тази дата са дни в просрочие.

    o Наказателни лихви. Паралелно в дните на просрочие се начисляват и наказателни лихви. Относно размерът им при потребителски и ипотечни кредити „МОИТЕ ПАРИ” отдели специален материал, който е достъпен на www.moitepari.bg.

    o Възстановяване на плащанията. Обикновено кредиторите дават шанс на заемателите в определен срок да възстановят плащанията по кредита. Нека обърнем малко повече внимание на това.

Възстановяване на плащанията

Самият факт, че кредиторите допускат определен период на просрочие означава, че те не предприемат веднага административни мерки за събирането на кредита.

Още тук ще отбележим и дебело ще подчертаем, че това е своеобразен реверанс от страна на кредитора спрямо длъжника. Не бива да се счита и да се допуска, че просрочването на кредита е нещо нормално и няма опасност всеки да си го позволи.

Просрочването на кредита е „възможност” предоставена от кредитора, тъй като понякога наистина има обективни причини някои от вноските да бъдат забавени. Не бива да се злоупотребява с толерантността на кредиторите, тъй като те във всеки един момент могат да упражнят правата си. Спрямо длъжниците невъзстановили своите плащания кредиторите прилагат различни мерки.

Мерките

Към различните длъжници, кредиторите прилагат различни мерки. Всеки клиент е индивидуален и подходът към него също. Независимо от това, има процедури, които са общи при всички банки:

    o Телефонно обаждане. Обикновено след просрочването на определен брой вноски, кредиторът се свързва с длъжника. Често това се случва в рамките на 30, 60 или 90 дни след падежната дата (датата, на която трябва да се внесе вноската). Тук ще обърнем внимание, че телефонното обаждане може да е и след 14 дни. Разбира се срокът може и варира според вида кредит. Посочените дни са характерни по-скоро при потребителските кредити. Малко по-дълъг е срокът при ипотечните.

    o Предложения от кредитора за разрешаване на проблема. Обикновено се обмислят варианти за изход от ситуацията. Част от тях са рефинансиране на кредита, договаряне на отсрочка, разсрочване на задълженията, извънсъдебни споразумения.

    o Ако мерките по-горе не доведат до желания резултат (подновяване на плащанията), кредиторите прилагат следващи мерки. Една такава е да се потърсят поръчителите, ако кредитът е гарантиран от такива. Ако е необходимо всички поръчители по кредита (ако са повече от един) ще бъдат потърсени докато бъде покрит заема.

Вероятно възниква въпросът какво се случва, когато кредитът не е гарантиран от поръчители или е жилищен. Кредиторите имат разработени мерки и за тези случаи. Разбира се, за да ги приложи отново трябва да са изчерпани всички изброени до тук възможности. Като следващи етапи в посока събиране на вземанията, кредиторите използват следните мерки:

    o Призовки за разрешаване на казуса в съда. Когато възможностите дадени от кредитора, вкл. и извънсъдебно разрешаване на проблема не дават резултат се пристъпва към съдебно разрешаване. Принципно в договора за кредит може да има клауза, в която да се посочва в кой момент кредитът може да стане предварително изискуем. Ако такава има, не е изключено да е след 1 просрочена вноска. Това трябва да се има предвид, особено в случаите, когато се достигне до съдебно разрешаване на казуса след просрочени 2 или повече вноски. В такива случаи законът ще е на страната на заемодателя.

    o Друга мярка, изключително крайна, е запор на имущество, сметки, разпродажба на имущество и т.н. Колкото и крайно да изглежда, това са сред малкото възможности на кредиторите да си съберат вземанията по негарантирани потребителски кредити и ипотечни кредити. С изпълнителен лист кредиторът може да изземе определено имущество (т.нар. секвестеруемо), за да удовлетвори вземанията си по необезпечен потребителски кредит.

По подобен начин се процедира и при ипотечните кредити. След съдебно решение за изземане на имота обезпечаващ кредита, съдия-изпълнител организира продажбата му.

В заключение, съветът на „МОИТЕ ПАРИ” е всеки взел кредит да се отнася с необходимата сериозност към него. Това, че като цяло кредиторите толерират определено просрочване на заема не бива да е основание той да се просрочва. Както стана ясно, дори и след една просрочена вноска, заемодателят може да претендира за цялата сума. Разчитайки на възможността за известно просрочване, заемателят може да се окаже със запорирано имущество, сметки, дори с отнет имот.

Коментари и отговори

моля да ми пишете в кои банки са най-изгодните условия като такси-лихви - застраховки по ипотечни кредити за покупка на имот? в кои банки няма такса за предсрочно погасяване на ипотечния кредит? благодаря ви предварително!!!
Винаги сме се старали когато даваме съвети особено, когато се отнася за ипотечните заеми те да бъдат основани на Годишният процент на разходите по отделните кредитни продукти. Това е така тъй като този показател представлява процентно изражение на всички онези разходи и плащания, които са за сметка на кредитоискателя и е далеч по-коректен измерител за реалната цена на заема, отколкото годишния лихвен процент по него. Внимание заслужава таксата за предсрочно погасяване, тъй като тя е един елемент с по-скоро вероятностен характер и не се включва при изчисляване на показателя. Тази такса при различните банкови институции варира до 5%, като е напълно възможно ако погасяването е със собствени средства да не бъде начислена такава наказателна такса. Тя трябва да се взема под сериозно внимание, особено когато кредитоискателят има очаквания, че ще погаси задължението предсрочно. Също така важно условие при ипотечните заеми са нотариалните разходи във връзка с учредяване и вписване на ипотеката в регистъра. Въпреки, че размерът на тези такси е определен чрез наредба, заслужават внимание, поради немалкия им размер.

Коя банка начислява такса при предсрочно погасяване или коя не може да проверите в нашата секция за ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ или като посетите нашия КАТАЛОГ. Съветваме Ви да изберете този заем с най-нисък ГПР и без такса при предсрочно погасяване.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ

Ако банките намалят лихвите и сведат до минимум наказателната лихва за предсрочно погасяване всичко ще е по слънчево
ЗДРАВЕЙТЕ Искам да ви попитам наясно ли сте с триковете които използват банките за погасяване на просрочен ,изискуем и съдебен кредит // всичко в едно //. ако трябва да съм конкретен ще и кажа какво ми предложиха : аз понеже сам длъжник и със съдебен кредит към раифаизен банка , инспекторите ми предложиха да възстановя поне половината от кредита и с това всичко да приключи. само че когато им поисках документ които да представя пред не-банкова институция //че всичко ще приключи //, те ми отказаха такъв документ. казаха че след като ги внеса парите ще ми се издаде такъв . сега мога само да им се доверя . А според вас ? Отделно ще дължа пари и на честния съдебен които ми лепнаха .неговите пари да ли биха се променили при положение че ми е намален кредита ? мерси предварително.
Здравейте,

Ще се въздържим от квалификации относно начинът на работа на банките. Щом банката Ви е предложила вариант, при който, ако платите половината от кредита, той ще се счита за погасен, може би е добре да го приемете. При всички положения, обаче, банката няма да издаде предварително документ за липса на задължения, без те наистина да са погасени. Разбира се, че ще трябва да се доверите на банката, както и тя би следвало да Ви се довери, че ще приемайки предложението й, ще го изпълните. Нещо повече, в този казус неизправната страна сте Вие, защото сте просрочили кредита. Въпреки това, банката Ви се доверява и Ви дава шанс да погасите кредита. Според нас, възможностите за избор не са големи и ако решите да приемете предложението на банката, ще трябва да й се доверите.

Надяваме се, че бяхме полезни.

Поздрави,

Екипът на MoitePari.bg